Förordning (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden

SFS nr
2010:1793
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2010-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1019

Uppgifter

1 § Bestämmelser om Domarnämndens uppgifter finns bland annat
i 3 § lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare, i
lagen (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens
domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna och i förordningen (2013:391) om Domarnämndens
förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i
allmän förvaltningsdomstol.

Domarnämnden har också till uppgift att

1. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 §
rättegångsbalken när det gäller lagfarna domare och
rättsbildade befattningshavare i domstol,

2. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 d §§
lagen (1994:260) om offentlig anställning när det gäller
lagmän i tingsrätt och förvaltningsrätt,

3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 c §§
lagen om offentlig anställning när det gäller hyresråd som är
chefer för en hyresnämnd. Förordning (2014:1019).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Handläggningen av ärenden

3 § Bestämmelser om nämndens handläggning finns i 6-9 §§ lagen
(2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

4 § Innan nämnden lämnar sitt förslag i fråga om någon annan
anställning än chef för domstol eller hyresnämnd ska den
inhämta yttrande från chefen för den aktuella domstolen eller
hyresnämnden. Chefen för den aktuella domstolen eller
hyresnämnden bör intervjua de sökande som han eller hon avser
att yttra sig över.

I ärenden som avser utnämning av chef för domstol eller
hyresnämnd bör nämnden, eller den person som nämnden bestämmer,
ha intervjuat den eller de sökande som nämnden avser att föra
upp på förslag.

Innan nämnden i ett ärende om anställning som domare eller
hyresråd för upp en sökande på förslag, ska uppgifter om
sökanden inhämtas ur belastningsregistret enligt förordningen
(1999:1134) om belastningsregister, om det inte möter något
hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister.

Anställningar och uppdrag

5 § Bestämmelser om nämndens sammansättning m.m. finns i 4 och
5 §§ lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

6 § De ledamöter och ersättare som ska vara jurister verksamma
utanför domstolsväsendet förordnas på förslag av

– Arbetsgivarverket,

– Sveriges Kommuner och Landsting, samt

– Sveriges advokatsamfund.

Personer som nomineras av Sveriges advokatsamfund ska vara
advokater.

Samtliga personer som nomineras bör ha kunskap om och
erfarenhet av rekryteringsfrågor och andra arbetsgivarfrågor.

Förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga
styrelser, nämnder och råd m.m. ska tillämpas på de ledamöter
och ersättare som representerar allmänheten.
Förordning (2012:817).

7 § Nämnden beslutar om anställning av kanslichef.

Undantag från myndighetsförordningen

8 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på nämnden:

– 5 § om delegering när det gäller ärenden om utnämning av
ordinarie domare eller hyresråd enligt 1 § första stycket, de
uppgifter som framgår i 1 § andra stycket och de övriga
uppgifter som särskilt tilldelats nämnden genom lag eller
förordning,

– 16 § andra stycket om avgörande av ordförande i brådskande
fall när det gäller ärenden om utnämning av ordinarie domare
eller hyresråd enligt 1 § första stycket och ärenden om
anställning av domare eller hyresråd på begränsad tid.