Förordning (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

SFS nr
2010:184
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-03-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:170

Uppgifter

1 § Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en
säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil
och militär luftfart.

Luftfartsverket får överlämna till någon annan att på verkets
vägnar ombesörja verksamhet som avses i första stycket.
Verksamhet som rör militära förhållanden får överlämnas endast
i samråd med Försvarsmakten.

Luftfartsverket ska verka för att de transportpolitiska målen
uppnås. Förordning (2010:778).

2 § Luftfartsverket ska

1. inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster
samt service- och konsulttjänster som är knutna till
verksamheten, och

2. svara för forskning och innovation som motiveras av
myndighetens uppgifter.

Luftfartsverket får

1. bedriva utbildning av flygledare,

2. direkt eller genom till verket knutna bolag bedriva
tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2013:170).

3 § Luftfartsverket ska se till att regelverk och rutiner som
verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för
medborgare, företag och myndigheter.

4 § Luftfartsverket ska upprätta avtal med Försvarsmakten om
drift och utveckling av flygtrafiktjänst som rör militär
luftfart samt utbildning av flygledare för Försvarsmaktens
behov.

Affärsverkskoncernen

5 § Luftfartsverket och de företag där staten genom verket
direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar
tillsammans en affärsverkskoncern.

Ledning

6 § Luftfartsverket leds av en styrelse.

7 § Styrelsen ska bestå av minst fem och högst åtta ledamöter
samt personalföreträdare.

8 § Styrelsen ansvarar för att statens intressen som ägare
tas till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra
företag där verket förvaltar statens aktier eller andelar.

Styrelsen ska bestämma hur rapportering och samordning mellan
verket och koncernens företag ska ske.

Beslutförhet

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, myndighetschefen
och minst två av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, ska om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

10 § Vad som sägs i 12 § andra stycket myndighetsförordningen
(2007:515) om rätten för ordföranden i styrelsen att ensam
avgöra ärenden ska i stället gälla myndighetschefen.

Medelsförvaltning

11 § Luftfartsverkets medel får inte lånas ut till företag i
affärsverkskoncernen utan regeringens medgivande i varje
särskilt fall.

Anställningar och uppdrag

12 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid Luftfartsverket ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Luftfartsverket ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

15 § När Luftfartsverket avser att söka personal från företag
inom affärsverkskoncernen ska förordningen (1984:819) om
statliga platsanmälningar inte tillämpas.

Avgifter

16 § Luftfartsverket får i affärsverksamheten ta ut avgifter,
besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.
Verket får också disponera inkomster från offentligrättsliga
avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

17 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen
(2007:515) ska inte tillämpas på Luftfartsverket:

20 § om föredragning, och

29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

18 § Luftfartsverkets beslut som rör antagning till
utbildning i flygtrafikledningstjänst får inte överklagas.

Kompensation för ingående mervärdesskatt

19 § För verksamhet som utgör myndighetsutövning ska
Luftfartsverket få kompensation för ingående mervärdesskatt
på det sätt som gäller enligt förordningen (2002:831) om
myndigheters rätt till kompensation för ingående
mervärdesskatt.