Lag (2010:1445) om avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden

SFS nr
2010:1445
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1912

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som
Konungariket Sveriges regering och Furstendömet Monacos
regering undertecknade den 23 juni 2010 ska gälla som lag här i
landet. Avtalet är avfattat på svenska, franska och engelska.
Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna
lag.

Övergångsbestämmelser

2010:1445

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den
dag då lagen träder i kraft eller senare eller, om
beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den dag då lagen
träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör
skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen emellertid
tillämpas från och med ikraftträdandet.

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH FURSTENDÖMET
MONACOS REGERING OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR I SKATTEÄRENDEN

Konungariket Sveriges regering och Furstendömet Monacos
regering, som önskar ingå ett avtal om utbyte av upplysningar i
skatteärenden, har kommit överens om följande:

Artikel 1

Avtalets syfte och tillämpningsområde

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska
biträda varandra med handräckning genom utbyte av upplysningar
som kan antas vara relevanta vid administration och
verkställighet av de avtalsslutande parternas interna
lagstiftning avseende skatter som omfattas av detta avtal.
Sådana upplysningar inbegriper upplysningar som kan antas vara
relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av sådana
skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder
beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i
skatteärenden. Upplysningarna ska utbytas i enlighet med
bestämmelserna i detta avtal och ska hållas hemliga på sätt som
anges i artikel 8. De rättigheter som tillkommer personer
enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa
praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte
otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av
upplysningar.

2. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen i de
avtalsslutande parterna av bestämmelserna om ömsesidig rättslig
hjälp i brottmål.

3. Detta avtal ska inte tillämpas på ärenden i vilka
upplysningar utbyts enligt Rådets förordning (EG) nr 1798/2003
av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om
mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92
eller senare bestämmelser som ersätter eller ändrar denna
förordning.

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte skyldig att lämna upplysningar som
varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller
kontrolleras av personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter som omfattas

1. De skatter som omfattas av detta avtal är skatter av varje
slag och beskaffenhet som tas ut i de avtalsslutande parterna.

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i
huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas
ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående
skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
parterna ska meddela varandra om de väsentliga ändringar som
gjorts rörande den skattelagstiftning och de åtgärder för att
inhämta upplysningar som omfattas av avtalet.

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid tillämpningen av detta avtal
följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”Monaco” avser Furstendömet Monacos landområde, inre vatten,
territorialvatten, däri inbegripet sådant områdes havsbotten
och underlag, luftrummet över dessa områden samt den exklusiva
ekonomiska zonen och kontinentalsockeln, över vilka
Furstendömet Monaco, i överensstämmelse med folkrättens regler
och Furstendömet Monacos nationella lagar och förordningar,
utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när
uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium,
Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka
Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

c) ”avtalsslutande part” avser Sverige eller Monaco beroende på
sammanhanget,

d) ”behörig myndighet” avser

1) i Monaco, ekonomi- och finansministern eller dennes
befullmäktigade ombud,

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud
eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

e) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan
personsammanslutning,

f) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid
beskattningen behandlas såsom juridisk person,

g) ”bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning” avser
ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd
aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt
kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller
säljas ”av allmänheten” om köp eller försäljning av aktier inte
underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad
krets av investerare,

h) ”viktigaste aktieslag” avser det eller de aktieslag som
representerar majoriteten av rösterna i och värdet av bolaget,

i) ”erkänd aktiebörs” avser sådan börs som de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande parterna kommit överens om,

j) ”kollektiv investeringsfond eller kollektivt
investeringssystem” avser alla åtaganden för kollektiva
investeringar oavsett juridisk form. ”Publik kollektiv
investeringsfond eller publikt kollektivt investeringssystem”
avser varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt
investeringssystem vars andelar, aktier eller andra rättigheter
fritt kan köpas, säljas eller lösas in av allmänheten. Andelar,
aktier eller andra rättigheter i fonden eller systemet kan
fritt köpas, säljas eller lösas in ”av allmänheten” om köp,
försäljning eller inlösen inte underförstått eller uttryckligen
begränsats till en avgränsad krets av investerare,

k) ”skatt” avser varje skatt som omfattas av detta avtal,

l) ”anmodande part” avser den avtalsslutande part som begär
upplysningar,

m) ”anmodad part” avser den avtalsslutande part som har
anmodats att lämna upplysningar,

n) ”åtgärder för att inhämta upplysningar” avser lagstiftning
och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka
möjliggör för en avtalsslutande part att inhämta och lämna
begärda upplysningar,

o) ”upplysningar” avser varje faktauppgift, meddelande,
handling eller annan dokumentation oavsett form.

2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta avtal vid någon
tidpunkt anses, såvida sammanhanget inte föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse
som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens
lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt
tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde
framför den betydelse som uttrycket har enligt annan
lagstiftning i denna part.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på
begäran lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel
1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om det
handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett
brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant
handlande utförts i den anmodade parten.

2. Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga
myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att
tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade parten
– utan hinder av att den anmodade parten kanske inte har behov
av upplysningarna för dess egna beskattningsändamål – vidta
alla relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de begärda
upplysningarna.

3. Om den behöriga myndigheten i en anmodande part särskilt
begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten –
i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess interna
lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna artikel i form
av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av
originalhandlingar.

4. Vardera avtalsslutande parten ska säkerställa att den har
befogenhet att genom dess behöriga myndigheter på begäran och
för de ändamål som anges i artikel 1 i detta avtal, inhämta och
lämna:

a) upplysningar som innehas av banker, andra finansiella
institutioner och annan person som agerar i egenskap av
representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och
trustförvaltare,

b) upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag,
truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri
inbegripet – med de begränsningar som följer av artikel 2 –
upplysningar om ägarförhållandena rörande alla sådana personer
i en ägarkedja; i fråga om truster, upplysningar om stiftare,
förvaltare och förmånstagare; i fråga om stiftelser,
upplysningar om stiftare, ledamöter i styrelsen och
destinatärer. Detta avtal medför inte skyldighet för de
avtalsslutande parterna att inhämta eller lämna upplysningar om
ägarförhållanden i bolag vars aktier är föremål för allmän
omsättning eller i publika kollektiva investeringsfonder eller
publika kollektiva investeringssystem, såvida inte sådana
upplysningar kan inhämtas utan att det medför oproportionerligt
stora svårigheter.

5. Vid begäran om upplysningar enligt detta avtal ska den
behöriga myndigheten i den anmodande parten till den behöriga
myndigheten i den anmodade parten lämna följande upplysningar,
för att visa att de efterfrågade upplysningarna kan antas vara
relevanta:

a) identiteten på den person som är föremål för utredning eller
undersökning och för vilken tidsperiod upplysningar begärs,

b) uppgift om de begärda upplysningarna, däri inbegripet deras
närmare beskaffenhet och i vilken form som den anmodande parten
önskar att få upplysningarna från den anmodade parten,

c) det beskattningsändamål för vilket upplysningarna
efterfrågas,

d) skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i
den anmodade parten eller innehas eller kontrolleras av person
inom den anmodade partens jurisdiktion,

e) såvitt det är känt, namn och adress på person som kan antas
inneha de begärda upplysningarna,

f) uppgift om att begäran är i överensstämmelse med
lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten
och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de
begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion –
skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning eller
vedertagen administrativ praxis i den anmodande parten samt att
begäran är i överensstämmelse med detta avtal,

g) uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla
åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess
förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder som
skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

6. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska snarast
möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande
parten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska den behöriga
myndigheten i den anmodade parten:

a) Till den behöriga myndigheten i den anmodande parten
skriftligen bekräfta mottagandet av begäran och inom 60 dagar
efter mottagandet underrätta den behöriga myndigheten i den
anmodande parten om eventuella brister i begäran.

b) Om den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte har
kunnat inhämta och lämna de begärda upplysningarna inom 90
dagar från det att begäran togs emot, däri inbegripet om det
föreligger förhinder att tillhandahålla upplysningarna eller om
den behöriga myndigheten vägrar att lämna upplysningarna, ska
den omedelbart underrätta den anmodande parten om detta och
ange skälen för att den inte kunnat inhämta och tillhandahålla
upplysningarna, vilka hinder som föreligger eller skälen för
dess vägran.

Artikel 6

Utomlands utförda skatteutred-ningar

1. En avtalsslutande part får tillåta att företrädare för den
behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten närvarar
i den förstnämnda parten för att höra fysiska personer och
granska handlingar efter skriftligt medgivande av de berörda
personerna. Den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten
ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten
om tid och plats för mötet med dessa personer.

2. På begäran av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande
part får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande
parten tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i
den förstnämnda parten är närvarande vid skatteutredning i den
sistnämnda parten till den del detta anses lämpligt.

3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen
snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den andra
parten om tid och plats för utredningen, om den myndighet eller
person som bemyndigats att utföra utredningen samt om de
förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt
för utförandet av utredningen. Alla beslut beträffande
utförandet av utredningen ska fattas av den part som utför
utredningen.

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta eller
lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna
inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller
verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Den behöriga
myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran när
begäran inte har gjorts i överensstämmelse med detta avtal.

2. Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för
en avtalsslutande part att lämna upplysningar som skulle röja
handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller
kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt. Utan hinder av detta, ska upplysningar som
avses i artikel 5 punkt 4 inte anses som sådana hemligheter
eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de upp-
fyller villkoren i nämnda punkt.

3. Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för
en avtalsslutande part att inhämta eller lämna upplysningar som
skulle röja hemlig kommunikation mellan en klient och dennes
advokat eller annat juridiskt ombud, när sådan kommunikation:

a) förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk rådgivning,
eller

b) förevarit i syfte att användas under pågående eller
förestående rättsliga förfaranden.

4. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om
lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

5. En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att
den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

6. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om
den anmodande parten har begärt upplysningarna för
administration eller verkställighet av en bestämmelse i den
anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed
sammanhängande krav, som under samma förhållanden diskriminerar
en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en
medborgare i den anmodande parten.

Artikel 8

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med
stöd av detta avtal ska hållas hemliga på samma sätt som
upplysningar som inhämtats med stöd av den interna
lagstiftningen i denna part och får yppas endast för personer
eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande partens jurisdiktion
som har befattning med taxering eller uppbörd, exekutiva
åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande,
avseende de skatter som omfattas av detta avtal. Sådana
personer eller myndigheter ska använda dessa upplysningar
endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid
offentliga domstolsförhandlingar eller i domstolsavgöranden.
Upplysningarna får inte yppas för annan person, institution
eller myndighet eller för annan jurisdiktion utan uttryckligt
skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den
anmodade parten.

Artikel 9

Kostnader

De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska komma
överens om fördelningen av uppkomna kostnader för handräckning.

Artikel 10

Lagstiftning om implementering

De avtalsslutande parterna ska anta sådan lagstiftning som är
nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i
avtalet.

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan de
avtalsslutande parterna i fråga om tillämpning eller tolkning
av avtalet ska de behöriga myndigheterna söka avgöra saken
genom ömsesidig överenskommelse.

2. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får, utöver
vad som framgår av punkt 1, ömsesidigt komma överens om
förfarandena för tillämpning av artiklarna 5 och 6.

3. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda i
direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa
överenskommelse med stöd av denna artikel.

Artikel 12

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande parterna ska skriftligen underrätta
varandra när de åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande
part som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att
den sista av dessa underrättelser har tagits emot och tillämpas

a) i skattebrottsärenden, från och med dagen för
ikraftträdandet,

b) i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, för
beskattningsår som börjar dagen för ikraftträdandet av avtalet
eller senare, eller då något beskattningsår inte föreligger,
för skatteanspråk som uppkommer dagen för ikraftträdandet av
avtalet eller senare.

Artikel 13

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en
avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan på
diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom
underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten. I
händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den
första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av
den sexmånadersperiod som följer efter den dag då
underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra
avtalsslutande parten.

2. I händelse av uppsägning ska de avtalsslutande parterna vara
fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 8 i fråga om
upplysningar som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 23 juni 2010 i två exemplar på svenska,
franska och engelska språken, vilka alla texter är lika
giltiga. I händelse av skiljaktigheter mellan texterna, ska den
engelska texten ha företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Gunnar Lund

För Furstendömet Monacos regering

Franck Biancheri

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND
THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF MONACO FOR THE EXCHANGE
OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
the Principality of Monaco, desiring to conclude an Agreement
for the exchange of information relating to tax matters, have
agreed as follows:

Article 1

Object and scope of the Agreement

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall
provide assistance through exchange of information that is
foreseeably relevant to the administration and enforcement of
the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes
covered by this Agreement. Such information shall include
information that is foreseeably relevant to the determination,
assessment and collection of such taxes, the recovery and
enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution
of tax matters. Information shall be exchanged in accordance
with the provisions of this Agreement and shall be treated as
confidential in the manner provided in Article 8. The rights
and safeguards secured to persons by the laws or administrative
practice of the requested Party remain applicable to the extent
that they do not unduly prevent or delay effective exchange of
information.

2. This Agreement shall not affect the application in the
Contracting Parties of the rules on mutual legal assistance in
criminal matters.

3. This Agreement shall not apply to cases where exchange of
information is provided for by Council Regulation (EC) No
1798/2003 of 7 October 2003 on administrative cooperation in
the field of value added tax and repealing Regulation (EEC) No
218/92 or any subsequent rules replacing or amending this
Regulation.

Article 2

Jurisdiction

A requested Party is not obligated to provide information which
is neither held by its authorities nor in the possession or
control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3

Taxes covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are taxes
of every kind and description imposed in the Contracting
Parties.

2. This Agreement shall also apply to any identical or
substantially similar taxes imposed after the date of signature
of the Agreement in addition to or in place of the existing
taxes. The competent authorities of the Contracting Parties
shall notify each other of any substantial changes to the
taxation and related information gathering measures covered by
the Agreement.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise
defined:

a) the term “Monaco” means the Principality of Monaco’s land,
internal waters, territorial sea including its bed and subsoil,
the air space over them, the exclusive economic zone and the
continental shelf, over which the Principality of Monaco
exercises sovereign rights and jurisdiction in accordance with
the provisions of international law and the Principality of
Monaco’s national laws and regulations;

b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the national territory, the
territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over
which Sweden in accordance with international law exercises
sovereign rights or jurisdiction;

c) the term “Contracting Party” means Sweden or Monaco as the
context requires;

d) the term “competent authority” means:

(i) in Monaco, the Minister of Finance and Economy or his
authorised representative;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorised
representative or the authority which is designated as a
competent authority for the purposes of this Agreement;

e) the term “person” includes an individual, a company and any
other body of persons;

f) the term “company” means any body corporate or any entity
that is treated as a body corporate for tax purposes;

g) the term “publicly traded company” means any company whose
principal class of shares is listed on a recognised stock
exchange provided its listed shares can be readily purchased or
sold by the public. Shares can be purchased or sold “by the
public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or
explicitly restricted to a limited group of investors;

h) the term “principal class of shares” means the class or
classes of shares representing a majority of the voting power
and value of the company;

i) the term “recognised stock exchange” means any stock
exchange agreed upon by the competent authorities of the
Contracting Parties;

j) the term “collective investment fund or scheme” means any
pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term
“public collective investment fund or scheme” means any
collective investment fund or scheme provided the units, shares
or other interests in the fund or scheme can be readily
purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or
other interests in the fund or scheme can be readily purchased,
sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or
redemption is not implicitly or explicitly restricted to a
limited group of investors;

k) the term “tax” means any tax to which the Agreement applies;

l) the term “applicant Party” means the Contracting Party
requesting information;

m) the term “requested Party” means the Contracting Party
requested to provide information;

n) the term “information gathering measures” means laws and
administrative or judicial procedures that enable a Contracting
Party to obtain and provide the requested information;

o) the term “information” means any fact, statement or record
in any form whatever.

2. As regards the application of this Agreement at any time by
a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless
the context otherwise requires, have the meaning that it has at
that time under the law of that Party, any meaning under the
applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning
given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of information upon request

1. The competent authority of the requested Party shall provide
upon request information for the purposes referred to in
Article 1. Such information shall be exchanged without regard
to whether the conduct being investigated would constitute a
crime under the laws of the requested Party if such conduct
occurred in the requested Party.

2. If the information in the possession of the competent
authority of the requested Party is not sufficient to enable it
to comply with the request for information, that Party shall
use all relevant information gathering measures to provide the
applicant Party with the information requested, notwithstanding
that the requested Party may not need such information for its
own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of an
applicant Party, the competent authority of the requested Party
shall provide information under this Article, to the extent
allowable under its domestic laws, in the form of depositions
of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that its competent
authorities for the purposes specified in Article 1 of the
Agreement, have the authority to obtain and provide upon
request:

a) information held by banks, other financial institutions, and
any person acting in an agency or fiduciary capacity including
nominees and trustees;

b) information regarding the ownership of companies,
partnerships, trusts, foundations, “Anstalten” and other
persons, including, within the constraints of Article 2,
ownership information on all such persons in an ownership
chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees
and beneficiaries; and in the case of foundations, information
on founders, members of the foundation council and
beneficiaries. Further, this Agreement does not create an
obligation on the Contracting Parties to obtain or provide
ownership information with respect to publicly traded companies
or public collective investment funds or schemes unless such
information can be obtained without giving rise to
disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the applicant Party shall provide
the following information to the competent authority of the
requested Party when making a request for information under the
Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the
information to the request:

a) the identity of the person under examination or
investigation and the period of time with respect to which the
information is requested;

b) a statement of the information sought including its nature
and the form in which the applicant Party wishes to receive the
information from the requested Party;

c) the tax purpose for which the information is sought;

d) grounds for believing that the information requested is held
in the requested Party or is in the possession or control of a
person within the jurisdiction of the requested Party;

e) to the extent known, the name and address of any person
believed to be in possession of the requested information;

f) a statement that the request is in conformity with the law
and administrative practices of the applicant Party, that if
the requested information was within the jurisdiction of the
applicant Party then the competent authority of the applicant
Party would be able to obtain the information under the laws of
the applicant Party or in the normal course of administrative
practice and that it is in conformity with this Agreement;

g) a statement that the applicant Party has pursued all means
available in its own territory to obtain the information,
except those that would give rise to disproportionate
difficulties.

6. The competent authority of the requested Party shall forward
the requested information as promptly as possible to the
applicant Party. To ensure a prompt response, the competent
authority of the requested Party shall:

a) Confirm receipt of a request in writing to the competent
authority of the applicant Party and shall notify the competent
authority of the applicant Party of deficiencies in the
request, if any, within 60 days of the receipt of the request.

b) If the competent authority of the requested Party has been
unable to obtain and provide the information within 90 days of
receipt of the request, including if it encounters obstacles in
furnishing the information or it refuses to furnish the
information, it shall immediately inform the applicant Party,
explaining the reason for its inability, the nature of the
obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Tax examinations abroad

1. A Contracting Party may allow representatives of the
competent authority of the other Contracting Party to enter the
territory of the first-mentioned Party to interview individuals
and examine records with the written consent of the persons
concerned. The competent authority of the second-mentioned
Party shall notify the competent authority of the first-
mentioned Party of the time and place of the meeting with the
individuals concerned.

2. At the request of the competent authority of one Contracting
Party, the competent authority of the other Contracting Party
may allow representatives of the competent authority of the
first-mentioned Party to be present at the appropriate part of
a tax examination in the second-mentioned Party.

3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the
competent authority of the Contracting Party conducting the
examination shall, as soon as possible, notify the competent
authority of the other Party about the time and place of the
examination, the authority or official designated to carry out
the examination and the procedures and conditions required by
the first-mentioned Party for the conduct of the examination.
All decisions with respect to the conduct of the tax
examination shall be made by the Party conducting the
examination.

Article 7

Possibility of declining a request

1. The requested Party shall not be required to obtain or
provide information that the applicant Party would not be able
to obtain under its own laws for purposes of the administration
or enforcement of its own tax laws. The competent authority of
the requested Party may decline to assist where the request is
not made in conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall not impose on a
Contracting Party the obligation to supply information which
would disclose any trade, business, industrial, commercial or
professional secret or trade process. Notwithstanding the
foregoing, information of the type referred to in Article 5,
paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade
process merely because it meets the criteria in that paragraph.

3. The provisions of this Agreement shall not impose on a
Contracting Party the obligation to obtain or provide
information, which would reveal confidential communications
between a client and an attorney, solicitor or other admitted
legal representative where such communications are:

a) produced for the purposes of seeking or providing legal
advice or

b) produced for the purposes of use in existing or contemplated
legal proceedings.

4. The requested Party may decline a request for information if
the disclosure of the information would be contrary to public
policy (ordre public).

5. A request for information shall not be refused on the ground
that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6. The requested Party may decline a request for information if
the information is requested by the applicant Party to
administer or enforce a provision of the tax law of the
applicant Party, or any requirement connected therewith, which
discriminates against a national of the requested Party as
compared with a national of the applicant Party in the same
circumstances.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this
Agreement shall be treated as confidential in the same manner
as information obtained under the domestic laws of that Party
and may be disclosed only to persons or authorities (including
courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the
Contracting Party concerned with the assessment or collection
of, the enforcement or prosecution in respect of, or the
determination of appeals in relation to, the taxes covered by
this Agreement. Such persons or authorities shall use such
information only for such purposes. They may disclose the
information in public court proceedings or in judicial
decisions. The information may not be disclosed to any other
person or entity or authority or any other jurisdiction without
the express written consent of the competent authority of the
requested Party.

Article 9

Costs

Incidence of costs incurred in providing assistance shall be
agreed by the competent authorities of the Contracting Parties.

Article 10

Implementation legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary
to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

Article 11

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting
Parties regarding the implementation or interpretation of the
Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve
the matter by mutual agreement.

2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1,
the competent authorities of the Contracting Parties may
mutually agree on the procedures to be used under Articles 5
and 6.

3. The competent authorities of the Contracting Parties may
communicate with each other directly for purposes of reaching
agreement under this Article.

Article 12

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties shall notify the other in
writing of the completion of the procedures required by its law
for the entry into force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day
after the receipt of the later of these notifications and shall
thereupon have effect

a) for criminal tax matters, from the date of entry into force;

b) for all other matters covered in Article 1, for taxable
periods beginning on or after the date on which the Agreement
enters into force, or where there is no taxable period, for all
charges to tax arising on or after the date on which the
Agreement enters into force.

Article 13

Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a
Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the
Agreement, through diplomatic channels, by giving written
notice of termination to the other Contracting Party. In such
case, the Agreement shall cease to have effect on the first day
of the month following the end of the period of six months
after the date of receipt of notice of termination by the other
Contracting Party.

2. In the event of termination, both Contracting Parties shall
remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any
information obtained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned being duly authorised
thereto have signed the Agreement.

Done at Paris, this 23th day of June 2010, in duplicate in the
Swedish, French and English languages, all texts being equally
authentic. In case of any divergence, the English text shall
prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Gunnar Lund

For the Government of the Principality of Monaco

Franck Biancheri