Förordning (2010:1485) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2011

SFS nr
2010:1485
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2010-11-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1825
Upphävd
2011-01-01

Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen
(1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin
av cigaretter till 47 kronor och 50 öre per förpackning med 19
cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma
bestämmelse fastställs till 1 krona och 29 öre per cigarett
för år 2011.