Förordning (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet

SFS nr
2010:1345
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2010-11-18

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om särskild
dagersättning till nyanlända invandrare som deltar i aktiviteter
enligt en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare när de vistas vid en mottagningsenhet hos
Migrationsverket.

Särskild dagersättning

2 § Särskild dagersättning enligt denna förordning lämnas till
nyanlända som omfattas av 1 § och som saknar egna medel för sin
dagliga livsföring. Sådan ersättning lämnas under högst 30 dagar
från det att ersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. inte längre betalas ut. Om det finns särskilda
skäl för det, får dock ersättning lämnas under längre tid än 30
dagar.

3 § Särskild dagersättning betalas ut med ett belopp som
beräknas enligt 6 § förordningen (1994:361) om mottagande av
asylsökande m.fl.

Särskild dagersättning för barn lämnas dock bara i den mån den
sökandes make eller sambo inte har fått någon av följande
ersättningar för barnet utbetald för samma period:

– dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande
m.fl.,

– särskild dagersättning enligt denna förordning, eller

– etableringstillägg enligt 2 kap. 9 § förordningen (2010:407)
om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

Beslut och utbetalning

4 § När Migrationsverket får en uppgift från Arbetsförmedlingen
enligt 3 kap. 14 § förordningen (2010:407) om ersättning till
vissa nyanlända invandrare om att en person som vistas vid en
mottagningsenhet hos Migrationsverket har rätt till
etableringsersättning för deltagande i aktiviteter enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, ska Migrationsverket pröva om särskild
dagersättning ska betalas ut till personen enligt denna
förordning.

Migrationsverket betalar ut särskild dagersättning i förskott.

Överklagande

5 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande

6 § Migrationsverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.