/Rubriken upphör att gälla U:2015-07-01/ Förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vårdanalys /Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/ Förordning med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

SFS nr
2010:1385
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-11-25

Uppgifter

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten för vårdanalys har till uppgift att ur ett
patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa upp och
analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och
sjukvård, tandvård samt i gränssnittet mellan vård och
omsorg.

1 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har till uppgift
att ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa
upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso-
och sjukvård, tandvård och omsorg. Förordning (2015:169).

2 § Myndigheten ska

1. följa upp och analysera vårdens och omsorgens
funktionssätt,

2. effektivitetsgranska statliga åtaganden och
verksamheter, samt

3. inom sitt verksamhetsområde bistå regeringen med
underlag och rekommendationer för effektivisering av
statlig verksamhet och styrning.

3 § Myndigheten har även till uppgift att

1. kontinuerligt utvärdera sådan information om vården och
omsorgen som lämnas till den enskilde, i fråga om
informationens innehåll, kvalitet, ändamålsenlighet och
tillgänglighet,

2. på regeringens uppdrag bistå med utvärderingar och
uppföljningar av beslutade eller genomförda statliga
reformer och andra statliga initiativ, samt

3. inom sitt verksamhetsområde bedriva omvärldsbevakning
och genomföra internationella jämförelser.

4 § Myndigheten ska senast den 1 februari varje år ange i
en särskild analys- och granskningsplan vilken huvudsaklig
inriktning verksamheten ska ha under året.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en styrelse.

6 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

7 § Utöver vad som framgår av myndighetsförordningen
(2007:515) ska styrelsen fatta beslut om publicering av
resultatet av sådana analyser, granskningar, uppföljningar
och utvärderingar som avses i 1–3 §§, samt om en sådan
analys- och granskningsplan som avses i 4 §.

Rådgivande organ

8 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Vid myndigheten ska det finnas ett patientråd. Rådet
ska särskilt

1. identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för
analys och granskning, samt

2. bistå myndigheten i arbetet med att identifiera
patienters, brukares och medborgares behov av information.

Styrelsen beslutar om övriga uppgifter.

8 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Vid myndigheten ska det finnas ett patient- och
brukarråd. Rådet ska särskilt

1. identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för
analys och granskning, samt

2. bistå myndigheten i arbetet med att identifiera
patienters, brukares och medborgares behov av information.

Styrelsen beslutar om övriga uppgifter.
Förordning (2015:169).

9 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Patientrådet består av myndighetens direktör, som är
ordförande, och högst 20 andra ledamöter. Rådet ska
innehålla företrädare för t.ex. patientnämnder,
patientföreningar och brukarorganisationer.

9 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Patient- och brukarrådet består av myndighetens direktör,
som är ordförande, och högst 20 andra ledamöter. Rådet ska
innehålla företrädare för t.ex. patientnämnder,
patientföreningar och brukarorganisationer.
Förordning (2015:169).

Anställningar och uppdrag

10 § Direktören är myndighetschef.

11 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Ledamöterna i patientrådet utses av styrelsen för en
bestämd tid, dock längst tre år.

11 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Ledamöterna i patient- och brukarrådet utses av
styrelsen för en bestämd tid, dock längst tre år.
Förordning (2015:169).

Rapportering

12 § Myndigheten ska löpande redovisa till regeringen
resultatet av sådana analyser, granskningar, uppföljningar
och utvärderingar som avses i 1–3 §§.