Finansinspektionens tillkännagivande (2010:1842) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
2010:1842
Departement/myndighet
Finansinspektionen
Utfärdad
2010-12-17

Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667)
med tilllämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg
till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om
värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om
ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.

1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före
utgången av år 1973:

a) Trafiklivränta ökas med 0,94 procent (jfr SFS 1967:663).

b) Skadelivränta som betalas med statsmedel ökas med 0,94
procent (jfr SFS 1971:14).

c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1
b, dels har fastställts före den 1 januari 2004, ökas med fyra
procent (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har fastställts
den 1 januari 2004 eller senare ökas med 0,94 procent.

2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat
efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1
januari 2004:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor ökas med en procent. Detsamma gäller
livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1
januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har
meddelats före den 1 januari 2004.

b) Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen
(1975:1410) tillämpas även när det gäller
trafikskadeersättning.

3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat
efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari
2004 eller senare:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor ökas med 0,94 procent.

b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen
(1975:1410) tillämpas även när det gäller
trafikskadeersättning.