Förordning (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

SFS nr
2010:1764
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2010-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:100

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 § Ekonomistyrningsverket ska utveckla och förvalta den
ekonomiska styrningen av statlig verksamhet samt utföra
revision av Sveriges hantering av EU-medel och främja en
effektiv och korrekt hantering av dessa medel.

2 § Myndigheten ska

1. bistå regeringen med det underlag regeringen behöver för att
säkerställa att statsförvaltningen är effektiv och att den
interna styrningen och kontrollen är betryggande,

2. utveckla och förvalta principer, regelverk och metoder för
en effektiv ekonomisk styrning i staten,

3. göra prognoser, analysera och lämna information om den
statliga ekonomin, och

4. inom sitt verksamhetsområde ge stöd till andra statliga
myndigheter.

Ekonomisk styrning

3 § Myndigheten ska särskilt

1. utveckla god redovisningssed i staten och ansvara för
statsredovisningen,

2. utveckla formerna för och dokumenten i den ekonomiska
rapporteringen för såväl enskilda myndigheter som staten som
helhet,

3. utveckla och förvalta statlig redovisning, finansiell
styrning och resultatstyrning,

4. utveckla och förvalta samt samordna den statliga
internrevisionen,

5. utveckla och förvalta intern styrning och kontroll i
staten,

6. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje
myndighet,

7. inom sitt verksamhetsområde säkerställa
statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga
administrativa system, med tillhörande stöd, och

8. besluta om att inordna myndigheter i den statliga
redovisningsorganisationen. Förordning (2014:100).

Prognoser

4 § Myndigheten ska särskilt göra prognoser och analyser av den
statsfinansiella utvecklingen.

Statlig lokalförsörjning

5 § Myndigheten ska särskilt

1. samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga
lokalförsörjningen samt följa upp uppgifterna,

2. lämna yttrande om sådana hyresavtal som kräver regeringens
medgivande, och

3. svara för förvaltning och avveckling av lokaler efter beslut
av regeringen i de fall där staten är hyresgäst men det inte
finns någon myndighet som själv kan svara för avvecklingen.

EU-revision

6 § Myndigheten är revisionsmyndighet för

1. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska
socialfonden som avses i artikel 59.1 c i rådets förordning
(EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av
förordning (EG) nr 1260/1999,

2. Europeiska fiskerifonden som avses i artikel 58.1 c i rådets
förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska
fiskerifonden för programperioden 2007–2013,

3. Fonden för yttre gränser och ska som sådan fullgöra
uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr
574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för
yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna
programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”,

4. Europeiska integrationsfonden och ska som sådan fullgöra
uppgifter enligt rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007
om inrättande av Europeiska fonden för integration av
tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det
allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av
migrationsströmmar”,

5. Europeiska flyktingfonden och ska som sådan fullgöra
uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr
573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska
flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det
allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av
migrationsströmmar” och om upphävande av rådets beslut
2004/904/EG, och

6. Europeiska återvändandefonden och ska som sådan fullgöra
uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr
575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska
återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det
allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av
migrationsströmmar”.

7 § Myndigheten är attesterande organ för Europeiska
garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling som avses i artikel 7 i rådets förordning
(EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den
gemensamma jordbrukspolitiken.

8 § Myndigheten ska genomföra substansgranskningar som avses
dels i artikel 62.1 b i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 för
de regionala programmen och det nationella programmet, dels i
artikel 61.1 b i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 för det
nationella programmet samt säkerställa att sådana granskningar
genomförs för de territoriella program där
förvaltningsmyndigheten är placerad i Sverige.

9 § Myndigheten ska företräda Sverige i den grupp av revisorer
som avses i artikel 14.2 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska
regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning
(EG) nr 1783/1999 för de territoriella program där
förvaltningsmyndigheten inte är placerad i Sverige.

10 § Myndigheten ska utföra kontroll och vidta övriga åtgärder
som avses i artiklarna 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en
europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) samt i
de kompletterande bestämmelser som finns i 9 § lagen (2009:704)
om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete och i
förordningen (2010:387) om kontroll av förvaltningen av
offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt
samarbete.

Stöd till myndigheter

11 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde ge stöd till
andra statliga myndigheter genom metoder, riktlinjer,
utredningar, utbildning och rådgivning.

Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag åt
andra statliga myndigheter.

Informationssystemet Hermes

12 § Myndigheten ska utveckla och förvalta statens
informationssystem för budgetering, hantering av dokument och
uppföljning (Hermes), utom när det gäller de verksamhetsstöd
som avses i 26 a § förordningen (1996:1515) med instruktion
för Regeringskansliet (RK Statsbudgetstöd), samt
tillhandahålla en teknisk plattform, drift och användarstöd
avseende RK Statsbudgetstöd efter samråd med
Regeringskansliet och i enlighet med dess behov.

Myndigheten ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet)
senast den 31 januari varje år redovisa en arbetsplan för de
närmaste två åren när det gäller verksamhetsstödet för den
statliga budgetprocessen.

Det som anges i första och andra styckena gäller inte om
annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.
Förordning (2014:100).

Tjänsteexport

13 § Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är direkt
hänförlig till myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Samverkan

14 § Myndigheten ska samverka med Statskontoret i syfte att
säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.

15 § Myndigheten ska i arbetet med prognoser över statens
inkomster och utgifter samarbeta med Konjunkturinstitutet och
bistå institutet med att förklara större skillnader mellan
myndigheternas prognoser.

Ledning

16 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

17 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst
tio ledamöter.

Särskilda organ

18 § Vid myndigheten finns ett redovisningsråd. Rådet har till
uppgift att ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen
av god redovisningssed i staten. Redovisningsrådet består av
högst sju ledamöter.

19 § Vid myndigheten finns ett internrevisionsråd. Rådet har
till uppgift att ge myndighetschefen råd för att främja
utvecklingen av den statliga internrevisionen.
Internrevisionsrådet består av myndighetens chef, som är
ordförande, och högst sju andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

20 § Generaldirektören är myndighetschef.

21 § Ledamöterna i redovisningsrådet och internrevisionsrådet
samt ordförande i redovisningsrådet utses av myndigheten.

Personalansvarsnämnd

22 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

23 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

24 § Myndigheten ska ta ut en avgift för samråd

1. enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters
redovisningssystem, och

2. enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

Avgift enligt första stycket 2 ska tas ut med följande belopp.

Avgiftsintäkter per år Årlig avgift
kronor kronor

högst 999 999 0

1 000 000–24 999 999 3 900

25 000 000–99 999 999 5 900

100 000 000–149 999 999 7 800

150 000 000–299 999 999 9 800

300 000 000 eller mer 11 700
Förordning (2012:481).

25 § Myndigheten ska ta ut avgifter för tjänsteexport och för
verksamhet hänförlig till de administrativa system som avses i
3 § 7. Avgifter får dock inte tas ut för verksamhet som avser
informationssystemet Hermes.

26 § Myndigheten får ta ut avgifter för stöd och utredningar på
uppdrag av andra myndigheter enligt 11 §.

Rapportering

27 § Myndigheten ska varje år till regeringen lämna

1. en sammanställning och analys av utfallet på statens budget
och för ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten,

2. prognoser över statens budget och ålderspensionssystemet,

3. underlag inför den ekonomiska vårpropositionen och
budgetpropositionen avseende föregående, innevarande och de tre
nästkommande åren för sådana inkomstberäkningar som
Regeringskansliet (Finansdepartementet) inte gör,

4. underlag till årsredovisning för staten,

5. underlag till pris- och löneomräkning,

6. fastställda ekonomiadministrativa värden för statliga
myndigheter under regeringen senast den 30 april,

7. information om de bestämmelser som gäller för varje
inkomsttitel,

8. en redovisning av utvecklingstendenser för statlig
avgiftsbelagd verksamhet, och

9. en redovisning över den statliga internrevisionen senast den
31 mars.

28 § Myndigheten ska varje år redovisa vilka åtgärder som
vidtagits för att säkerställa att revisionen av EU-medel
utförts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

29 § Myndigheten ska lämna

1. information om statens finanser till internationella
organisationer,

2. underlag för statens finansiella sparande till Statistiska
centralbyrån samt i förekommande fall redovisa skillnaden
mellan det underlag som lämnas och statsbudgeten, och

3. den årliga översikt om tillgängliga revisioner och
redovisningar som framgår av punkt 44 i det
interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet
och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk
förvaltning (2006/C 139/01).

Rätt att få upplysningar

30 § Myndigheten har rätt att från andra statliga myndigheter
få den information som myndigheten behöver för sin verksamhet.

Rätt att meddela föreskrifter

31 § Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om
verkställigheten av författningar om den statliga
redovisningen, finansiella styrningen och resultatstyrningen.