Förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

SFS nr
2010:1167
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-11-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:236

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter
enligt 25 § läkemedelslagen (1992:859).

2 § De termer och uttryck som används i läkemedelslagen
(1992:859) har samma betydelse i denna förordning.
Därutöver avses med

1. naturläkemedel: läkemedel där den eller de verksamma
beståndsdelarna har ett naturligt ursprung, inte är
alltför bearbetade och utgör en djurdel, bakteriekultur,
mineral eller saltlösning och som endast är lämpligt för
egenvård i enlighet med väl beprövad inhemsk tradition
eller tradition i länder som med avseende på
läkemedelsanvändning står Sverige nära,

2. vissa utvärtes läkemedel: läkemedel för behandling av
enklare sjukdomstillstånd hos människor och djur, såsom
sårsalvor, inandningsoljor, antiseptiska lösningar,
liniment och dylikt, där den eller de aktiva
beståndsdelarna har en väletablerad medicinsk användning
med erkänd effekt och en godtagbar säkerhetsmarginal,

3. parallellimport: import till Sverige från ett land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av ett
läkemedel som är godkänt för försäljning i Sverige och i
exportlandet, vilken sköts av någon annan än tillverkaren
eller innehavaren av godkännandet för försäljning,

4. lagerberedning: ett standardiserat läkemedel som inte
är godkänt för försäljning och som tillverkas av ett
apotek,

5. licens: tillstånd att sälja ett läkemedel med stöd av 5 §
tredje stycket läkemedelslagen,

6. rikslicens: en licens avseende en lagerberedning,

7. duplikatansökan: en ansökan som avser ett godkännande
för försäljning som helt motsvarar ett redan befintligt
godkännande eller en annan ansökan om godkännande utom när
det gäller läkemedlets namn och innehavare av
marknadsföringstillstånd,

8. duplikat: läkemedel som har godkänts med stöd av en
duplikatansökan och som fortfarande motsvarar
referensläkemedlet utom när det gäller namn och innehavare
av marknadsföringstillstånd,

9. större ändring av typ II: ändring som inte är ett
utvidgat godkännande och som kan få väsentlig inverkan på
det berörda läkemedlets kvalitet, säkerhet eller effekt,

10. EU-certifikat om satsfrisläppande: ett dokument som
anger att ett officiellt satsfrisläppande avseende
vacciner och blodprodukter för humant bruk ägt rum före
frisläppande på den svenska marknaden,

11. förkortad ansökan: ansökan om godkännande för
försäljning med åberopande av dokumentation för ett
referensläkemedel enligt 8 a § läkemedelslagen,

12. godkännande eller registrering enligt det
decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet när
Sverige är berörd medlemsstat: ett godkännande eller en
registrering som baseras på referensmedlemsstatens
underlag vid tillämpning av det decentraliserade
förfarandet eller ett erkännande av ett godkännande eller
en registrering som meddelats i en annan stat i Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,

13. begäran om att Sverige ska fungera som
referensmedlemsstat i det decentraliserade eller det
ömsesidiga förfarandet: begäran om att Sverige ska fungera
som referensmedlemsstat i det decentraliserade förfarandet
enligt 6 d § läkemedelslagen eller att Läkemedelsverket
ska utarbeta eller komplettera en prövningsrapport i
samband med ansökan i en annan medlemsstat om erkännande
av ett i Sverige meddelat godkännande eller registrering.

3 § Läkemedelsverket prövar frågor om avgifter enligt
denna förordning.

4 § Avgift ska tas ut i de fall som framgår av denna
förordning.

2 kap. Ansökningsavgifter

Godkännande av läkemedel för försäljning

1 § Avgift för en ansökan om godkännande av läkemedel för
försäljning ska betalas enligt följande:

1. Humanläkemedel

a) komplett ansökan, med undantag av b–h 400 000 kr

b) ansökan som avser ett generiskt läkemedel
vars referensläkemedel inte är godkänt i
Sverige 400 000 kr

c) ansökan som avser ett radioaktivt läkemedel 65 000 kr

d) ansökan som avser en allergen 65 000 kr

e) ansökan som avser naturläkemedel eller
vissa utvärtes läkemedel 100 000 kr

f) förkortad ansökan i fall där
referensläkemedlet är godkänt i Sverige 200 000 kr

g) duplikatansökan 30 000 kr

h) ansökan som avser parallellimporterat
läkemedel 25 000 kr

2. Veterinärmedicinska läkemedel

a) komplett ansökan, med undantag av b–f 200 000 kr

b) ansökan som avser ett generiskt läkemedel
vars referensläkemedel inte är godkänt i
Sverige 200 000 kr

c) ansökan som avser naturläkemedel eller
vissa utvärtes läkemedel 50 000 kr

d) förkortad ansökan i fall där
referensläkemedlet är godkänt i Sverige 100 000 kr

e) duplikatansökan 15 000 kr

f) ansökan som avser parallellimporterat
läkemedel 12 500 kr

Avgiften avser samtliga administreringsvägar, styrkor och
läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som lämnas in
för bedömning vid samma tidpunkt. Avgiften för ansökan om
parallellimporterat läkemedel enligt första stycket 1 h
och 2 f avser dock samtliga styrkor och läkemedelsformer
med samma läkemedelsnamn från ett och samma exportland som
lämnas in för bedömning vid samma tidpunkt.

Godkännande av läkemedel för försäljning enligt det
decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet när
Sverige är berörd medlemsstat

2 § Avgift för en ansökan om godkännande av läkemedel för
försäljning enligt det decentraliserade eller det
ömsesidiga förfarandet när Sverige är berörd medlemsstat
ska betalas enligt följande:

1. Humanläkemedel

a) komplett ansökan, med undantag av b–d 100 000 kr

b) ansökan som avser ett generiskt läkemedel
vars referensläkemedel inte är godkänt i
Sverige 100 000 kr

c) förkortad ansökan i fall där
referensläkemedlet är godkänt i Sverige 65 000 kr

d) duplikatansökan 30 000 kr

2. Veterinärmedicinska läkemedel

a) komplett ansökan, med undantag av b–d 50 000 kr

b) ansökan som avser ett generiskt läkemedel
vars referensläkemedel inte är godkänt i
Sverige 50 000 kr

c) förkortad ansökan i fall där
referensläkemedlet är godkänt i Sverige 32 500 kr

d) duplikatansökan 15 000 kr

Avgiften avser samtliga administreringsvägar, styrkor och
läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som lämnas in
för bedömning vid samma tidpunkt.

Utvidgning av ett befintligt godkännande

3 § Avgift för en ansökan om utvidgat godkännande ska
betalas enligt följande:

1. Humanläkemedel

a) ansökan om utvidgat godkännande, med
undantag av b och c 200 000 kr

b) ansökan om utvidgat godkännande som avser
naturläkemedel eller vissa utvärtes läkemedel 50 000 kr

c) ansökan om erkännande av ett utvidgat
godkännande enligt det decentraliserade eller
det ömsesidiga förfarandet när Sverige är
berörd medlemsstat 65 000 kr

2. Veterinärmedicinska läkemedel

a) ansökan om utvidgat godkännande, med
undantag av b och c 100 000 kr

b) ansökan om utvidgat godkännande som avser
naturläkemedel eller vissa utvärtes läkemedel 50 000 kr

c) ansökan om erkännande av ett utvidgat
godkännande enligt det decentraliserade eller
det ömsesidiga förfarandet när Sverige är
berörd medlemsstat 32 500 kr

Avgiften avser samtliga administreringsvägar, styrkor och
läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som lämnas in
för bedömning vid samma tidpunkt och som avser samma typ
av ändring av villkoren för godkännandet.

Registrering av traditionella växtbaserade läkemedel och
utvidgning av sådan registrering

4 § Avgift för en ansökan om registrering av ett
traditionellt växtbaserat läkemedel ska betalas enligt
följande:

1. Ansökan om registrering av ett
traditionellt växtbaserat läkemedel 100 000 kr

2. Ansökan om registrering av ett
traditionellt växtbaserat läkemedel som
nnehåller ett växtbaserat material eller en
beredning eller en kombination av dessa som
finns upptagen i den förteckning som
upprättas av Europeiska kommissionen 50 000 kr

3. Ansökan om erkännande av en registrering
av ett traditionellt växtbaserat läkemedel
enligt det decentraliserade eller det
ömsesidiga förfarandet när Sverige är
berörd medlemsstat 32 500 kr

4. Duplikatansökan 30 000 kr

5. Ansökan som avser parallellimporterat
traditionellt växtbaserat läkemedel 25 000 kr

Avgiften avser samtliga administreringsvägar, styrkor och
läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som lämnas in
för bedömning vid samma tidpunkt. Avgiften för ansökan om
parallellimporterat läkemedel enligt första stycket 5,
avser dock samtliga styrkor och läkemedelsformer med samma
läkemedelsnamn från ett och samma exportland som lämnas in
för bedömning vid samma tidpunkt.

5 § Avgiften för en ansökan om utvidgning av en befintlig
registrering av ett traditionellt växtbaserat läkemedel
uppgår till 50 000 kr. För en ansökan om erkännande av en
utvidgad registrering av ett traditionellt växtbaserat
läkemedel enligt det decentraliserade eller det ömsesidiga
förfarandet när Sverige är berörd medlemsstat uppgår
avgiften till 16 250 kr.

Registrering av homeopatiska läkemedel

6 § För en ansökan om registrering av homeopatiska
humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel ska
avgift betalas enligt följande:

1. Ansökan om registrering av ett
homeopatiskt läkemedel enligt 2 b §
läkemedelslagen (1992:859) 4 000 kr

2. Ansökan om erkännande av en registrering
av ett homeopatiskt läkemedel enligt det
decentraliserade eller det ömsesidiga
förfarandet när Sverige är berörd medlemsstat 2 000 kr

Avgiften avser ett enskilt enkelmedel, enkelmedel i en
spädningsserie eller ett sammansatt medel med flera
beståndsdelar.

Licens och rikslicens

7 § Avgift för licens och rikslicens ska betalas enligt
följande:

1. Humanläkemedel

a) ansökan om rikslicens 65 000 kr

b) ansökan om licens för att tillgodose
särskilda behov av läkemedel i enskilda fall 220 kr

2. Veterinärmedicinska läkemedel

a) ansökan om rikslicens 32 500 kr

b) ansökan om licens för att tillgodose
särskilda behov av läkemedel i enskilda fall 220 kr

Tillstånd för tillverkning av läkemedel

8 § Avgift för en ansökan om tillstånd för yrkesmässig
tillverkning av humanläkemedel och veterinärmedicinska
läkemedel ska betalas enligt följande för varje
tillverkningsställe:

1. Tillverkning av läkemedel, med undantag
av 2 65 000 kr

2. Tillverkning av naturläkemedel, vissa
utvärtes läkemedel, traditionella växtbaserade
läkemedel eller homeopatiska läkemedel 30 000 kr

9 § Avgift för ansökan om tillstånd för inrättning för
tillverkning av läkemedel för ett visst tillfälle
(extemporeapotek)

1. Om annat tillstånd för tillverkning av
läkemedel finns 26 000 kr

2. Om annat tillstånd för tillverkning av
läkemedel saknas 58 500 kr

Tillstånd för klinisk läkemedelsprövning

10 § Avgift för en ansökan om tillstånd att utföra en
klinisk läkemedelsprövning ska betalas med 45 000 kr för
humanläkemedel och 22 500 kr för veterinärmedicinska
läkemedel.

3 kap. Tillkommande avgifter

Sverige fungerar som referensmedlemsstat i det
decentraliserade eller det ömsesidiga förfarandet

Godkännande av läkemedel för försäljning

1 § Avgift för begäran om att Sverige ska fungera som
referensmedlemsstat i det decentraliserade eller det
ömsesidiga förfarandet i samband med en ansökan i en annan
medlemsstat om godkännande av läkemedel för försäljning
ska betalas enligt följande:

1. Humanläkemedel

a) en begäran där läkemedlet åtföljs av
fullständig dokumentation 200 000 kr

b) förkortad ansökan 200 000 kr

c) begäran där läkemedlet utgör ett duplikat
både iSverige och i en annan medlemsstat 30 000 kr

2. Veterinärmedicinska läkemedel

a) en begäran där läkemedlet åtföljs av
fullständig dokumentation 100 000 kr

b) förkortad ansökan 100 000 kr

c) begäran där läkemedlet utgör ett duplikat
både i Sverige och i en annan medlemsstat 15 000 kr

Avgiften avser samtliga administreringsvägar, styrkor och
läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn i samma begäran.

Utöver avgift enligt denna paragraf ska avgift betalas
enligt 2 kap. 1 § denna förordning.

Utvidgning av ett befintligt godkännande

2 § För en begäran om att Sverige ska fungera som
referensmedlemsstat i det decentraliserade eller det
ömsesidiga förfarandet i samband med en ansökan i en annan
medlemsstat om utvidgning av ett befintligt godkännande av
ett humanläkemedel uppgår avgiften till 200 000 kr. För
ett veterinärmedicinskt läkemedel uppgår avgiften till
100 000 kr. Avgiften avser alla styrkor och
läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som lämnas in
för bedömning vid samma tidpunkt och som avser samma typ
av ändring av villkoren för godkännandet.

Utöver avgift enligt denna paragraf ska avgift betalas
enligt 2 kap. 3 § denna förordning.

Registrering av traditionella växtbaserade läkemedel och
utvidgning av sådan registrering

3 § Avgift för en begäran om att Sverige ska fungera som
referensmedlemsstat i det decentraliserade eller det
ömsesidiga förfarandet i samband med en ansökan i en annan
medlemsstat ska betalas enligt följande:

1. Registrering av ett traditionellt
växtbaserat läkemedel 100 000 kr

2. Utvidgning av en registrering av ett
traditionellt växtbaserat läkemedel 50 000 kr

Utöver avgift enligt denna paragraf ska avgift betalas
enligt 2 kap. 4 respektive 5 § denna förordning.

Registrering av homeopatiska läkemedel

4 § För en begäran om att Sverige ska fungera som
referensmedlemsstat i det decentraliserade eller det
ömsesidiga förfarandet i samband med en ansökan i en annan
medlemsstat om registrering av ett homeopatiskt läkemedel
uppgår avgiften till 4 000 kr. Samma avgift gäller för
veterinärmedicinska läkemedel. Avgiften avser ett enskilt
enkelmedel, enkelmedel i en spädningsserie eller ett
sammansatt medel med flera beståndsdelar.

Utöver avgift enligt denna paragraf ska avgift betalas
enligt 2 kap. 6 § denna förordning.

Ändring av ett befintligt godkännande eller av en
registrering

Ändring av typ II av ett befintligt godkännande

5 § För en ansökan om en större ändring av typ II uppgår
avgiften för humanläkemedel och veterinärmedicinska
läkemedel till följande belopp inom ramen för

a) det nationella förfarandet 10 000 kr

b) det ömsesidiga förfarandet med Sverige som
referensland 20 000 kr

c) det ömsesidiga förfarandet med Sverige som
berörd medlemsstat 6 000 kr

Avgiften avser samtliga administreringsvägar, styrkor och
läkemedelsformer med samma läkemedelsnamn som lämnas in
för bedömning vid samma tidpunkt.

Ändring av receptstatus

6 § För en ansökan om ändring av receptstatus enligt 8 g §
läkemedelslagen (1992:859) uppgår avgiften till 100 000
kr. För ett veterinärmedicinskt läkemedel uppgår avgiften
till 50 000 kr. Om substansen redan har varit föremål för
samma ändring och produktresumé och bipacksedel i allt
väsentligt är lika uppgår avgiften i stället till 10 000
kr.

Ändring av typ II av en befintlig registrering av ett
traditionellt växtbaserat läkemedel eller ett homeopatiskt
läkemedel

7 § För en ansökan om en större ändring av typ II av en
registrering uppgår avgiften till följande belopp:

1. Traditionellt växtbaserat läkemedel inom ramen för

a) det nationella förfarandet 10 000 kr

b) det ömsesidiga förfarandet med Sverige som
referensmedlemsstat 20 000 kr

c) det ömsesidiga förfarandet med Sverige som
berörd medlemsstat 6 000 kr

2. Homeopatiskt läkemedel (både humanläkemedel
och veterinärmedicinska läkemedel) 2 000 kr

För ändring i befintlig registrering av ett traditionellt
växtbaserat läkemedel avser avgiften samtliga
administreringsvägar, styrkor och läkemedelsformer med
samma läkemedelsnamn som lämnas in för bedömning vid samma
tidpunkt. För homeopatiska läkemedel avser avgiften ett
enskilt enkelmedel, enkelmedel i en spädningsserie eller
ett sammansatt medel med flera beståndsdelar.

4 kap. Årsavgifter

Godkända och registrerade läkemedel

1 § Årsavgift ska betalas med följande belopp:

1. Humanläkemedel

a) humanläkemedel, med undantag av b–h 46 000 kr

b) tillkommande styrka och läkemedelsform,
dock med undantag av rikslicens 22 500 kr

c) duplikat 22 500 kr

d) traditionella växtbaserade läkemedel,
naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel 14 000 kr

e) radioaktiva läkemedel och allergener 8 000 kr

f) spädning från grundextrakt av allergen
(för varje tillkommande spädning) 250 kr

g) homeopatiska läkemedel (för ett enskilt
enkelmedel, enkelmedel i en spädningsserie
eller ett sammansatt medel med flera
beståndsdelar) 250 kr

h) parallellimporterade läkemedel (per
exportland, form, styrka och
godkännandenummer) 6 000 kr

2. Veterinärmedicinska läkemedel

a) veterinärmedicinska läkemedel, med
undantag av b–f 15 000 kr

b) tillkommande styrka och läkemedelsform,
dock med undantag av rikslicens 7 500 kr

c) duplikat 7 500 kr

d) naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel 14 000 kr

e) homeopatiska läkemedel (för ett enskilt
enkelmedel, enkelmedel i en spädningsserie
eller ett sammansatt medel med flera
beståndsdelar) 250 kr

f) parallellimporterade läkemedel (per
exportland, form, styrka och
godkännandenummer) 2 000 kr

Tillverkning

2 § Om inget annat anges i 3–5§§, uppgår årsavgiften för
tillverkning av humanläkemedel och veterinärmedicinska
läkemedel till 46 000 kr. Avgiften avser tillverkning av
högst tre läkemedelsformer. För tillverkning av
ytterligare läkemedelsformer ska en tilläggsavgift om
14 000 kr per år betalas. Vid tillverkning av sterila
läkemedel ska även en tilläggsavgift om 30 000 kr per år
betalas.

För tillverkning som endast kräver begränsad
tillsynsinsats uppgår årsavgiften till 14 000 kr.

3 § För tillverkning av medicinska gaser, traditionella
växtbaserade läkemedel, naturläkemedel, vissa utvärtes
läkemedel eller homeopatiska läkemedel uppgår årsavgiften
till 30 000 kr. För tillverkning av sådant läkemedel som
avses i 2 d § första stycket läkemedelslagen (1992:859)
uppgår årsavgiften till 30 000 kr per tillverkningstillstånd.

För tillverkning som endast kräver begränsad tillsynsinsats
uppgår årsavgiften till 14 000 kr.

Samma avgifter som anges i första och andra styckena gäller
för veterinärmedicinska läkemedel. Förordning (2011:236).

4 § För tillverkning på sjukhus av radiofarmaka eller
läkemedel för dialysbehandling uppgår årsavgiften till
14 000 kr. Samma avgift gäller för veterinärmedicinska
läkemedel.

5 § För inrättning för tillverkning av läkemedel för ett
visst tillfälle (extemporeapotek) uppgår årsavgiften till
32 500 kr i de fall där annat tillstånd för tillverkning
saknas. I de fall annat tillstånd för tillverkning finns
uppgår avgiften till 13 000 kr.

5 kap. Särskilda avgifter

Vetenskaplig rådgivning

1 § Avgift för ansökan om vetenskaplig rådgivning uppgår
till 45 000 kr.

Intyg

2 § Avgift för ansökan om intyg om tillstånd att tillverka
läkemedel och ansökan om intyg för export av läkemedel
uppgår till 950 kr.

3 § Avgift för utfärdande av intyg om kontroll av
tillverkningssats avseende vaccin och blodprodukter för
humant bruk före frisläppande på den svenska marknaden i
fall där EU-certifikat om satsfrisläppande saknas uppgår
till 2 000 kr.

Avgift för ansökan om intyg för export av viss
tillverkningssats av läkemedel uppgår till 2 000 kr.

6 kap. Betalning av avgifter

Betalning av ansökningsavgift, tillkommande avgift och
särskild avgift

1 § Ansökningsavgift, tillkommande avgift och särskild
avgift ska betalas av sökanden.

Betalning av årsavgift

2 § Årsavgift ska betalas för:

1. godkännande av läkemedel för försäljning: av
innehavaren av godkännandet från och med månaden efter den
då läkemedlet godkändes för försäljning till och med det
år då godkännandet upphör att gälla,

2. registrering av traditionellt växtbaserat läkemedel: av
innehavaren av registreringen från och med månaden efter
den då läkemedlet registrerades till och med det år då
registreringen upphör att gälla,

3. registrering av homeopatiskt läkemedel: av innehavaren
av registreringen från och med det år då läkemedlet
registrerades till och med det år då registreringen upphör
att gälla,

4. tillverkning av läkemedel: av innehavaren av
tillståndet från och med månaden efter den då
tillverkningstillstånd meddelades till och med det år då
tillståndet upphör att gälla.

Årsavgift enligt första stycket 1–3 ska inte betalas om
läkemedlet avregistreras senast den 31 januari.

3 § Avgift ska betalas till Läkemedelsverket efter
särskild debitering.

4 § Läkemedelsverket får, om det finns särskilda skäl, i
det enskilda fallet betala tillbaka eller sätta ned hela
eller delar av en avgift.

7 kap. Övriga bestämmelser

Bemyndigande

1 § Läkemedelsverket får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

2 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande hos allmän
förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

2010:1167

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011, då
förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga
kontrollen av läkemedel ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om
avgifter som avser tid före ikraftträdandet.