Förordning (2010:1521) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011

SFS nr
2010:1521
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1107

1 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen
(1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2011
ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas
i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid
yrkesmässig växthusodling,

2. 18,7 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som
avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap.
4 § lagen om skatt på energi, och

3. 28,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas
i övriga fall.

För kalendermånaderna november och december år 2011 ska dock
energiskatten utgöra 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk
kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som
har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i
hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till
skeppet är minst 380 volt. Förordning (2011:1107).