Förordning (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder

SFS nr
2010:1745
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-12-02

1 § I denna förordning finns föreskrifter om bilstöd enligt
socialförsäkringsbalken.

2 § I beslut om bidrag ska det anges när bidraget tidigast kan
betalas ut.

3 § Bilstödet betalas ut genom insättning på konto som anvisas
av den försäkrade. Bidraget får betalas ut på annat sätt om
särskilda förhållanden föranleder det.

4 § Vid bedömningen av behovet av anpassning ska Trafikverket
eller annan med motsvarande kompetens höras om det inte är
uppenbart obehövligt.

5 § Till en ansökan om bilstöd ska det fogas ett läkarutlåtande
om funktionshindret och dess inverkan på
förflyttningsmöjligheterna. Om ansökan görs av en sådan person
med funktionshinder som avses i 52 kap. 10 § första stycket 1–4
socialförsäkringsbalken, i avsikt att sökanden ska använda
fordonet som förare, ska det av läkarutlåtandet även framgå om
han eller hon uppfyller de medicinska kraven för att inneha
körkort.

6 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om bilstöd i
socialförsäkringsbalken och denna förordning.