Förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

SFS nr
2010:1578
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1485

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för
prov som anordnas av Trafikverket enligt körkortslagen
(1998:488), lagen (1998:492) om biluthyrning, lagen (2007:1157)
om yrkesförarkompetens, yrkestrafikförordningen (2012:237),
taxitrafikförordningen (2012:238) och förordningen (1993:185)
om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,
samt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa
författningar. Förordning (2012:250).

2 § Trafikverket ska ta ut avgift enligt följande.

Avgiftslista Avgift
Kronor

Kunskapsprov/omprov, säkerhetskontroll och
funktionsbeskrivning

– normaltaxa 325

– kvälls- och helgtaxa 400

Körprov för

a) behörigheterna B, C1, C, D1 och D,

b) den utökade behörigheten B för den som har
körkort med behörighet B,

c) taxiförarlegitimation

– normaltaxa 800

– kvälls- och helgtaxa 1 040

Körprov för

a) den utökade behörigheten B för den som inte
har körkort med behörighet B,

b) övriga behörigheter,

c) tillträde till trafik- eller
motorcykellärarutbildning

– normaltaxa 1 650

– kvälls- och helgtaxa 2 145

Kunskapsprov för yrkeskunnande och yrkeskompetens

– normaltaxa 640

– kvälls- och helgtaxa 830

Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger
rum vardagar kl. 07.30–18.00. Övrig tid ska
kvälls- och helgtaxa tas ut.

Digital fotografering 80

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme 500

För sådan förrättning eller åtgärd av Trafikverket som inte
anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon
annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller
traktamentskostnader eller särskilda utlägg, ska dessa
ersättas särskilt. Förordning (2014:1485).

3 § Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare
som tillhör en främmande stats diplomatiska eller konsulära
representation i Sverige eller medborgarens familjemedlem medge
att avgift inte ska betalas för förarprov för körkort.

Utrikesdepartementet ska fortlöpande till Transportstyrelsen
lämna uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga
förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket.

4 § Om det finns synnerliga skäl får Transportstyrelsen i andra
fall än som sägs i 3 § medge nedsättning av eller befrielse
från en avgift som anges i 2 §.

5 § Vid skriftlig betalningspåminnelse får Trafikverket ta ut
en avgift på 50 kronor för administrativa kostnader
(påminnelseavgift).

6 § En betald förarprovsavgift ska återbetalas till den som
inte har genomgått förarprov inom giltighetstiden för ett
meddelat körkortstillstånd enligt 3 kap. 3 §
körkortsförordningen (1998:980). Frågan om återbetalning ska
prövas av Transportstyrelsen.

7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en
avgift som anges i 2 § ska tas ut med ett lägre belopp när en
beställning eller en betalning görs elektroniskt. Styrelsen får
i övrigt meddela föreskrifter för verkställigheten av denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

2010:1578

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Genom
förordningen upphävs förordningen (2001:652) om avgifter inom
vägtrafikområdet. Den upphävda förordningen gäller dock
fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före den 1
januari 2011.