Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

SFS nr
2010:1350
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:475

1 § För att tillgodose de behov av uppgifter om
marknads- och konkurrensförhållanden som
Konkurrensverket har för att främja en effektiv
konkurrens i privat och offentlig verksamhet och en
effektiv offentlig upphandling får Konkurrensverket
ålägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla
uppgifter eller handlingar, eller

2. en kommun eller ett landsting som driver verksamhet
av ekonomisk eller kommersiell natur att redovisa
kostnader och intäkter i verksamheten.

Ett åläggande gäller omedelbart, om något annat inte
bestäms.

2 § Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte

1. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av
konkurrenslagen (2008:579),

2. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster, lagen (2008:962) om valfrihetssystem eller lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

3. överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om
lön eller andra anställningsvillkor,

4. företagshemligheter av teknisk natur, eller

5. skriftlig handling vars innehåll kan antas vara sådant att
en advokat eller en advokats biträde inte får höras som vittne
om innehållet, och som innehas av advokaten eller biträdet
eller den till förmån för vilken tystnadsplikten gäller.
Lag (2012:475).

3 § Den som är uppgiftsskyldig enligt denna lag får inte
betungas onödigt.

4 § Ett åläggande enligt 1 § får förenas med vite. Detta
gäller dock inte om åläggandet riktar sig mot någon i dennes
egenskap av upphandlande myndighet enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling, upphandlande enhet enligt lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster eller upphandlande myndighet
eller enhet enligt lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet.

Talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag
förs av Konkurrensverket vid tingsrätt. Stockholms tingsrätt
är alltid behörig att pröva en sådan talan. Lag (2012:475).

5 § Beslut av Konkurrensverket om åläggande enligt 1 §
får överklagas hos Marknadsdomstolen. Vid handläggningen
i Marknadsdomstolen tillämpas lagen (1996:242) om
domstolsärenden. I fråga om rättegångskostnader
tillämpas dock 31 kap. rättegångsbalken.

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011, då lagen
(1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden ska upphöra att gälla.

2. Beslut som har meddelats enligt den upphävda lagen
ska fortfarande gälla.