Lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation

SFS nr
2010:1767
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2010-12-03

Infrastruktur för geografisk miljöinformation

1 § Det ska i Sverige finnas en infrastruktur med ett
sammanhängande system för tillgång till och utbyte av
geografisk information som har elektronisk form och som är
användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka
människors hälsa eller miljön (geografisk miljöinformation).

2 § Det svenska systemet för geografisk miljöinformation ska
vara en del av det motsvarande informationssystem som finns i
Europeiska unionen.

Regeringen utser en myndighet som ska ansvara för att det
svenska systemet är samordnat och hänger samman med unionens
system.

3 § Den geografiska miljöinformationen ska i fråga om platser
eller geografiska områden avse

1. koordinatbaserade referenssystem för lägesbestämning,

2. geografiska rutnätssystem,

3. ortnamn och andra geografiska namn,

4. administrativa indelningar,

5. adresser,

6. fastighetsområden,

7. infrastruktur för transport,

8. vattenområden, avrinningsområden och annan hydrografi,

9. skyddade områden,

10. höjd- och djupförhållanden,

11. marktäcket,

12. bilder på jordytan (ortofoto),

13. geologiska förhållanden,

14. statistiska enheter,

15. byggnaders läge,

16. markens sammansättning,

17. mark- och vattenanvändning,

18. förhållandet mellan människors hälsa och miljön,

19. anläggningar och platser för allmännyttiga och offentliga
tjänster,

20. anläggningar och platser för miljöövervakning,

21. produktions- och industrianläggningar samt upplagsplatser,

22. anläggningar i jordbruk eller vattenbruk,

23. befolkningsfördelning,

24. förhållanden som motiverar en särskild förvaltning,
reglering eller rapportering,

25. översvämningar, jordskred, erosion, laviner, skogsbränder
eller andra risker som uppstår genom naturens inverkan,

26. atmosfäriska förhållanden,

27. meteorologiska och hydrologiska förhållanden,

28. fysikaliska förhållanden i hav och annat saltvatten,

29. områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden
med likartade egenskaper (biogeografiska regioner),

30. livsmiljöer och naturtyper,

31. arters utbredning,

32. energiresurser, eller

33. mineralfyndigheter.

4 § Med informationshanteringstjänst avses i denna lag en
funktion för att elektroniskt söka, visa eller ladda ned
information, att elektroniskt omvandla eller bearbeta
informationen eller att elektroniskt koppla ihop olika sådana
funktioner med varandra.

Informationsansvar

5 § I den omfattning som följer av föreskrifter i anslutning
till denna lag ska myndigheter, kommuner och enskilda organ som
fullgör offentliga förvaltningsuppgifter medverka i det
sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation genom
att hålla sådan information och informationshanteringstjänster
tillgängliga för andra som medverkar i eller använder systemet
(informationsansvar).

I fråga om kommuners informationsansvar får föreskrifter enligt
första stycket avse endast uppgifter som kommunerna är skyldiga
att samla in eller informera om enligt annan lag eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av annan lag eller till
följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

6 § Den som är informationsansvarig enligt 5 § ska ta fram och
tillhandahålla upplysningar i elektronisk form som beskriver
den geografiska miljöinformationen och de
informationshanteringstjänster som hör samman med informationen
(metadata).

Metadata ska avse informationens och tjänsternas innehåll,
uppkomst och aktualitet, hur man kan finna och använda dem samt
hur de presenteras och fungerar eller är avsedda att fungera i
det sammanhängande informationssystemet.

Metadata ska vara samordnade med informationen och tjänsterna
så att det underlättar sökningen och användningen.

Frivillig medverkan

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
i det enskilda fallet besluta att någon som inte är
informationsansvarig enligt föreskrifter i anslutning till
denna lag får medverka i det sammanhängande systemet för
geografisk miljöinformation.

Avgifter

8 § Den som är informationsansvarig får ta ut avgifter för att
tillhandahålla geografisk miljöinformation och
informationshanteringstjänster.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. grunder för uttag av avgifterna, och

2. begränsningar i rätten att ta ut avgifter och andra villkor
för tillhandahållandet.

En kommun får ta ut avgifterna enligt de grunder som kommunen
själv bestämmer, om inte annat följer av föreskrifter som avses
i andra stycket 2.

Föreskrifter om informationsansvaret och om samarbete

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. kommuners och enskilda organs informationsansvar enligt 5 §
samt hur informationsansvaret ska fördelas mellan dem, och

2. skyldigheter för kommuner och enskilda organ som fullgör
offentliga förvaltningsuppgifter att i fråga om geografisk
miljöinformation, informationshanteringstjänster och metadata
samarbeta med varandra samt med andra som deltar i systemet för
geografisk miljöinformation.

Begränsningar av informationsansvarigas skyldigheter

10 § Bestämmelser om sekretess i det allmännas verksamhet och
hos vissa enskilda organ finns i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelserna i 11 §, 12 § andra stycket, 13 § och 14 § andra
stycket denna lag gäller inte sådana enskilda organ som avses i
första stycket.

11 § När ett enskilt organ som avses i 5 § fullgör sitt
informationsansvar genom en informationshanteringstjänst som
gör det möjligt att elektroniskt söka i metadata om geografisk
miljöinformation och informationshanteringstjänster, får
allmänhetens tillgång till metadata begränsas endast i den mån
som tillgången kan skada internationella förbindelser, allmän
säkerhet eller totalförsvaret.

12 § När en myndighet, en kommun eller ett enskilt organ som
avses i 5 § fullgör sitt informationsansvar genom en
informationshanteringstjänst som gör det möjligt att
elektroniskt visa eller ladda ned geografisk miljöinformation
eller metadata, att elektroniskt omvandla eller bearbeta
informationen eller att elektroniskt koppla ihop olika sådana
funktioner med varandra, får allmänhetens tillgång till
geografisk miljöinformation och metadata begränsas i den mån
som tillgången kan skada immateriella rättigheter.

När ett enskilt organ som avses i 5 § fullgör sitt
informationsansvar genom sådana informationshanteringstjänster
som anges i första stycket, får allmänhetens tillgång till
geografisk miljöinformation och metadata också begränsas i den
mån som tillgången

1. kan skada internationella förbindelser, allmän säkerhet
eller totalförsvaret,

2. kan medföra skada för en myndighets verksamhet för
inspektion, kontroll eller annan tillsyn eller en myndighets
möjligheter att förebygga eller beivra brott,

3. avser kommersiell eller industriell information och
utlämnandet kan antas medföra att en enskild lider ekonomisk
skada,

4. avser personuppgifter och ett utlämnande kan innebära men
för den som uppgifterna gäller, om denne inte har gett sitt
medgivande till att informationen lämnas ut,

5. kan skada en enskilds personliga intressen, om denne
tillhandahållit den begärda informationen utan att vara skyldig
att göra detta enligt lag eller förordning, såvida inte denna
person gett sitt medgivande till att informationen lämnas ut,
eller

6. kan medföra negativa följder för skyddet av den miljö som
informationen avser.

13 § Allmänhetens tillgång till geografisk miljöinformation och
metadata får inte begränsas

1. med stöd av 11 eller 12 §, om det är uppenbart att uppgiften
har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän
kännedom om uppgiften väger tyngre än de intressen som anges i
11 eller 12 §, eller

2. med stöd av 12 § andra stycket 3–6, om uppgiften avser
utsläpp i miljön.

14 § När en myndighet, en kommun eller ett enskilt organ enligt
föreskrifter i anslutning till denna lag fullgör en skyldighet
att samarbeta om geografisk miljöinformation,
informationshanteringstjänster eller metadata får fullgörandet
begränsas gentemot andra samarbetande myndigheter, kommuner
eller organ i den mån som fullgörandet kan skada immateriella
rättigheter.

När ett enskilt organ fullgör en skyldighet att samarbeta, får
fullgörandet begränsas utöver det som anges i första stycket
gentemot samarbetande myndigheter, kommuner eller andra organ
endast i den mån som fullgörandet

1. kan skada internationella förbindelser, allmän säkerhet
eller totalförsvaret, eller

2. kan medföra skada för en myndighets verksamhet för
inspektion, kontroll eller annan tillsyn eller en myndighets
möjligheter att förebygga eller beivra brott.

15 § Bestämmelser om

1. behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen
(1998:204),

2. behandling av personuppgifter i fastighetsregistret finns i
lagen (2000:224) om fastighetsregister,

3. krav på tillstånd för upprättande av databaser med
landskapsinformation samt för spridning av kartor och andra
sammanställningar av landskapsinformation finns i lagen
(1993:1742) om skydd för landskapsinformation,

4. säkerhetsskydd finns i säkerhetsskyddslagen (1996:627), och

5. upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk.

I fråga om behandling av personuppgifter enligt denna lag
gäller inte 2 § personuppgiftslagen (1998:204).