Patientsäkerhetsförordning (2010:1369)

SFS nr
2010:1369
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-11-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1378

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till
patientsäkerhetslagen (2010:659). I förordningen finns
bestämmelser om

– anmälan av verksamhet m.m. (2 kap.),

– legitimation m.m. (3 kap.),

– specialistkompetens (4 kap.),

– yrkeskvalifikationer förvärvade i en stat inom EES eller i
Schweiz, (5 kap.),

– utbildning från tredjeland (6 kap.),

– skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal (7 kap.), och

– avgifter och överklagande m.m. (8 kap.).

2 § De ord och benämningar som används i förordningen har samma
betydelse som i patientsäkerhetslagen (2010:659).

2 kap. Anmälan av verksamhet m.m.

Anmälan av verksamhet

1 § En anmälan enligt 2 kap. 1 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) ska innehålla uppgifter om

1. verksamhetens inriktning,

2. var verksamheten ska bedrivas,

3. vem som är verksamhetschef,

4. vem som ansvarar för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap.
5–7 §§ patientsäkerhetslagen,

5. verksamhet enligt 7 kap. 2 § patientsäkerhetslagen som
anlitas eller avses anlitas, och

6. den patientförsäkring som tecknats för verksamheten.

När det gäller sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i
7 kap. 7 § patientsäkerhetslagen, ska anmälan även innehålla
uppgifter om

1. chefsöverläkare och säkerhetsansvarig, samt

2. säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering.

2 § Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare
föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 1
och 2 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska fullgöras.
Förordning (2013:194).

Register

3 § Register enligt 2 kap. 4 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) får innehålla uppgifter om

1. namn eller firma och personnummer eller
organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,

2. var verksamheten bedrivs,

3. verksamhetens inriktning,

4. verksamhetens omfattning,

5. antalet yrkesutövare och deras yrkestitlar,

6. verksamhetschefens namn, adress och telefonnummer,

7. den patientförsäkring som tecknats för verksamheten,

8. datum för inspektion av verksamheten,

9. datum för Inspektionen för vård och omsorgs beslut i fråga
om verksamheten, och

10. datum för anmälan enligt 3 kap. 5 eller 6 §
patientsäkerhetslagen.

Register enligt 2 kap. 4 § andra stycket
patientsäkerhetslagen får även innehålla uppgifter om

1. chefsöverläkarens och den säkerhetsansvariges namn, adress
och telefonnummer, samt

2. säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering.

Registren får inte innehålla uppgifter om enskilda
patienter. Förordning (2013:194).

4 § Uppgifter enligt 3 § första stycket 8–10 ska gallras fem år
efter det att uppgifterna har förts in i registret eller när
anmälan görs om att verksamheten har lagts ned. Övriga
uppgifter ska gallras när nya uppgifter förs in eller när
anmälan görs om att verksamheten har lagts ned.

3 kap. Legitimation m.m.

Audionomer

1 § Vid ansökan om legitimation som audionom ska en examen
från äldre audionom- eller hörselvårdsassistentutbildningar
anses likvärdig med en audionomexamen.
Förordning (2013:618).

Biomedicinska analytiker

2 § Vid ansökan om legitimation som biomedicinsk analytiker
ska en examen från äldre utbildningar till preparatris,
laboratris, laborant- eller laboratorieassistent eller
biomedicinsk analytiker anses likvärdig med en biomedicinsk
analytikerexamen. Förordning (2013:618).

Dietister

3 § Vid ansökan om legitimation som dietist ska en examen
från äldre dietassistent-, dietetik- eller
dietistutbildningar, tillsammans med verksamhet som dietist i
minst fem år, anses likvärdig med en dietistexamen.
Förordning (2013:618).

Kiropraktorer

4 § För legitimation som kiropraktor krävs fullgjord utbildning
som kiropraktor som avslutats efter utgången av år 1994 och som
omfattar minst fyra års studier på heltid. Studierna ska ge
grundläggande teoretiska och kliniska kunskaper i medicinska
ämnen med särskild inriktning på manuell medicin. Utbildningen
ska avslutas med ett examensarbete.

Praktisk tjänstgöring som kiropraktor enligt 4 kap. 1 §
patientsäkerhetslagen (2010:659) ska fullgöras under en tid som
motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring efter avslutad
utbildning. Tjänstgöringen ska fullgöras under handledning.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
utbildning och praktisk tjänstgöring för kiropraktorer.

Läkare

5 § Praktisk tjänstgöring som läkare enligt 4 kap. 1 §
patientsäkerhetslagen (2010:659) (allmäntjänstgöring) ska
fullgöras under en tid som motsvarar minst ett år och sex
månaders heltidstjänstgöring efter avlagd läkarexamen,
fördelade enligt följande.

1. Nio månader inom dels invärtesmedicinska specialiteter och
barn- och ungdomsmedicin, dels kirurgiska specialiteter, med en
minimitid inom var och en av de båda grupperna om tre månader,

2. tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri,
och

3. sex månader inom allmänmedicin.

Allmäntjänstgöring ska fullgöras under handledning genom
anställning som läkare för allmäntjänstgöring
(blockförordnande). Om det finns synnerliga skäl, får
Socialstyrelsen medge undantag från kravet på att
tjänstgöringen ska fullgöras genom ett blockförordnande.

Allmäntjänstgöringen ska avslutas med ett kunskapsprov som
anordnas av de universitet som har tillstånd att utfärda
läkarexamen. Kunskapsprovet ska avse måluppfyllelsen för
allmäntjänstgöringen i dess helhet.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
allmäntjänstgöring, dock inte om kunskapsprov.

6 § Har upphävts genom förordning (2012:315).

Naprapater

7 § För legitimation som naprapat krävs fullgjord utbildning
som naprapat som omfattar minst fyra års studier på heltid.
Studierna ska ge grundläggande teoretiska och kliniska
kunskaper i medicinska ämnen med särskild inriktning på manuell
medicin. Utbildningen ska avslutas med ett examensarbete.

Praktisk tjänstgöring som naprapat enligt 4 kap. 1 §
patientsäkerhetslagen (2010:659) ska fullgöras under en tid som
motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring efter avslutad
utbildning. Tjänstgöringen ska fullgöras under handledning.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
utbildning och praktisk tjänstgöring för naprapater.

Ortopedingenjörer

8 § Vid ansökan om legitimation som ortopedingenjör ska
följande anses likvärdigt med en ortopedingenjörsexamen:

1. en examen från äldre högre ortopedteknisk utbildning eller
ortopedingenjörsutbildning, eller

2. fullgjord utbildning vid Handikappinstitutet samt
yrkesverksamhet i minst tio år med huvudsaklig inriktning på
patientundersökningar i hälso- och sjukvården.
Förordning (2013:618).

Psykologer

9 § Praktisk tjänstgöring som psykolog enligt 4 kap. 1 §
patientsäkerhetslagen (2010:659) ska fullgöras under en tid som
motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring efter avlagd
psykologexamen. Tjänstgöringen ska fördelas på
verksamhetsområden. Tjänstgöringen ska fullgöras under
handledning av en legitimerad psykolog inom offentlig
verksamhet eller i privat verksamhet som har godkänts för sådan
tjänstgöring av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verksamhetsområden
enligt första stycket och ytterligare föreskrifter om praktisk
tjänstgöring för psykologer.

Röntgensjuksköterskor

10 § Den som har meddelats legitimation som sjuksköterska med
inriktning mot diagnostisk radiologi enligt äldre bestämmelser
jämställs med legitimerad röntgensjuksköterska. Detsamma gäller
legitimerad sjuksköterska som har fullgjort vidareutbildning i
diagnostisk radiologi.

Särskilt förordnande att utöva yrke

11 § Sådant särskilt förordnande att utöva yrke som avses i
4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) får inte meddelas
om den som ansökan avser har fått sin legitimation återkallad
eller har fått avslag på sin ansökan om legitimation enligt
4 kap. 1 § andra stycket samma lag.

12 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att
landsting i vissa fall får förordna icke legitimerad personal
att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, dock inte i fall
som avses i 11 §.

Socialstyrelsen prövar frågor om särskilt förordnande för
personal som har begått brott som avses i 16 c § förordningen
(1999:1134) om belastningsregister. Förordning (2013:256).

4 kap. Specialistkompetens

Läkare och tandläkare

1 § För att en legitimerad läkare ska uppnå specialistkompetens
ska han eller hon förvärva de kunskaper, färdigheter och
förhållningssätt som föreskrivs för specialistkompetensen genom
att genomgå specialiseringstjänstgöring under minst fem år.
Specialiseringstjänstgöringen ska fullgöras genom tjänstgöring
som läkare under handledning och genom deltagande i
kompletterande utbildning. Meriter från utbildning på
forskarnivå får tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen.

2 § För att en legitimerad tandläkare ska uppnå
specialistkompetens ska han eller hon utöva allmän
tandläkarpraktik under minst två år efter att ha fått
legitimation som tandläkare. Den legitimerade ska därefter
förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som
föreskrivs för specialistkompetensen genom att genomgå
specialiseringstjänstgöring under minst tre år.
Specialiseringstjänstgöringen ska fullgöras genom
tjänstgöring som tandläkare under handledning och genom
deltagande i kompletterande utbildning. Meriter från
utbildning på forskarnivå får tillgodoräknas i
specialiseringstjänstgöringen. Förordning (2014:395).

3 § Om det finns särskilda skäl, får Socialstyrelsen meddela
bevis om specialistkompetens till en legitimerad läkare eller
en legitimerad tandläkare trots att hans eller hennes
utbildning inte uppfyller kraven i 1 respektive 2 § eller i
föreskrifter meddelade med stöd av 5 §.

Specialistsjuksköterskor

4 § För att en legitimerad sjuksköterska ska ha rätt att
kalla sig specialistsjuksköterska ska han eller hon vid ett
universitet eller en högskola med statlig huvudman eller vid
en enskild utbildningsanordnare som i enlighet med lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina eller
motsvarande äldre bestämmelser har eller vid utfärdandet hade
tillstånd att utfärda aktuell examen, ha

1. avlagt specialistsjuksköterskeexamen, eller

2. fullgjort en äldre vidareutbildning eller
direktspecialisering som

a) avser motsvarande specialområde, och

b) i förekommande fall har motsvarande inriktning som avses i
högskoleförordningen (1993:100).
Förordning (2013:618).

Bemyndiganden

5 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. indelning och benämning av de specialiteter där
specialistkompetens enligt 1 eller 2 § kan uppnås,

2. tillgodoräknande av meriter från utbildning på forskarnivå
enligt 1 och 2 §§,

3. vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska
gälla för varje specialistkompetens enligt 1 och 2 §§
(målbeskrivningar),

4. vilka övriga krav som ska gälla för bevis om
specialistkompetens enligt 1 eller 2 §,

5. vilka övriga krav som ska gälla för vidareutbildning för
specialistkompetens enligt 1 och 2 §§,

6. tillhandahållande och fördelning av platser till de
specialistkompetenskurser som ingår i läkares
vidareutbildning och som anordnas med statliga medel,

7. kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker och
för att optiker ska få rekvirera läkemedel,

8. kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få
förskriva läkemedel och om den behörighet som sådan kompetens
ger, och

9. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva
läkemedel. Förordning (2014:1378).

5 kap. Yrkeskvalifikationer förvärvade i en stat inom EES eller
i Schweiz

Apotekare

1 § En apotekare, som har sin utbildning från ett annat EES-
land än Sverige eller från Schweiz, ska efter ansökan få
legitimation som apotekare i Sverige om han eller hon har ett
sådant utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis för
apotekare som anges i föreskrifter meddelade av
Socialstyrelsen.

Barnmorskor

2 § En barnmorska, som har sin utbildning från ett annat EES-
land än Sverige eller från Schweiz, ska efter ansökan få
legitimation som barnmorska i Sverige om han eller hon har ett
sådant utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis för
barnmorskor och behövliga intyg om yrkespraktik som anges i
föreskrifter meddelade av Socialstyrelsen.

Läkare

3 § En läkare, som har sin utbildning från ett annat EES-land
än Sverige eller från Schweiz, ska efter ansökan få
legitimation som läkare i Sverige om han eller hon har ett
sådant utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis för
läkare som anges i föreskrifter meddelade av Socialstyrelsen.

4 § En legitimerad läkare, som har fullgjort föreskriven
praktisk utbildning i ett annat EES-land än Sverige eller i
Schweiz, ska efter ansökan få bevis om specialistkompetens i
allmänmedicin i Sverige om han eller hon har ett sådant
utbildnings-, examens- eller behörighetsbevis som
Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter om med stöd av 21 §
1. Förordning (2012:315).

5 § En läkare, som efter föreskriven
specialiseringstjänstgöring i ett annat EES-land än Sverige
eller i Schweiz har rätt att kalla sig specialistkompetent
läkare, ska efter ansökan få bevis om specialistkompetens i
Sverige om han eller hon har svensk legitimation för yrket och
ett sådant bevis om specialistkompetens för läkare som anges i
föreskrifter meddelade av Socialstyrelsen.

Bevis om specialistkompetens får tidsbegränsas för läkare med
legitimation enligt 15 § tredje stycket.

Bevis om specialistkompetens får endast utfärdas för
specialiteter som är godkända i Sverige.

Sjuksköterskor

6 § En sjuksköterska, som har sin utbildning från ett annat
EES-land än Sverige eller från Schweiz, ska efter ansökan få
legitimation som sjuksköterska i Sverige om han eller hon har
ett sådant utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis
för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård
som anges i föreskrifter meddelade av Socialstyrelsen.

7 § En sjuksköterska som har sin vidareutbildning från ett
annat EES-land än Sverige eller från Schweiz ska efter
ansökan få rätt att kalla sig specialistsjuksköterska i
Sverige, om han eller hon har svensk legitimation och ett
sådant bevis över avslutad behörighetsgivande utbildning som
följer av EES-avtalet eller av avtalet mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å
andra sidan. Sådan rätt får endast medges för en utbildning
som motsvarar specialistsjuksköterskeexamen enligt
högskoleförordningen (1993:100).

Rätten att kalla sig specialistsjuksköterska får
tidsbegränsas för sjuksköterskor med legitimation enligt 15 §
tredje stycket. Förordning (2013:618).

Tandläkare

8 § En tandläkare, som har sin utbildning från ett annat EES-
land än Sverige eller från Schweiz, ska efter ansökan få
legitimation som tandläkare i Sverige om han eller hon har ett
sådant utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis för
tandläkare som anges i föreskrifter meddelade av
Socialstyrelsen.

9 § En tandläkare, som efter föreskriven
specialiseringstjänstgöring i ett annat EES-land än Sverige
eller i Schweiz har rätt att kalla sig specialistkompetent
tandläkare, ska efter ansökan få bevis om specialistkompetens i
Sverige om han eller hon har svensk legitimation för yrket och
ett sådant bevis om specialistkompetens för tandläkare som
anges i föreskrifter meddelade av Socialstyrelsen.

Bevis om specialistkompetens får tidsbegränsas för tandläkare
med legitimation enligt 15 § tredje stycket.

Bevis om specialistkompetens får endast utfärdas för
specialiteter som är godkända i Sverige.

Gemensamma bestämmelser för apotekare, barnmorskor, läkare,
sjuksköterskor och tandläkare

10 § Om en yrkesutövare har ansökt om legitimation eller annat
behörighetsbevis enligt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 eller 9 § men inte
uppfyller föreskrivna krav, ska Socialstyrelsen pröva ansökan
enligt bestämmelserna i 12 § eller 13 § 2.

11 § En yrkesutövare som avses i 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 eller 9 §,
vars utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis inte
uppfyller kraven för legitimation eller annat behörighetsbevis,
ska ändå få legitimation eller annat behörighetsbevis i Sverige
om han eller hon genom yrkeserfarenhet har förvärvat
rättigheter till yrket och behörig myndighet har intygat detta.

Övriga yrken med legitimation eller annat behörighetsbevis

12 § En arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker,
dietist, fysioterapeut, kiropraktor, logoped, naprapat,
optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut,
receptarie, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker eller
tandhygienist som har sin utbildning från ett annat EES-land
än Sverige eller från Schweiz, ska efter ansökan få
legitimation eller annat behörighetsbevis i Sverige om

1. han eller hon har ett sådant utbildnings-, examens- eller
behörighetsbevis över behörighetsgivande utbildning som
följer av EES-avtalet eller av avtalet mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å
andra sidan, och

2. det yrke som han eller hon avser att utöva i Sverige och
det yrke han eller hon är behörig för i
ursprungsmedlemsstaten är jämförbara yrkesverksamheter.
Förordning (2013:1154).

13 § En yrkesutövare som avses i 12 §, vars utbildnings-,
examens- eller annat behörighetsbevis inte uppfyller kraven för
legitimation eller annat behörighetsbevis, ska ändå få
legitimation eller annat behörighetsbevis i Sverige om han
eller hon

1. har en jämställd utbildning och behörig myndighet har
intygat detta, eller

2. har slutfört en anpassningsperiod som inte överskrider tre
år eller har godkänts i ett lämplighetsprov.

Gemensamma bestämmelser

14 § En yrkesutövare som avses i 1, 2, 3, 6, 8 eller 12 § och
som har sin utbildning från tredjeland, ska efter ansökan få
legitimation i Sverige om

1. han eller hon har godkänts av behörig myndighet i ett annat
EES-land än Sverige eller i Schweiz, och

2. myndigheten har intygat att han eller hon faktiskt och på
föreskrivet sätt i det landet har utövat yrkesverksamhet i
minst tre år efter godkännandet.

15 § En yrkesutövare som avses i 1, 2, 3, 6, 8, eller 12 § och
som för första gången avser att temporärt utöva sitt yrke i
Sverige, ska skriftligen underrätta Socialstyrelsen om detta.

Om yrkesutövaren ett senare år har för avsikt att
tillhandahålla temporära tjänster här, ska han eller hon på
nytt underrätta Socialstyrelsen om detta.

En underrättelse enligt denna bestämmelse ska även anses
innefatta en ansökan om tidsbegränsad legitimation. Om
yrkesutövaren uppfyller villkoren för legitimation enligt 1, 2,
3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 eller 14 § ska han eller hon få en
tidsbegränsad legitimation för yrket.

16 § Socialstyrelsen ska se till att sökande enligt 1–15 §§ får
de upplysningar om svenska författningar som är nödvändiga för
att utöva yrket.

Socialstyrelsen ska även i övrigt på förfrågan från en
yrkesutövare i ett EES-land eller i Schweiz som har för avsikt
att etablera sig i Sverige lämna upplysningar om vad som gäller
i fråga om självständig yrkesverksamhet inom hälso- och
sjukvården i Sverige.

17 § Ärenden enligt 1–15 §§ ska handläggas skyndsamt.

I ärenden enligt 1–13 §§ ska Socialstyrelsen inom en månad från
ansökningsdagen bekräfta mottagandet av ansökan och, i
förekommande fall, uppmana sökanden att komma in med
kompletterande underlag. Socialstyrelsen ska fatta beslut i
ärendet inom tre månader från det att en fullständig ansökan
givits in. I ärenden enligt 10, 12 eller 13 § får tidsfristen
förlängas med en månad, om det finns särskilda skäl.

18 § Socialstyrelsen ska, om det behövs, underrätta de behöriga
hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i de EES-länder eller i
Schweiz där yrkesutövaren tidigare har varit verksam om beslut
om legitimation eller annan behörighet enligt 1–13 §§.

19 § Socialstyrelsen ska underrätta den behöriga hälso- och
sjukvårdsmyndigheten i det andra EES-landet eller i Schweiz om
en yrkesutövare, som har svensk legitimation eller annan
behörighet som avses i 1–13 och 15 § tredje stycket, i Sverige

1. döms för brott i sin yrkesutövning,

2. meddelas prövotid,

3. får sin legitimation återkallad, eller

4. får sin rätt att förskriva läkemedel eller teknisk sprit
indragen eller begränsad.

Underrättelsen ska omfatta vilken åtgärd som har vidtagits och
skälen för åtgärden.

20 § På begäran av en behörig hälso- och sjukvårdsmyndighet i
ett annat EES-land eller i Schweiz ska Socialstyrelsen
skyndsamt lämna de upplysningar som kan behövas för prövning av
behörighet i ett visst fall.

21 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som
avses i EES-avtalet och avtalet mellan Europeiska unionen och
dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan och
som enligt 1–9 §§ ska ge legitimation eller bevis om
specialistkompetens i Sverige,

2. legitimation eller annan behörighet som avses i 1–13 §§ och
15 § tredje stycket samt om anpassningsperiod, lämplighetsprov
och yrkesverksamhet, i den utsträckning sådana krav enligt EES-
avtalet eller avtalet mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan får ställas
på en sökande, och

3. vilka handlingar som ska bifogas en underrättelse enligt
15 §. Förordning (2012:315).

22 § Socialstyrelsen ska, i den utsträckning det behövs för att
fullgöra Sveriges förpliktelser enligt EES-avtalet eller
avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena
sidan och Schweiz å andra sidan, lämna de upplysningar och
utfärda de intyg om behörighet, yrkesverksamhet och liknande
förhållanden som yrkesutövare och behöriga hälso- och
sjukvårdsmyndigheter i andra EES-länder eller i Schweiz begär.

De nordiska länderna

23 § Den som har den utbildning eller det behörighetsbevis som
anges i kolumn 2 i nedanstående tabell ska anses uppfylla
kraven för sådan legitimation eller annan behörighet i Sverige
som anges i kolumn 1 i tabellen.

Kolumn 1 Kolumn 2

Behörighet I Danmark, Finland, Island
eller Norge genomgången
utbildning eller förvärvat
behörighetsbevis

1. Legitimation som läkare Obegränsad auktorisation som
läkare i Danmark, Finland,
Island eller Norge

2. Specialistkompetens för en Legitimation som läkare i
sådan specialitet som anges i Sverige och specialistkompetens
föreskrifter meddelade med för samma specialitet i
stöd av 4 kap 5 § 1 Danmark, Finland, Island eller
Norge

3. Legitimation som tandläkare Obegränsad auktorisation som
tandläkare i Danmark, Finland,
Island eller Norge

4. Specialistkompetens för en Legitimation som tandläkare i
specialitet som anges i 4 kap. Sverige och specialistkompetens
2 § för samma specialitet i
Danmark, Finland, Island eller
Norge

5. Legitimation som Legitimation eller motsvarande
sjuksköterska godkännande som sjuksköterska i
Danmark, Finland, Island eller
Norge
Auktorisation som sjuksköterska
i Grönland, om det av beviset
framgår att utbildningen är
jämförbar med den danska
utbildningen till sjuksköterska

6. Legitimation som barnmorska Legitimation eller motsvarande
godkännande som jordemoder/
barnmorska/jordmor i Danmark,
Finland, Island eller Norge
eller kompetens som
specialsjuksköterska i
förlossnings- och
moderskapsvård i Finland

7. Legitimation som Legitimation eller motsvarande
fysioterapeut godkännande som fysioterapeut/
sjukgymnast i Danmark, Finland,
Island eller Norge

8. Behörighet som Utbildning som
distriktssköterska sundhedsplejerske i Danmark,
hälsovårdare i Finland eller
helsesöster i Norge

9. Legitimation som apotekare Legitimation eller motsvarande
godkännande som apotekare/
provisor i Danmark, Island,
Norge eller Finland

10. Legitimation som Legitimation eller motsvarande
receptarie godkännande som farmaceut/
receptarie i Finland, Island
eller Norge

11. Legitimation som optiker Legitimation eller motsvarande
godkännande som optiker i
Danmark, Finland eller Norge
Legitimation i Island som
optiker efter att ha fullgjort
en utbildning i Danmark,
Finland, Norge eller Sverige
som kan ligga till grund för
legitimation som optiker i det
landet

12. Legitimation som psykolog Legitimation eller motsvarande
godkännande som psykolog i
Danmark, Finland, Island eller
Norge

13. Behörighet som Utbildning som
tandsköterska tandklinikassistent i Danmark,
godkännande som tandsköterska/
närvårdare i Finland eller
Island eller utbildning som
tannlege- eller
tannhelsesekretär eller
tannlegeassistent i Norge

14. Legitimation som Legitimation eller motsvarande
tandhygienist godkännande som tandhygienist i
Danmark, Finland, Island eller
Norge

15. Behörighet som Fyra- eller femårig utbildning
tandtekniker till laboratorietekniker vid
yrkesskola eller äldre, av
behörig myndighet godkänd,
utbildning till
laboratorietandtekniker i
Danmark, godkännande som
tandtekniker i Finland eller
innehav av gesällbrev i
tandteknikerfacket i Norge

16. Behörighet som Legitimation som optiker i
kontaktlinsoptiker Sverige och kompetens som
kontaktlinsoptiker i Danmark,
Finland eller Norge

17. Legitimation som Legitimation eller motsvarande
kiropraktor godkännande som kiropraktor i
Danmark, Finland, Island eller
Norge

18. Legitimation som logoped Legitimation som talterapeut i
Finland, godkännande i Island
som logoped efter att ha
genomgått utbildning i Finland
eller Sverige som kan ligga
till grund för legitimation som
logoped i det landet, examen i
Norge från universitet eller
vidareutbildning vid högskola i
pecialpedagogik med
specialisering i logopedi

19. Legitimation som Legitimation eller motsvarande
arbetsterapeut godkännande som ergoterapeut/
arbetsterapeut i Danmark,
Finland, Island eller Norge

20. Legitimation som Godkännande som
biomedicinsk analytiker laboratorieskötare/bioingenjör
i Finland, Island eller Norge
eller utbildning som
hospitalslaborant i Danmark

21. Legitimation som Godkännande som radiograf i
röntgensjuksköterska Danmark eller Norge,
röntgenskötare i Finland eller
röntgentaeknar i Island
Förordning (2013:1154).

6 kap. Utbildning från tredjeland

1 § Den som har genomgått någon annan utbildning utomlands än
som avses i 5 kap. 1–13 §§ ska efter ansökan få
behörighetsbevis för ett yrke inom hälso- och sjukvården,
tandvården eller detaljhandeln med läkemedel för vilket det
finns bestämmelser om legitimation eller annan behörighet i
Sverige, om han eller hon

1. har genomgått den kompletterande utbildning och fullgjort
den praktiska tjänstgöring som behövs för att kunskaperna och
färdigheterna ska motsvara de svenska kraven,

2. har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska författningar,
och

3. har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller
norska språket.

2 § För att den som har examen som Doctor of Chiropractic vid
utländsk högskola eller motsvarande utbildning för kiropraktor
ska uppfylla kraven i 1 § 1 för legitimation som kiropraktor i
Sverige ska han eller hon fullgöra praktisk tjänstgöring i
svensk hälso- och sjukvård motsvarande minst ett års
heltidstjänstgöring.

3 § En sjuksköterska, som har genomgått vidareutbildning i
ett land som inte omfattas av EES-avtalet eller av avtalet
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan
och Schweiz å andra sidan, ska efter ansökan få rätt att
kalla sig specialistsjuksköterska i Sverige, om

1. han eller hon har svensk legitimation som sjuksköterska,
och

2. utbildningen till sin längd, nivå och till sitt innehåll
motsvarar specialistsjuksköterskeexamen enligt
högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2013:618).

4 § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
kraven på utbildning, praktisk tjänstgöring, kunskaper i
svenska författningar och språkkunskaper för dem som har
genomgått sådan utländsk utbildning som avses i 1 §.

7 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal

1 § Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska på ett
betryggande sätt förvara, hantera och i förekommande fall dela
ut läkemedel som han eller hon har hand om.

2 § Den läkare som verksamhetschefen utser ska ansvara för att
klinisk obduktion görs när det finns skäl för detta.

3 § En sjuksköterska som avses i 24 § första stycket hälso-
och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som
anges där, ansvara för att

1. patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och
sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,

2. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i
patientdatalagen (2008:355),

3. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare
förordnat om, samt

4. rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och
väl fungerande.

Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana
fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 § andra
stycket hälso- och sjukvårdslagen. Förordning (2013:1154).

4 § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen som behövs till
skydd för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa.

8 kap. Avgifter och överklagande m.m.

Avgifter

1 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt
patientsäkerhetslagen (2010:659) eller enligt denna
förordning i de fall som anges i tabellen.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande
avgiftsklasser ska tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Legitimation

Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog
eller psykoterapeut 4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom,
barnmorska, biomedicinsk analytiker,
dietist, fysioterapeut, logoped,
optiker, ortopedingenjör, receptarie,
röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker,
sjuksköterska, tandhygienist eller
tandläkare 2

Bevis om specialistkompetens 4

Behörighetsbevis för den som har genomgått
utbildning utomlands, dock ej personal som
tidigare har meddelats motsvarande
behörighetsbevis i ett EES-land eller i
Schweiz

Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog eller
psykoterapeut 4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom,
barnmorska, biomedicinsk analytiker,
dietist, fysioterapeut, logoped,
optiker, ortopedingenjör, receptarie,
röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker,
sjuksköterska, specialistsjuksköterska,
tandhygienist eller tandläkare 2
Förordning (2013:1154).

Överklagande m.m.

2 § Ett beslut av Socialstyrelsen att avslå en ansökan om
behörighetsbevis ska innehålla uppgift om i vilka avseenden
kompetensen har ansetts otillräcklig.

3 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Socialstyrelsens
beslut enligt 3 kap. 5 § tredje stycket att inte medge undantag
från kravet att allmäntjänstgöring ska fullgöras genom ett
blockförordnande får inte överklagas.

4 § Beslut enligt denna förordning ska gälla omedelbart, om
inte annat anges i beslutet.

Övriga bemyndiganden

5 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. vilka moment som ska ingå i vårdgivarens systematiska
patientsäkerhetsarbete enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen
(2010:659),

2. hur information ska ges till patienter och deras
närstående enligt 3 kap. 8 § patientsäkerhetslagen,

3. vilka uppgifter som ska ingå i en
patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap. 10 §
patientsäkerhetslagen, och

4. vilka åtgärder eller villkor som får ingå i en
prövotidsplan enligt 8 kap. 2 § patientsäkerhetslagen.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av patientsäkerhetslagen och föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2013:194).

6 § Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter
om anmälningsförfarandet enligt 3 kap. 5–7 §§ och 6 kap. 11 §
första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659).
Förordning (2013:194).

Direktåtkomst

7 § Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i
det register som förs enligt 2 kap. 4 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för
kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning,
utvärdering eller epidemiologiska studier.
Förordning (2013:194).

Uppgiftsskyldighet

8 § Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av
Socialstyrelsen lämna ut uppgifter

1. ur de register som förs enligt 2 kap. 4 §
patientsäkerhetslagen (2010:659) om uppgifterna behövs hos
Socialstyrelsen för kunskapsutveckling,
statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller
epidemiologiska studier,

2. som behövs i ett ärende om legitimation, särskilt
förordnande att utöva yrke eller bevis om specialistkompetens
enligt 4 kap. 10 § patientsäkerhetslagen, eller

3. som behövs för att lämna upplysningar eller utfärda intyg
enligt 5 kap. 22 §. Förordning (2013:194).

9 § Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det
register som förs enligt 2 kap. 4 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) vid direktåtkomst enligt 7 §.
Förordning (2013:194).

10 § Socialstyrelsen ska på begäran av Inspektionen för vård
och omsorg lämna ut uppgifter i ärenden enligt 4 kap. 10 §
patientsäkerhetslagen (2010:659) om uppgifterna behövs i ett
tillsynsärende enligt samma lag. Förordning (2013:194).

Övergångsbestämmelser

2010:1369

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011, då
förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område ska upphöra att gälla.

2. En läkare som har fått legitimation före den 1 juli 2006 har
rätt att få bevis om specialistkompetens enligt äldre
bestämmelser om ansökan om detta görs senast den 31 december
2013.

3. En läkare som har fått bevis om specialistkompetens före den
1 juli 1979 får tillkännage kompetensen enligt äldre
bestämmelser samt använda en äldre beteckning på specialiteten.

4. Bevis om allmänläkar- eller specialistkompetens som
utfärdats av Nämnden för läkares vidareutbildning gäller
fortfarande.

5. Bevis om allmänläkarkompetens enligt äldre bestämmelser
gäller som bevis om specialistkompetens i allmänmedicin.

6. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ansökningar
enligt 7 kap. 12 § i den upphävda förordningen som har kommit
in till Socialstyrelsen före den 1 januari 2011.

7. Äldre bestämmelser om allmäntjänstgöring som tandläkare
gäller fortfarande för tandläkare med examen enligt äldre
bestämmelser i högskoleförordningen (1993:100).
Allmäntjänstgöringen får dock fullgöras även hos en
privatpraktiserande tandläkare som Socialstyrelsen har godkänt
för sådan tjänstgöring.

8. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
underrättelse till behörig hälso- och sjukvårdsmyndighet om att
en yrkesutövare, som har svensk legitimation eller annan
behörighet och motsvarande utbildnings-, examens- eller annat
behörighetsbevis från ett annat EES-land än Sverige eller från
Schweiz, har meddelats disciplinpåföljd med anledning av sin
yrkesutövning.

2013:618

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

2. Den som har rätt att kalla sig specialistsjuksköterska
enligt 4 kap. 4 § i dess äldre lydelse har även i
fortsättningen rätt att göra det.

2013:1154

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. För sjukgymnaster gäller 7 kap. 3 § i sin äldre lydelse.

3. Vid ansökan om legitimation som fysioterapeut ska äldre
utbildning och utländsk utbildning som tidigare av
Socialstyrelsen ansetts uppfylla krav för legitimation som
sjukgymnast anses likvärdig med fysioterapeutexamen.