Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

SFS nr
2010:1472
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2010-11-18

Uppgifter

1 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ansvarar för att
myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom
totalförsvaret får stöd och service i frågor som avser
bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för
värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas även
till de bemanningsansvariga i fråga om totalförsvarspliktigas
tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom
totalförsvaret.

På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet tillhandahålla urvalstester av dem som
ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vidare utföra
utredning om personliga förhållanden, mönstra, skriva in och
krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt.

2 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska särskilt ansvara
för att information om vad lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt innebär sprids till den som skriftligen
lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om
totalförsvarsplikt.

3 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får inom sakområdet
åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt
kommuner, landsting och enskilda.

Ledning

4 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet leds av en
myndighetschef.

5 § Vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska det finnas
ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska det finnas
en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

9 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får ta ut avgifter
för uppdrag som myndigheten åtar sig enligt 1 § andra stycket
eller 3 §. Detta gäller inte för uppgifter som avser
inskrivning och krigsplacering i samband med inskrivning eller
i samband med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.