Förordning (2010:178) om skatt på energi

SFS nr
2010:178
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2010-03-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:239

Termer och uttryck

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen
(1994:1776) om skatt på energi.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse och tillämpningsområde som i lagen om skatt på
energi.

Föreskrifter och underrättelse

2 § Skatteverket får meddela föreskrifter om

1. förfarandet vid märkning och färgning enligt 14 §,

2. godkännande av skatteupplag,

3. säkerhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. inbetalning av särskild avgift enligt 10 kap. 5 § lagen om

skatt på energi,

5. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnande i det
datoriserade systemet,

6. hantering och dokumentation av alternativa bevis enligt 6
kap. 8 a § lagen om skatt på energi, dokument i
reservsystemet och ledsagardokument,

7. inköp av bränsle befriat från skatt enligt 8 kap. 1 §
tredje stycket lagen om skatt på energi,

8. inköp av elektrisk kraft befriad från skatt enligt 11 kap.
11 a § tredje stycket lagen om skatt på energi,

9. avdrag för skatt på bränsle enligt 7 kap. 1 § första
stycket 5–7 lagen om skatt på energi,

10. avdrag för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § 6
och 7 lagen om skatt på energi,

11. upplagshavares och skattebefriade förbrukares bokföring
enligt 4 kap. 3 a §, 8 kap. 2 § och 11 kap. 11 b § lagen om
skatt på energi, och

12. hantering av mottagningsrapporter, när bränsle tas emot
av mottagare som avses i 3 a kap. 2 § första stycket 1 d
lagen om skatt på energi.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av lagen om skatt på energi.

3 § Om Skatteverket tar ut skatt enligt 4 kap. 2 § lagen
(1994:1776) om skatt på energi, ska verket underrätta den
behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten.

4 § Har upphävts genom förordning (2011:1477).

Godkännanden och anmälningar

5 § Frågor om upplagshavare, skatteupplag, registrerade
varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare,
registrerade avsändare, representant vid distansförsäljning,
lagerhållare och skattebefriade förbrukare prövas av
Skatteverket.

Beslut om godkännande av upplagshavare, skatteupplag,
registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade
varumottagare, registrerade avsändare, representant vid
distansförsäljning, lagerhållare och skattebefriade
förbrukare meddelas efter särskild ansökan.

6 § Den som avser att sälja bränsle till Sverige genom
distansförsäljning enligt 4 kap. 9 § lagen (1994:1776) om
skatt på energi ska anmäla detta till Skatteverket.

7 § I en ansökan om godkännande som upplagshavare,
registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad
varumottagare eller registrerad avsändare eller av
skatteupplag, ska anges vilket eller vilka bränslen sökanden
avser att godkännandet ska omfatta.

I ett beslut om godkännande ska anges för vilket eller vilka
bränslen godkännandet gäller.

Bränslet ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i
kommissionens förordning (EG) 684/2009 av den 24 juli 2009 om
genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller
datoriserade förfaranden för flyttning av punkskattepliktiga
varor under punktskatteuppskov.

8 § Upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt
registrerade varumottagare, registrerade avsändare,
lagerhållare och skattebefriade förbrukare ska anmäla till
Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan
om godkännande, eller

b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Upplagshavare, registrerade varumottagare och registrerade
avsändare ska även anmäla till Skatteverket om grunderna för
beräkningen av ställd säkerhet ändras. Detsamma gäller den
som säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning
enligt 4 kap. 9 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Upplagshavare ska även anmäla till Skatteverket om det sker
ändringar av de uppgifter som lämnats i ansökan om
godkännande av skatteupplag eller av sådana uppgifter
avseende det godkända skatteupplaget som senare lämnats till
Skatteverket. Förordning (2013:239).

9 § Upplagshavare och registrerade varumottagare som avser
att ta emot bränsle på en direkt leveransplats, ska anmäla
den direkta leveransplatsen till Skatteverket. Anmälan ska ha
kommit in till Skatteverket innan flyttningen av bränslet
till den direkta leveransplatsen påbörjas.

Skatteverket får tilldela en direkt leveransplats en kod för
identifiering. Identifikationskoden får ersätta uppgift om
adressen till den direkta leveransplatsen i dokument som
upprättas i samband med flyttning till Sverige enligt
uppskovsförfarandet.

Upplagshavare och registrerade avsändare som avsänder bränsle
enligt uppskovsförfarandet får i dokument som upprättas i
samband med flyttningen ersätta uppgift om adressen till den
direkta leveransplatsen i destinationsmedlemsstaten med den
identifikationskod som tilldelats platsen av den behöriga
myndigheten i den medlemsstaten.

Former för ansökan och anmälan

10 § Anmälningar som avses i 4 kap. 9 b och 11 §§ lagen
(1994:1776) om skatt på energi samt i 6 och 9 §§ denna
förordning samt ansökningar som avses i 5 § ska göras
skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av
Skatteverket.

Punktskattenummer

11 § Skatteverket tilldelar godkända skatteupplag och den som
godkänns som upplagshavare, registrerad varumottagare,
tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad
avsändare ett sådant punktskattenummer som avses i artikel
19.2 a i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012
om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om
upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004.
Förordning (2012:330).

Krav på viss lagerkapacitet

12 § Vid prövning av en ansökan om godkännande som
upplagshavare ska kravet på lagerhållning enligt 4 kap. 3 §
första stycket 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi anses
uppfyllt om den sökande disponerar över en lagerkapacitet för
bränslen som avses i 1 kap. 3 a § lagen om skatt på energi på
minst 500 kubikmeter. Förordning (2010:1819).

13 § Vid prövning av en ansökan om godkännande som
lagerhållare enligt 4 kap. 15 § första stycket 2 a lagen
(1994:1776) om skatt på energi ska kravet på lagerhållning
anses uppfyllt om den sökande disponerar över en
lagerkapacitet för andra skattepliktiga bränslen än dem som
avses i 1 kap. 3 a § samma lag på minst 500 kubikmeter
flytande bränsle eller minst 750 ton fast bränsle. Om den
sökande har kapacitet att lagra både fasta och flytande
skattepliktiga bränslen, ska varje kubikmeter flytande
bränsle räknas om till 1,5 ton fast bränsle.

Vid prövning av en ansökan om godkännande som lagerhållare
enligt 4 kap. 15 § första stycket 2 b lagen om skatt på
energi ska kravet på återförsäljning eller förbrukning anses
uppfyllt om den sökande beräknas ha en årlig omsättning på
minst 3 miljoner kubikmeter gasformigt bränsle.

Märk- och färgämnen

14 § En oljeprodukt ska enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a
och 9 § lagen (1994:1776) om skatt på energi anses vara
försedd med

1. märkämne om den innehåller minst 6 och högst 9 milligram
N-etyl-N-[2-(1-isobutoxietoxi)etyl]-4-(fenylazo)anilin per
liter olja, och

2. färgämne om den innehåller ett stabilt blått färgämne som
är ett derivat av 1,4-diaminoantrakinon av sådan halt att
oljan får en klar grön färg.

Återbetalning av skatt

15 § Skatteverket får medge att en ansökan om återbetalning
av skatt enligt 9 kap. 7 § och 11 kap. 12 § andra stycket och
13 § andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi får
göras per kalenderkvartal om årsförbrukningen för vilken
återbetalning kan medges beräknas uppgå till

1. minst 15 kubikmeter för eldningsolja och dieselbrännolja,

2. minst 15 ton för gasol och kolbränslen,

3. minst 15 000 kubikmeter för metan och naturgas, samt

4. minst 150 000 kilowattimmar för elektrisk kraft.

Beslut om skattebefriad förbrukare

16 § I ett beslut om godkännande av skattebefriad förbrukare
ska Skatteverket ange

1. för vilka ändamål förbrukaren har rätt att ta emot bränsle
befriat från skatt,

2. för vilka ändamål förbrukaren har rätt till inköp av
elektrisk kraft befriad från skatt,

3. vilka bränslen som får tas emot med skattebefrielse,

4. skattebefrielsens storlek, och

5. vilka villkor som gäller för godkännandet.

Dokumenthantering i det datoriserade systemet

Hantering av elektroniska administrativa dokument,
mottagningsapporter och exportrapporter

17 § I kommissionens förordning (EG) 684/2009 finns
bestämmelser om dokument och om hanteringen av dokument i det
datoriserade systemet samt om formen för pappersdokument i
reservsystemet.

18 § När Skatteverket har tilldelat ett elektroniskt
administrativt dokument en administrativ referenskod, ska
verket utan dröjsmål via det datoriserade systemet
vidarebefordra dokumentet till de behöriga myndigheterna i
destinationsmedlemsstaten eller, vid export, till de behöriga
myndigheterna i det land där en exportdeklaration för
bränslet inlämnats i enlighet med artikel 161.5 i förordning
(EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättande av en
tullkodex för gemenskapen.

19 § Skatteverket ska vidarebefordra mottagningsrapporter
avseende bränsle som tagits emot i Sverige till den behöriga
myndigheten i respektive avsändarmedlemsstat via det
datoriserade systemet. Om uppgifterna i en mottagningsrapport
inte är giltiga, ska Skatteverket i stället utan dröjsmål
underrätta den som upprättat mottagningsrapporten om detta.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska
Skatteverket i stället skicka en kopia av den rapport om att
varor tagits emot som avses i 6 kap. 10 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi till den behöriga myndigheten i
avsändarmedlemsstaten.

20 § Skatteverket ska vidarebefordra elektroniska
administrativa dokument ställda till upplagshavare,
registrerade varumottagare eller tillfälligt registrerade
varumottagare i Sverige till mottagaren via det datoriserade
systemet. Detsamma gäller mottagningsrapporter och
exportrapporter ställda till upplagshavare eller registrerade
avsändare i Sverige.

21 § När Skatteverket från en annan medlemsstat får en sådan
rapport om att bränsle tagits emot som avses i artikel 27 i
rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om
allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv
92/12/EEG, ska verket lämna en kopia av dokumentet till den
som avsänt bränslet eller på annat sätt hålla dokumentet
tillgängligt för denne.

22 § En exportrapport ska grundas på det intyg om att det
punktskattepliktiga bränslet har lämnat unionens territorium
som upprättas av utfartstullkontoret enligt artikel 793.2 i
kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92
eller av det kontor där formaliteterna enligt artikel 3.2 i
rådets direktiv 2008/118/EG fullgjorts.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i
intyget. Om bränslet har avsänts från ett annat EU-land, ska
exportrapporten därefter snarast sändas till den behöriga
myndigheten i det landet via det datoriserade systemet. Har
bränslet avsänts från Sverige, ska exportrapporten i stället
vidarebefordras via det datoriserade systemet till den som
avsänt bränslet. Förordning (2011:391).

Flyttning till mottagare som inte är slutligt känd

23 § Om mottagaren inte är slutligt känd när upplagshavaren
eller den registrerade avsändaren lämnar in det elektroniska
administrativa dokumentet enligt 6 kap. 4 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi, får uppgifter om mottagaren och
leveransplatsen utelämnas. Detta gäller endast när bränslet
flyttas med fartyg.

Så snart uppgifterna om mottagaren och leveransplatsen är
kända för avsändaren eller senast när flyttningen avslutats,
ska uppgifterna lämnas till Skatteverket via det datoriserade
systemet enligt bestämmelserna om ändrad destinationsort i
artikel 21.8 i rådets direktiv 2008/118/EG.

Närmare bestämmelser om upprättande och hantering av dokument
finns i artikel 5 i kommissionens förordning (EG) 684/2009.

Uppdelning av en flyttning under uppskovsförfarande

23 a § Sådan uppdelning av en flyttning av bränsle under
uppskovsförfarande som avses i artikel 23 i rådets direktiv
2008/118/EG där flyttningen påbörjats i en annan medlemsstat
får ske på svenskt territorium. Förordning (2012:467).

23 b § För sådan uppdelning av en flyttning av bränsle under
uppskovsförfarande som avses i artikel 23 i rådets direktiv
2008/118/EG där flyttningen påbörjats i Sverige krävs att

1. uppdelningen sker på svenskt territorium eller på
territoriet hos en
annan medlemsstat som tillåter sådan uppdelning,

2. den totala kvantiteten skattepliktigt bränsle inte ändras,
och

3. avsändaren via det datoriserade systemet informerar
Skatteverket om i vilken medlemsstat uppdelningen sker.

Första stycket 3 gäller inte flyttning av bränsle som sker
enbart på svenskt territorium.

Närmare bestämmelser om meddelanden som ska utbytas genom det
datoriserade systemet vid uppdelning av flyttning finns i
artikel 6 i kommissionens förordning (EG) 684/2009.
Förordning (2012:467).

Flyttning av beskattat bränsle

24 § Ledsagardokument som avses i 6 kap. 12 § lagen
(1994:1776) om skatt på energi ska upprättas i tre exemplar.
Två exemplar av dokumentet ska åtfölja bränslet under
flyttningen.

Den som ansvarar för en flyttning enligt 6 kap. 12 § första
stycket 2 lagen om skatt på energi ska anmäla bränslet till
Skatteverket innan flyttningen påbörjas.

Den som tar emot bränsle som flyttats enligt 6 kap. 12 §
första stycket 2 lagen om skatt på energi ska senast 15 dagar
efter utgången av den kalendermånad under vilken bränslet
tagits emot lämna en bekräftelse på detta till Skatteverket.

25 § Har upphävts genom förordning (2011:391).

26 § Har upphävts genom förordning (2011:391).

27 § Har upphävts genom förordning (2011:391).

Överenskommelser om säkerhet

28 § Skatteverket får ingå sådana överenskommelser med andra
medlemsstater inom EU om att göra undantag från krav på
säkerhet som avses i artikel 18.4 b i rådets direktiv
2008/118/EG. Förordning (2011:103).

Övergångsbestämmelser

2010:178

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1784) om
skatt på energi.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2010:1819

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2011:391

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.

2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för
bränsleflyttningar som har påbörjats före ikraftträdandet.