Förordning (2010:1157) om polisens allmänna spaningsregister

SFS nr
2010:1157
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2010-10-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1182

Allmänna bestämmelser

1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter
om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av
lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister.
Begrepp och uttryck som används i denna förordning har
samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

2 § Har upphävts genom förordning (2014:1182).

3 § Direktåtkomst till uppgifter som behandlas enligt lagen
(2010:362) om polisens allmänna spaningsregister får inte
medges innan Polismyndigheten har försäkrat sig om att den
mottagande myndigheten uppfyller Polismyndighetens krav på
behörighet och säkerhet. Förordning (2014:1182).

4 § Begränsningen i 19 § första meningen lagen (2010:362)
om polisens allmänna spaningsregister gäller inte för
myndigheter som får ha direktåtkomst enligt 20 § samma
lag.

5 § Om det följer av en internationell överenskommelse får
fler personuppgifter än vad som anges i 19 § första
meningen lagen (2010:362) om polisens allmänna
spaningsregister lämnas ut på medium för automatiserad
behandling till Europol och Interpol.
Gallring

6 § Polismyndigheten får, efter samråd med Riksarkivet,
meddela närmare föreskrifter om gallring.
Förordning (2014:1182).

7 § Riksarkivet får, efter samråd med Polismyndigheten,
meddela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt
21–23 §§ lagen (2010:362) om polisens allmänna
spaningsregister får bevaras för historiska, statistiska
eller vetenskapliga ändamål. Förordning (2014:1182).

8 § Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställighet av lagen (2010:362) om polisens
allmänna spaningsregister och denna förordning.
Förordning (2014:1182).

9 § Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av
denna förordning ska myndigheten samråda med Datainspektionen
i frågor som anges i 8 och 9 §§ lagen (2010:362) om polisens
allmänna spaningsregister och med både Datainspektionen och
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i frågor som anges i
12 och 14 §§ den lagen. Förordning (2014:1182).