Förordning (2010:1532) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

SFS nr
2010:1532
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1088
Upphävd
2011-11-01

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av
lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen.

2 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt lagen
(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen.

3 § Begrepp som används i denna förordning har samma innebörd
som i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen.

I denna förordning avses med

produktionskedja: den produktionsprocess som börjar med odling
av biomassan, inbegripet framställning av gödsel för odlingen,
och som pågår fram till och med förbränningen av biodrivmedlet
och det flytande biobränslet.

Hållbarhetskriterier

Växthusgasminskning

4 § De växthusgaser som omfattas av krav på minskade utsläpp
enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen är koldioxid, lustgas
(dikväveoxid) och metan.

5 § Vid beräkning av minskning av utsläppen av växthusgaser
enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen ska ökade eller minskade
utsläpp av koldioxid till följd av ändrad markanvändning
beaktas.

Med ändrad markanvändning avses ändringar i vegetationstäcke
mellan följande sex markkategorier: skogsmark, gräsmark,
åkermark, våtmark, bebyggelse och övrig mark.

Mark med stora kollager

6 § Om skog avverkas för ett infrastrukturellt ändamål i ett
sådant område som avses i 2 kap. 4 § b och c lagen (2010:598)
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen ska biodrivmedel och flytande biobränslen som
produceras av råvaror från denna avverkning anses uppfylla
kriterierna i de bestämmelserna.

7 § Marker, på vilka det odlas fleråriga växter, såsom salix,
hybridasp och poppel (energiskog), julgranar, fruktträd,
bärbuskar, etc. anses inte som sådana markområden som avses i
2 kap. 4 § b och c lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier
för biodrivmedel och flytande biobränslen. Detta gäller dock
bara under förutsättning att odlingen sker på mark som enligt
nationella bestämmelser inte utgör skogsmark.
Rapportering

Undantag från rapporteringsskyldighet

8 § Rapportering enligt 3 kap. 1 § b lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
behöver inte göras om den rapporteringsskyldige under ett
kalenderår yrkesmässigt använder mindre än 100 kubikmeter
icke-egenproducerat biodrivmedel.

9 § Den som är rapporteringsskyldig enligt 3 kap. 1 § lagen
(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen behöver inte visa att
hållbarhetskriterierna i 2 kap. 6 § nämnda lag är uppfyllda.

Rapporteringsfrekvens

10 § En rapport enligt 3 kap. 1 § andra stycket lagen
(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen ska avse ett kalenderår och lämnas in
till tillsynsmyndigheten senast den 1 april året efter
kalenderåret.

Rapporters innehåll

11 § Med kontrollsystem avses det system enligt 3 kap. 1 §
tredje stycket lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen som används för att
säkerställa och visa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda
för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Rapporter enligt 3 kap. 1 § andra stycket lagen om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
ska för att visa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda
innehålla

a) en beskrivning av de produktionskedjor som omfattas av
kontrollsystemet och verksamheterna inom dessa
produktionskedjor,

b) en beskrivning av den rapporteringsskyldiges
kontrollsystems utformning och funktion, särskilt med avseende
på dels metod för egenkontroll och massbalans, dels beräkning
enligt 2 kap. 1 § lagen om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen av minskning av
utsläppen av växthusgaser,

c) en beskrivning av den riskbedömning som ligger till grund
för kontrollsystemets utformning, och

d) ett underlag som styrker oberoendet och kompetensen hos den
oberoende granskaren som avses i 3 kap. 1 § tredje stycket
lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen.

Krav på kontrollsystem

12 § Kontrollsystem enligt 11 § ska innehålla rutiner för att
säkerställa att de olika leden i en produktionskedja använder
massbalanssystem som

a) medger att partier med råvaror eller biobränslen med olika
hållbarhetsegenskaper kan blandas,

b) kräver att information om hållbarhetsegenskaperna hos och
storleken på de partier som avses i a förblir kopplad till
blandningen, och

c) fastställer att summan av alla partier som tas från
blandningen ska beskrivas ha samma hållbarhetsegenskaper, i
samma mängder, som summan av alla partier som har tillförts
blandningen.

Oberoende granskning

13 § Den oberoende granskaren ska vara oberoende i förhållande
till de företag och personer han granskar.

Den oberoende granskaren ska ha den tekniska och ekonomiska
kompetens som krävs, med hänsyn till den granskade
verksamhetens art och omfattning, för att utföra den oberoende
granskningen.

14 § Den oberoende granskaren ska genom stickprov kontrollera
att den rapporteringsskyldige följt sitt kontrollsystem.

Övriga bestämmelser

15 § Affärsverket svenska kraftnät ska underrätta
tillsynsmyndigheten om företags rapportering enligt 9 § andra
stycket förordningen (2003:120) om elcertifikat av
elcertifikatberättigad elproduktion från flytande biobränslen.

16 § Statens energimyndighet får meddela

1. ytterligare föreskrifter om hur minskningen av utsläpp av
växthusgaser enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
ska beräknas,

2. ytterligare föreskrifter om kriterier och geografisk
räckvidd för gräsmarksområden enligt 2 kap. 2 § b och c lagen
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen, samt

3. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten
av lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen.

När Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första
stycket 1 ska det ske efter samråd med Naturvårdsverket,
Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen. När
Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket
2 ska det ske efter samråd med Naturvårdsverket och Statens
jordbruksverk.