Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

SFS nr
2010:1138
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2010-10-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:158

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om den
samhällsorientering som varje kommun ska se till att
nyanlända invandrare erbjuds enligt 5 § lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och lagen
(2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare. Förordning (2013:158).

Syfte och innehåll

2 § Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de
nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.
Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse
för det svenska samhället och en grund för fortsatt
kunskapsinhämtande. Målet ska vara att deltagarna
utvecklar kunskap om

1. de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingarna,

2. den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt,

3. hur samhället är organiserat, och

4. praktiskt vardagsliv.

3 § Samhällsorienteringen ska innehålla följande delar.

1. Att komma till Sverige.

2. Att bo i Sverige.

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.

4. Individens rättigheter och skyldigheter.

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.

6. Att påverka i Sverige.

7. Att vårda sin hälsa i Sverige.

8. Att åldras i Sverige.

Tyngdpunkten ska ligga på den praktiska aspekten av att
leva i Sverige. Det exakta innehållet, omfattningen och
tyngdpunkten i varje del bör anpassas efter deltagarna och
de lokala förutsättningarna.

Utformning och genomförande

4 § Den samhällsorientering som ska erbjudas enligt 6 §
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare ska påbörjas så snart som möjligt efter det att en
etableringsplan har upprättats. Den ska normalt vara avslutad
ett år efter det att etableringsplanen har upprättats.

Av lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare framgår när samhällsorienteringen enligt
den lagen ska påbörjas. Den ska normalt vara avslutad ett år
efter det att den påbörjats. Förordning (2013:158).

5 § Varje nyanländ ska erbjudas en samhällsorientering som
omfattar minst 60 timmar. Den ska kunna kombineras med
arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta
och påskynda etableringen i arbetslivet.

6 § Kommunen bestämmer hur samhällsorienteringen ska
utformas och i vilken ordningsföljd samhällsorienteringens
delar ska behandlas.

Samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och
reflektion.

7 § Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån bedrivas på
modersmålet eller ett annat språk som deltagaren behärskar
väl. Vid behov ska tolk anlitas.

De personer som ger samhällsorienteringen ska ha lämplig
pedagogisk utbildning eller erfarenhet och ämneskunskap.

8 § Kommunen ska ha en plan för samhällsorienteringen. I
planen ska samhällsorienteringens innehåll och omfattning
anges.

Planen ska revideras när det behövs. Hänsyn ska då tas
till nya förutsättningar och hur genomförandet fungerat.

9 § Kommunen får uppdra åt andra att utforma planen och
anordna samhällsorienteringen. Planen ska då godkännas av
kommunen.

Intyg och information

10 § Kommunen ska ge varje deltagare ett intyg efter
avslutad samhällsorientering. Om en annan kommun begär
det, ska kommunen lämna information om delvis genomgången
samhällsorientering.

Omfattningen och innehållet ska framgå.

Stöd, uppföljning och redovisning

11 § Länsstyrelserna ska främja och stödja samarbete
mellan kommuner om samhällsorienteringen.

12 § Länsstyrelserna ska följa upp verksamheten. Varje
kommun ska lämna länsstyrelsen de uppgifter som behövs för
detta.

13 § Länsstyrelserna ska varje år lämna en gemensam
redovisning om samhällsorienteringen till regeringen.