Alkoholförordning (2010:1636)

SFS nr
2010:1636
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1299

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till
alkohollagen (2010:1622).

De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i
denna förordning.

2 § En länsstyrelse ska på begäran av Folkhälsomyndigheten
lämna det biträde som behövs vid handläggningen av ärenden
och vid tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622).

Länsstyrelsen ska underrätta Folkhälsomyndigheten om
förhållanden som är av betydelse för Folkhälsomyndighetens
tillsyn. Förordning (2013:909).

3 § Har upphävts genom förordning (2011:237).

Bemyndiganden

4 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska finnas i en anmälan enligt 5 kap.
5 § samt 8 kap. 3, 4, 6 eller 7 § alkohollagen (2010:1622),

2. kunskapsprov för erhållande av serveringstillstånd samt
om undantag från skyldigheten att avlägga sådant prov enligt
8 kap. 12 § alkohollagen,

3. vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som
bedriver verksamhet med stöd av alkohollagen ska lämna för
att myndigheten ska kunna bedriva tillsyn enligt 9 kap. 1 §
alkohollagen,

4. vilka uppgifter som ska finnas i ett bevis om tillstånd
som en kommun har meddelat enligt 9 kap. 7 § alkohollagen,

5. vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som
bedriver verksamhet med stöd av alkohollagen är skyldiga att
lämna för att myndigheten ska kunna föra statistik enligt 9
kap. 14 § alkohollagen,

6. anlitande av kontrollbolag vid handel med teknisk sprit
enligt 6 kap. 10 § 2 alkohollagen,

7. denaturering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
och i vilka fall denaturering får underlåtas enligt 6 kap.
10 § 3 alkohollagen,

8. handel i övrigt med teknisk sprit och alkoholhaltiga
preparat som behövs till skydd för liv och hälsa enligt 6
kap. 10 § 4 alkohollagen, och

9. hur kontrollköp ska genomföras enlig 9 kap. 15 a §
alkohollagen.

Folkhälsomyndigheten får, i andra fall än de som anges i 9
kap. 1 och 3 §§ läkemedelsförordningen (2006:272), meddela
föreskrifter om vem som utöver vad som anges i 6 kap. 5 §
alkohollagen har rätt att köpa teknisk sprit enligt 6 kap.
10 § 1 alkohollagen. Förordning (2014:833).

Bestämmelser om handläggning av ärenden om tillstånd m.m.

5 § Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om
serveringstillstånd inom fyra månader från det att en
fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får
handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden
ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs
innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns
bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden
när en fullständig ansökan har kommit och om innehållet i ett
sådant bevis.

6 § Om kommunen i ett ärende om serveringstillstånd begär att
sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande
dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt,
ska kommunen godta motsvarande dokument från en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kommunen får dock
begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt
kopia eller i form av en auktoriserad översättning till
svenska.

Underrättelseskyldighet

7 § Folkhälsomyndigheten ska på lämpligt sätt underrätta
berörda länsstyrelser, kommuner och Polismyndigheten om
beslut som Folkhälsomyndigheten har fattat i ärenden enligt
alkohollagen (2010:1622). Förordning (2014:1299).

8 § Om en allmän domstol har funnit någon skyldig till brott
mot 11 kap. 1, 4 eller 5 § alkohollagen (2010:1622) ska, när
domen vunnit laga kraft, en kopia av domen snarast sändas
till Skatteverket.

Allmän förvaltningsdomstols dom eller slutliga beslut i mål
avseende alkohollagen ska, när domen eller beslutet vunnit
laga kraft, sändas till Folkhälsomyndigheten.
Förordning (2013:909).

9 § Skatteverket ska underrätta Folkhälsomyndigheten om
beslut om godkännande eller återkallelse av godkännande som
avses i

1. 2 kap. 1 § första stycket eller 3 § första stycket
alkohollagen (2010:1622),

2. 4 kap. 1 § första stycket alkohollagen, och

3. 6 kap. 2 § alkohollagen.

En underrättelse enligt första stycket ska innehålla
uppgifter om vilken verksamhet som den som har ansökt om
godkännande avser att bedriva. Förordning (2013:909).

10 § Konsumentverket ska underrätta Folkhälsomyndigheten om
beslut av större vikt som avser de särskilda bestämmelserna
för marknadsföring av alkoholdrycker i 7 kap. alkohollagen
(2010:1622). Förordning (2013:909).

Avtal enligt 5 kap. 1 § alkohollagen

11 § Det avtal som avses i 5 kap. 1 § fjärde stycket
alkohollagen (2010:1622) ska tillkännages genom att det kungörs
i Svensk författningssamling (SFS).

Tillämpning av 7 kap. 9 § alkohollagen

12 § Bestämmelsen i 7 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) ska
tillämpas på främmande stat som är ansluten till
Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 angående
undertryckande av oriktiga eller vilseledande
ursprungsbeteckningar på handelsvaror eller som är medlem i
Världshandelsorganisationen (WTO).

Informationstexter

13 § Följande informationstexter ska användas i annonser i de
fall som avses i 7 kap. 7 § alkohollagen (2010:1622).

1. Alkohol kan skada din hälsa.

2. Alkohol är beroendeframkallande.

3. Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador.

4. Alkohol kan orsaka skador på lever och bukspottskörtel.

5. Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer.

6. Varannan förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är
alkoholpåverkad.

7. Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet.

8. Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.

9. Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet.

10. Barn som får alkohol hemma dricker sig berusade oftare än
andra barn.

11. Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för
alkoholproblem.

14 § Informationstext som avses i 13 § ska

1. tryckas med typsnitt Helvetica i fet stil,

2. tryckas med en typsnittsstorlek som medför att texten täcker
största möjliga andel av det område som reserverats för den,

3. återges i svart färg på vit botten,

4. centreras på den yta där den trycks,

5. omges av en svart ram som inte inkräktar på det område som
reserverats för informationstexten,

6. täcka minst tjugo procent av annonsens yta, och

7. placeras horisontellt och på ett sätt som gör den lätt
läsbar.