Vägsäkerhetslag (2010:1362)

SFS nr
2010:1362
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1363

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om väghållares
skyldigheter i vissa fall och syftar till att öka
säkerheten för vägtrafikanter.

2 § I denna lag betyder

TEN-T-vägnätet: det vägnät som definieras i bilaga 1, avsnitt 2
till Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den
23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det
transeuropeiska transportnätet och som illustreras med hjälp av
kartor eller beskrivs i bilaga 2 till beslutet,

väghållare:

1. i fråga om allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948)
ansvarar för väghållningen,

2. i fråga om gata som inte är allmän väg, den som enligt plan-
och bygglagen (2010:900) ansvarar för gatuhållningen,

3. i fråga om väg som är gemensamhetsanläggning enligt
anläggningslagen (1973:1149), samfälligheten, och

4. i fråga om annan väg, vägens ägare,

vägprojekt: ett projekt som omfattar nyanläggning av väg eller
betydande förändring av befintlig väg som påverkar
trafikflödet,

trafiksäkerhetsanalys: en strategisk, jämförande analys av de
effekter ett vägprojekt har på vägnätets säkerhet,

trafiksäkerhetsgranskning: en oberoende, ingående, systematisk
och teknisk säkerhetskontroll av utformning av ett vägprojekt.
Lag (2010:1363).

Tillämpningsområde

3 § Denna lag gäller vägar eller vägprojekt som ingår i
TEN-T-vägnätet i Sverige. Lagen gäller dock inte
vägtunnlar som omfattas av lagen (2006:418) om säkerhet i
vägtunnlar.

Trafiksäkerhetsanalys

4 § För varje vägprojekt ska väghållaren göra en
trafiksäkerhetsanalys. Analysen ska innehålla en beskrivning av
de överväganden som gjorts i fråga om trafiksäkerheten.

Första stycket gäller inte om en motsvarande analys ingår i en
översikts- eller detaljplan enligt plan- och bygglagen
(2010:900). Lag (2010:1363).

Trafiksäkerhetsgranskare och trafiksäkerhetsgranskning

5 § För varje vägprojekt ska väghållaren utse en
trafiksäkerhetsgranskare som ska följa den fysiska
planeringen av vägprojektet, göra en
trafiksäkerhetsgranskning och upprätta
granskningsrapporter.

Godkännande av trafiksäkerhetsgranskare

6 § En trafiksäkerhetsgranskare ska vara godkänd av
tillsynsmyndigheten. Ett godkännande som
trafiksäkerhetsgranskare får meddelas den som har
genomgått särskild grundutbildning och i övrigt är lämplig
för uppgifterna. En godkänd trafiksäkerhetsgranskare är
skyldig att genomgå en sådan fortbildning som föreskrivs
med stöd av 16 §.

7 § Tillsynsmyndigheten får återkalla ett godkännande som
trafiksäkerhetsgranskare om

1. han eller hon inte genomgår sådan fortbildning som
avses i 6 §,

2. han eller hon själv begär det, eller

3. det annars finns någon särskild anledning att återkalla
godkännandet.

Säkerhetsinspektioner

8 § Väghållaren ska genomföra regelbundna
säkerhetsinspektioner av vägar, kartlägga vägarnas
säkerhetsstandard och upprätta en plan för åtgärder som
bör vidtas för att öka säkerheten på vägarna.

Säkerhetskrav

9 § Väghållaren ska systematiskt och fortlöpande vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga allvarliga
personskador till följd av användningen av vägarna.
Åtgärder för att avhjälpa den omedelbara risken för sådana
skador ska vidtas först.

Skyldigheten i första stycket gäller i den utsträckning
som det kan anses skäligt. Därvid ska nyttan av
skyddsåtgärder jämförd med kostnaderna för sådana
åtgärder, liksom frågan om risken för skador kan minskas
genom andra åtgärder, särskilt beaktas.

Olycksrapporter

10 § Väghållaren ska upprätta en olycksrapport för varje
dödsolycka i trafiken som inträffat på en väg inom
TEN-T-vägnätet.

Tillsyn

11 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva
tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

12 § Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar
och handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och
villkor som behövs för att denna lag och de föreskrifter
som meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.

Överklagande

13 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

14 § Om en myndighet eller en kommun överklagar
tillsynsmyndighetens beslut, ska tillsynsmyndigheten vara
klagandens motpart sedan handlingarna i målet överlämnats
till domstolen.

Verkställighet

15 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen gäller
omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Bemyndiganden

16 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. upprättande av och innehållet i en
trafiksäkerhetsanalys,

2. genomförande av trafiksäkerhetsgranskning och
upprättande av granskningsrapporter,

3. utbildning av trafiksäkerhetsgranskare,

4. godkännande och behörighetsbevis avseende
trafiksäkerhetsgranskare,

5. trafiksäkerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,

6. förfarandet vid säkerhetsinspektioner,

7. rapportering av dödsolyckor i trafiken,

8. säkerhetskrav,

9. tillsyn, samt

10. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt
denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.

Övergångsbestämmelser

2010:1362

1. Denna lag träder i kraft den 19 december 2010.

2. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller endast vägprojekt
som påbörjats efter lagens ikraftträdande.