Förordning (2010:1491) om handel med sälprodukter

SFS nr
2010:1491
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2010-11-25

1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009
om handel med sälprodukter och kommissionens förordning (EU)
nr 737/2010 av den 10 augusti 2010 om genomförandebestämmelser
för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009
om handel med sälprodukter.

2 § Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens,
Västernorrlands, Gävleborgs, Uppsala, Stockholms,
Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Västra Götalands och
Hallands län är de intygsutfärdande organ som avses i artikel
6 i kommissionens förordning (EU) nr 737/2010.

3 § Statens jordbruksverk är den behöriga myndighet som ska
utföra de uppgifter som anges i artikel 9 i kommissionens
förordning (EU) nr 737/2010.

4 § Jordbruksverket får meddela de verkställighetsföreskrifter
som behövs i anslutning till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1007/2009 och kommissionens förordning (EU)
nr 737/2010.