Vägsäkerhetsförordning (2010:1367)

SFS nr
2010:1367
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-11-25

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om
tillämpningen av vägsäkerhetslagen (2010:1362).

2 § Begrepp som används i denna förordning har samma
betydelse som i vägsäkerhetslagen (2010:1362).

Tillsynsmyndighet

3 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 11 §
vägsäkerhetslagen (2010:1362).

Trafiksäkerhetsanalys

4 § En trafiksäkerhetsanalys ska innehålla en beskrivning
av

1. den aktuella trafiksäkerhetssituationen,

2. de trafiksäkerhetsmässiga problemen, och

3. de mål som ska uppnås med vägprojektet.

I trafiksäkerhetsanalysen ska även ingå en
konsekvensanalys av de alternativ som föreslås, en
jämförelse av alternativen och en beskrivning av det bästa
alternativet.

Trafiksäkerhetsgranskning

5 § En trafiksäkerhetsgranskning ska omfatta hela
vägprojektet från den inledande planeringen till dess att
vägen öppnas för trafik. I granskningen ska en studie över
vägprojektets genomförbarhet och detaljutformning ingå.

Trafiksäkerhetsgranskare

6 § Utbildning till trafiksäkerhetsgranskare sker genom
särskild grundutbildning. Den som genomgått sådan
utbildning och i övrigt uppfyller de krav som följer av
föreskrifter som avses i 9 § ska godkännas som
trafiksäkerhetsgranskare. Transportstyrelsen ska utfärda
ett behörighetsbevis till den som godkänts som
trafiksäkerhetsgranskare.

7 § En trafiksäkerhetsgranskare ska genomgå regelbunden
fortbildning i enlighet med föreskrifter som avses i 9 §.

Säkerhetskrav

8 § Väghållaren ska upprätta en säkerhetsdokumentation för
uppgiften att systematiskt och fortlöpande vidta åtgärder
i enlighet med 9 § vägsäkerhetslagen (2010:1362).
Dokumentationen ska innehålla en översiktlig beskrivning
och analys av vägnätet bestående av en kartläggning av
vägarnas säkerhetsstandard samt en plan för åtgärder som
bör vidtas för att öka säkerheten på vägarna.

Bemyndiganden

9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. upprättande av och innehållet i en
trafiksäkerhetsanalys,

2. genomförande av trafiksäkerhetsgranskning och
upprättande av granskningsrapporter,

3. utbildning, godkännande och behörighetsbevis avseende
trafiksäkerhetsgranskare,

4. trafiksäkerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,

5. förfarandet vid säkerhetsinspektioner,

6. rapportering av dödsolyckor i trafiken,

7. säkerhetskrav,

8. tillsyn, samt

9. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt
vägsäkerhetslagen (2010:1362) och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.

Transportstyrelsen får även meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av vägsäkerhetslagen
(2010:1362) och denna förordning.