Förordning (2010:1773) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

SFS nr
2010:1773
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:732
Upphävd
2013-01-01

Uppgifter

1 § Internationella programkontoret för utbildningsområdet är
det svenska programkontoret för de EU-program och andra
internationella program inom utbildningsområdet som regeringen
i ett enskilt fall beslutar.

Information, råd och bidrag

2 § Myndigheten ska informera och ge råd om de program som
avses i 1 §, handlägga ansökningar och besluta om deltagande
inom programmen samt besluta om bidrag och följa upp
användningen av bidrag.

Redovisning och analys

3 § Myndigheten ska redovisa och analysera omfattningen och
utvecklingen av programmen.

Främjande och samverkan

4 § Myndigheten ska främja svenskt deltagande i programmen samt
följa upp, analysera och sprida resultat och andra erfarenheter
från programmen i syfte att öka kvaliteten inom
utbildningsområdet.

Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och
organisationer samt ha kontakt med Europeiska kommissionen och
institutioner i andra länder.

Andra uppgifter

5 § Myndigheten ska

1. informera om andra EU-program inom utbildningsområdet än de
som avses i 1 §, och

2. vara ett nationellt centrum för Europass enligt
Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15
december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i
kvalifikationer och meriter (Europass).

6 § Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot
uppdrag från Europeiska kommissionen, Nordiska ministerrådet
och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas av befintliga
resurser eller genom bidrag från

kommissionen, Nordiska ministerrådet eller Sida.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Bidrag

12 § Utöver de bidrag som myndigheten får genom avtal mellan
regeringen och Europeiska kommissionen om nationella
programkontor, kan myndigheten begära bidrag från kommissionen
för särskilda aktiviteter.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

– 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,
och

– 29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

14 § Myndighetens beslut i ärenden om deltagande i program,
fördelning av bidrag och annat ekonomiskt stöd får inte
överklagas.