Förordning (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

SFS nr
2010:1497
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:61

Uppgifter

1 § E-legitimationsnämnden ska stödja och samordna
elektronisk identifiering och signering i den offentliga
förvaltningens e-tjänster.

Myndigheten ska

1. efter överenskommelse med upphandlande myndigheter
tillhandahålla system för säker elektronisk identifiering
enligt 1 § andra stycket 2 lagen (2013:311) om
valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk
identifiering,

2. administrera valfrihetssystem enligt 1 § andra stycket 3
samma lag, och

3. upprätta och driva en sådan nationell webbplats för
annonsering av valfrihetssystem som avses i 4 § samma lag.
Förordning (2013:510).

2 § Myndigheten ska delta i internationellt
standardiseringsarbete, internationellt samarbete och
informationsutbyte inom sitt ansvarsområde.
Förordning (2013:510).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter. Ledamöterna utses
av regeringen för en bestämd tid.

Organisation

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett kansli.

6 § Skatteverket ska upplåta lokaler samt sköta administrativa
och handläggande uppgifter åt myndigheten.

7 § Skatteverket ska efter samråd med nämnden uppdra åt någon
som är anställd vid verket att ansvara för kansliet.

Avgifter

8 § För att fullgöra sina uppgifter enligt 1 och 2 §§ får
myndigheten ta ut avgifter av de upphandlande myndigheter som
har anslutit sig till ett sådant system för säker elektronisk
identifiering som avses i 1 § andra stycket 1 och uppdragit
åt myndigheten att administrera valfrihetssystem enligt 1 §
andra stycket 2.

Avgiften för varje upphandlande myndighet ska motsvara 47
procent av den totala ersättning som den upphandlande
myndigheten är skyldig att betala till tjänsteleverantörerna
i myndighetens valfrihetssystem enligt 1 § andra stycket 2.

Myndigheten får disponera intäkterna i verksamheten.
Förordning (2014:61).