Förordning (2010:177) om tobaksskatt

SFS nr
2010:177
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2010-03-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:238

Termer och uttryck

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen
(1994:1563) om tobaksskatt.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse och tillämpningsområde som i lagen om tobaksskatt.

Föreskrifter och underrättelse

2 § Skatteverket får meddela föreskrifter om

1. märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen
(1994:1563) om tobaksskatt,

2. godkännande av skatteupplag,

3. säkerhet enligt lagen om tobaksskatt,

4. tillsynen över att skattepliktiga varor förstörs enligt
18 § första stycket 2 lagen om tobaksskatt,

5. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnande i det
datoriserade systemet,

6. hantering och dokumentation av alternativa bevis enligt
23 § lagen om tobaksskatt, dokument i reservsystemet och
ledsagardokument,

7. upplagshavare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt
lagen (1999:445) om exportbutiker,

8. mottagande av varor utan skatt enligt 31 e § lagen om
tobaksskatt,

9. avdrag för skatt på varor enligt 32 § första stycket 2 och
3 lagen om tobaksskatt,

10. upplagshavares bokföring enligt 10 a § lagen om
tobaksskatt, och

11. hantering av mottagningsrapporter, när varor tas emot av
mottagare som avses i 8 b § första stycket 1 d lagen om
tobaksskatt.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av lagen om tobaksskatt.
Förordning (2012:698).

3 § Om Skatteverket tar ut skatt enligt 27 § lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, ska verket underrätta den
behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten.

Förverkade varor

4 § Om en tobaksvara har förklarats förverkad enligt lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter eller lagen (2000:1225) om
straff för smuggling, ska den förstöras genom Skatteverkets
försorg eller under tullkontroll.

5 § Har upphävts genom förordning (2011:1476).

Godkännanden och anmälningar

6 § Frågor om upplagshavare, skatteupplag, registrerade
varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare,
registrerade avsändare, representant vid distansförsäljning
och lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av upplagshavare, skatteupplag,
registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade
varumottagare, registrerade avsändare, representant vid
distansförsäljning och lagerhållare meddelas efter särskild
ansökan.

7 § Den som avser att sälja varor till Sverige genom
distansförsäljning enligt 16 § lagen (1994:1563) om
tobaksskatt ska anmäla detta till Skatteverket.

8 § I en ansökan om godkännande som upplagshavare,
registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad
varumottagare eller registrerad avsändare eller av
skatteupplag, ska anges vilket eller vilka varuslag sökanden
avser att godkännandet ska omfatta.

I ett beslut om godkännande ska anges för vilket eller vilka
varuslag godkännandet gäller.

Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i
kommissionens förordning (EG) 684/2009 av den 24 juli 2009 om
genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller
datoriserade förfaranden för flyttning av punkskattepliktiga
varor under punktskatteuppskov.

9 § Upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt
registrerade varumottagare, registrerade avsändare och
lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan
om godkännande, eller

b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Upplagshavare, registrerade varumottagare och registrerade
avsändare ska även anmäla till Skatteverket om grunderna för
beräkningen av ställd säkerhet ändras. Detsamma gäller den
som säljer varor till Sverige genom distansförsäljning enligt
16 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Upplagshavare ska även anmäla till Skatteverket om det sker
ändringar av de uppgifter som lämnats i ansökan om
godkännande av skatteupplag eller av sådana uppgifter
avseende det godkända skatteupplaget som senare lämnats till
Skatteverket. Förordning (2013:238).

10 § Upplagshavare och registrerade varumottagare som avser
att ta emot varor på en direkt leveransplats, ska anmäla den
direkta leveransplatsen till Skatteverket. Anmälan ska ha
kommit in till Skatteverket innan flyttningen av varorna till
den direkta leveransplatsen påbörjas.

Skatteverket får tilldela en direkt leveransplats en kod för
identifiering. Identifikationskoden får ersätta uppgift om
adressen till den direkta leveransplatsen i dokument som
upprättas i samband med flyttning till Sverige enligt
uppskovsförfarandet.

Upplagshavare och registrerade avsändare som avsänder varor
enligt uppskovsförfarandet får i dokument som upprättas i
samband med flyttningen ersätta uppgift om adressen till den
direkta leveransplatsen i destinationsmedlemsstaten med den
identifikationskod som tilldelats platsen av den behöriga
myndigheten i den medlemsstaten.

Former för ansökan och anmälan

11 § Anmälningar som avses i 16 b och 17 §§ lagen (1994:1563)
om tobaksskatt samt i 7 och 10 §§ denna förordning samt
ansökningar som avses i 6 § ska göras skriftligt på blankett
enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Punktskattenummer

12 § Skatteverket tilldelar godkända skatteupplag och den som
godkänns som upplagshavare, registrerad varumottagare,
tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad
avsändare ett sådant punktskattenummer som avses i artikel
19.2 a i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012
om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om
upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004.
Förordning (2012:329).

Dokumenthantering i det datoriserade systemet

13 § I kommissionens förordning (EG) 684/2009 finns
bestämmelser om dokument och om hanteringen av dokument i det
datoriserade systemet samt om formen för pappersdokument i
reservsystemet.

14 § När Skatteverket har tilldelat ett elektroniskt
administrativt dokument en administrativ referenskod, ska
verket utan dröjsmål via det datoriserade systemet
vidarebefordra dokumentet till de behöriga myndigheterna i
destinationsmedlemsstaten eller, vid export, till de behöriga
myndigheterna i det land där en exportdeklaration för varorna
har lämnats in i enlighet med artikel 161.5 i förordning
(EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättande av en
tullkodex för gemenskapen.

15 § Skatteverket ska vidarebefordra mottagningsrapporter
avseende varor som tagits emot i Sverige till den behöriga
myndigheten i respektive avsändarmedlemsstat via det
datoriserade systemet. Om uppgifterna i en mottagningsrapport
inte är giltiga, ska Skatteverket i stället utan dröjsmål
underrätta den som upprättat mottagningsrapporten om detta.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska
Skatteverket i stället skicka en kopia av den rapport om att
varor tagits emot som avses i 24 § lagen (1994:1563) om
tobaksskatt till den behöriga myndigheten i
avsändarmedlemsstaten.

16 § Skatteverket ska vidarebefordra elektroniska
administrativa dokument ställda till upplagshavare,
registrerade varumottagare eller tillfälligt registrerade
varumottagare i Sverige till mottagaren via det datoriserade
systemet. Detsamma gäller mottagningsrapporter och
exportrapporter ställda till upplagshavare eller registrerade
avsändare i Sverige.

17 § När Skatteverket från en annan medlemsstat får en sådan
rapport om att varor tagits emot som avses i artikel 27 i
rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om
allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv
92/12/EEG, ska verket lämna en kopia av dokumentet till den
som avsänt varorna eller på annat sätt hålla dokumentet
tillgängligt för denne.

18 § En exportrapport ska grundas på det intyg om att de
punktskattepliktiga varorna har lämnat unionens territorium
som upprättas av utfartstullkontoret enligt artikel 793.2 i
kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr
2913/92 eller av det kontor där formaliteterna enligt artikel
3.2 i rådets direktiv 2008/118/EG fullgjorts.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i
intyget. Om varorna har avsänts från ett annat EU-land, ska
exportrapporten därefter snarast sändas till den behöriga
myndigheten i det landet via det datoriserade systemet. Har
varorna avsänts från Sverige, ska exportrapporten i stället
vidarebefordras via det datoriserade systemet till den som
avsänt varorna. Förordning (2011:387).

Flyttning av beskattade tobaksvaror

19 § Ledsagardokument som avses i 26 § lagen (1994:1563) om
tobaksskatt ska upprättas i tre exemplar. Två exemplar av
dokumentet ska åtfölja varorna under flyttningen.

Den som ansvarar för en flyttning enligt 26 § första stycket
2 lagen om tobaksskatt ska anmäla varorna till Skatteverket
innan flyttningen påbörjas.

Den som tar emot varor som flyttats enligt 26 § första
stycket 2 lagen om tobaksskatt ska senast 15 dagar efter
utgången av den kalendermånad under vilken varorna tagits
emot lämna en bekräftelse på detta till Skatteverket.

20 § Har upphävts genom förordning (2011:387).

21 § Har upphävts genom förordning (2011:387).

22 § Har upphävts genom förordning (2011:387).

23 § Har upphävts genom förordning (2011:387).

Övergångsbestämmelser

2010:177

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1613) om
tobaksskatt.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2011:387

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.

2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för
varuflyttningar som har påbörjats före ikraftträdandet.