Konsumentkreditlag (2010:1846)

SFS nr
2010:1846
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2010-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:276

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller kredit som en näringsidkare lämnar eller
erbjuder en konsument. Lagen gäller också kredit som lämnas
eller erbjuds en konsument av någon annan än en näringsidkare,
om krediten förmedlas av en näringsidkare som ombud för
kreditgivaren.

Lagen innehåller också bestämmelser om vissa skyldigheter för
kreditförmedlare (48 §).

2 § I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för
ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för
ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten,

kreditgivare: den som lämnar krediten eller övertar den
ursprungliga kreditgivarens fordran,

kreditavtal: ett avtal om lån, kontokredit, betalningsanstånd
eller liknande,

kontokredit: ett kreditavtal som innebär en fortlöpande rätt
att utnyttja ett kreditutrymme,

kreditköp: ett köp av en vara eller tjänst som finansieras
genom en kredit som lämnas av

– säljaren, eller

– annan kreditgivare, om det görs på grund av en
överenskommelse mellan denne och säljaren eller om varan eller
tjänsten anges i kreditavtalet,

kontantpris: det pris till vilket en vara eller tjänst vanligen
erbjuds konsumenter mot kontant betalning,

kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och
andra kostnader som konsumenten ska betala med anledning av
krediten, dock med undantag för notariatsavgifter,

kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden,

kreditränta: räntekostnaden per år för den vid varje tid
obetalda delen av skulden angiven som en ränta,

effektiv ränta: kreditkostnaden angiven som en årlig ränta
beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn
tagen till att delbetalningar ska göras under den löpande
kredittiden.

3 § Lagen gäller inte författningsreglerade lån som lämnas av
statsmedel och inte heller lån som lämnas i pantbanksverksamhet
enligt pantbankslagen (1995:1000).

4 § För en annan räntefri kredit än kontokredit som inte är
förbunden med mer än en obetydlig avgift och som ska betalas
tillbaka inom tre månader gäller inte bestämmelserna om
information i 7–10 §§, om kreditprövning i 12 och 13 §§, om
dokumentation av kreditavtalet i 14 §, om ångerrätt i 21–25 §§,
om underrättelse vid en överlåtelse i 28 § andra stycket eller
om uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid i 37 §.

För en räntefri kontokredit som inte är förbunden med mer än en
obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader
gäller inte bestämmelserna om information i 7–10 §§ och 14 §
andra och tredje styckena, om ångerrätt i 21–25 §§ eller om
uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid i 37 §.

För en kontokredit som ska betalas tillbaka på uppmaning eller
inom tre månader gäller inte bestämmelserna om information vid
marknadsföring i 7 § andra stycket 4–6 och tredje stycket, om
information i kreditavtalet i 14 § andra stycket, om ångerrätt
i 21–25 §§, om betalning av skulden i förtid i 32–36 §§ eller
om uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid i 37 §.

För en kredit som är förenad med panträtt i fast egendom,
tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är
förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till
fastighet gäller inte bestämmelserna om betalningsplan i 16 §,
om ångerrätt i 21–25 §§ eller om uppsägning av kreditavtal med
obestämd löptid i 37 §.

För en kredit som lämnas av ett kreditinstitut eller
värdepappersbolag för finansiering av ett avtal med institutet
eller bolaget om köp av finansiella instrument gäller inte
bestämmelserna om information i 8–10 §§ och 14 § andra och
tredje styckena eller om uppsägning av kreditavtal med obestämd
löptid i 37 §.

5 § Ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i
denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot
denne, om inte annat anges i lagen.

God kreditgivningssed

6 § Näringsidkaren ska i sitt förhållande till konsumenten
iaktta god kreditgivningssed. Näringsidkaren ska därvid ta till
vara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg och ge de
förklaringar som konsumenten behöver.

Information vid marknadsföring

7 § Näringsidkaren ska vid marknadsföring av kreditavtal, med
angivande av ett representativt exempel, lämna information om
den effektiva räntan för krediten.

Om någon annan räntesats eller sifferuppgift än den effektiva
räntan anges i marknadsföringen, ska näringsidkaren dessutom,
med angivande av ett representativt exempel, lämna information
om

1. krediträntan, med angivande av om den är bunden eller
rörlig,

2. avgifter och andra kostnader som utgör en del av
kreditkostnaden,

3. kreditbeloppet,

4. kreditavtalets löptid,

5. det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten och
storleken på avbetalningar, och

6. kontantpriset och den kontantinsats som krävs vid kreditköp.

Om konsumenten är skyldig att ingå ett avtal om en
kompletterande tjänst till kreditavtalet, och kostnaderna för
tjänsten inte kan fastställas i förväg, ska skyldigheten anges
i marknadsföringen i anslutning till informationen om den
effektiva räntan.

Informationen ska lämnas på ett klart, kortfattat och
framträdande sätt.

Information innan ett kreditavtal ingås

8 § Näringsidkaren ska i rimlig tid innan ett kreditavtal ingås
ge konsumenten information om

1. vilket slags kredit det rör sig om,

2. kreditgivarens och kreditförmedlarens namn,
organisationsnummer och adress,

3. kreditbeloppet och villkoren för utnyttjandet av krediten,

4. kreditavtalets löptid,

5. varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp,

6. krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av
referensindex eller referensräntor samt tidpunkter, förfaranden
och andra villkor för ändring av krediträntan,

7. den effektiva räntan, med angivande av ett representativt
exempel, och det sammanlagda belopp som ska betalas av
konsumenten,

8. avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt
den ordning enligt vilken betalningarna ska fördelas på
krediter med olika krediträntor; om en betalning inte avräknas
utan sparas eller investeras för konsumentens räkning, ska det
anges,

9. avgifter med anledning av kreditavtalet och villkoren för
ändring av avgifterna,

10. notariatsavgifter,

11. skyldighet att ingå ett avtal om en kompletterande tjänst
till kreditavtalet,

12. dröjsmålsräntan och villkoren för ändring av den samt
avgifter som ska betalas när avtalsförpliktelser inte fullgörs,

13. påföljder vid dröjsmål med betalning,

14. begärda säkerheter,

15. förekomst eller avsaknad av ångerrätt,

16. konsumentens rätt till förtidsbetalning samt kreditgivarens
rätt till ränteskillnadsersättning och hur denna ersättning ska
beräknas,

17. konsumentens rätt att få information om att en kredit inte
beviljats,

18. konsumentens rätt att få ett utkast till ett kreditavtal,
och

19. den tid under vilken erbjudandet gäller.

Informationen ska ges i formuläret ”Standardiserad europeisk
konsumentkreditinformation”. Formuläret ska tillhandahållas
konsumenten i en handling eller i någon annan läsbar och
varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om avtalet på
konsumentens begäran ska ingås genom ett medel för
distanskommunikation som inte tillåter att informationen ges i
sådan form före avtalsslutet, ska näringsidkaren ge konsumenten
informationen i denna form snarast efter det att avtalet har
ingåtts. Informationen i formuläret ska begränsas till det som
anges i första stycket.

Om konsumenten begär det, ska näringsidkaren utan kostnad ge
honom eller henne ett utkast till ett kreditavtal.

Om det är fråga om kredit som är förenad med panträtt i fast
egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller
som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till
fastighet, behöver näringsidkaren bara ge den information som
anges i 7 § första stycket och andra stycket 1–4. Informationen
ska lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och
varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

9 § I fråga om en kontokredit som ska betalas tillbaka på
uppmaning eller inom tre månader behöver näringsidkaren bara
lämna den information som anges i 8 § första stycket 1, 2, 4,
6, 9, 12, 17 och 19. Näringsidkaren ska därutöver lämna
information om kreditbeloppet, den effektiva räntan med
angivande av ett representativt exempel samt villkor och
förfarandet för att säga upp kreditavtalet. Om avtalet innebär
att konsumenten kan uppmanas att betala tillbaka hela den
utestående krediten, ska information lämnas även om det.

Alla uppgifter ska vara lika framträdande men de behöver inte
lämnas i ett särskilt formulär.

10 § Vid telefonförsäljning av en kredit tillämpas i stället
för 8 § första stycket och 9 § första stycket det som
föreskrivs i 3 kap. 4 § första stycket lagen (2005:59) om
distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den beskrivning
av den finansiella tjänstens huvudsakliga egenskaper som ska
ges enligt det stycket ska innehålla information om

1. kreditbeloppet och villkoren för utnyttjande av
krediten,

2. kreditavtalets löptid,

3. varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp,

4. krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av
referensindex eller referensräntor samt tidpunkter,
förfaranden och andra villkor för ändring av krediträntan,

5. den effektiva räntan, med angivande av ett representativt
exempel, och det sammanlagda belopp som ska betalas av
konsumenten, och

6. avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter
samt den ordning enligt vilken betalningarna ska fördelas på
krediter med olika krediträntor.

Om det är fråga om en kredit som avses i 9 §, ska
beskrivningen innehålla information om kreditbeloppet,
krediträntan med villkor för den och angivande av
referensindex eller referensräntor samt den effektiva räntan
med angivande av ett representativt exempel. Om avtalet
innebär att konsumenten kan uppmanas att betala tillbaka hela
den utestående krediten, ska också det anges. Lag (2014:17).

Påföljd vid utebliven information

11 § Om information som anges i 7–10 §§ inte lämnas, ska
marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas med undantag av
bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan
information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket
den lagen.

Kreditprövning

12 § Näringsidkaren ska pröva om konsumenten har ekonomiska
förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt
kreditavtalet. Kreditprövningen ska grundas på tillräckliga
uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Krediten får
beviljas endast om konsumenten har ekonomiska förutsättningar
att fullgöra sitt åtagande.

Vid en ökning av krediten som är väsentlig ska en ny
kreditprövning göras.

13 § Beviljas inte krediten, ska näringsidkaren underrätta
konsumenten om orsaken till det. Beror det på uppgifter som
härrör från en extern databas, ska konsumenten snarast och utan
kostnad underrättas om uppgifterna och vilken databas som
använts.

Dokumentation av kreditavtalet

14 § Näringsidkaren ska dokumentera kreditavtalet genom att
nedteckna avtalet i en handling eller i någon annan läsbar och
varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Dokumentet ska, förutom avtalsvillkoren, innehålla de uppgifter
som anges i 8 § första stycket 1–6, 8–10, 12–14 och 16.
Dokumentet ska därutöver innehålla uppgifter om

1. konsumentens namn, personnummer och adress,

2. den effektiva räntan med de antaganden som ligger till grund
för beräkningen av räntan samt det sammanlagda belopp som ska
betalas av konsumenten,

3. konsumentens rätt att få en betalningsplan,

4. begärda försäkringar,

5. förekomst eller avsaknad av ångerrätt, ångerfristens längd
och andra villkor för utövande av ångerrätten, inbegripet
skyldigheten att betala kapital och ränta, samt räntebeloppet
per dag,

6. konsumentens rätt att framställa invändningar enligt 29 §
vid kreditköp,

7. förfarandet för att säga upp kreditavtalet,

8. vilka möjligheter som finns att få en tvist med
näringsidkaren prövad utanför domstol och hur konsumenten i så
fall ska gå till väga, och

9. tillsynsmyndigheten med angivande av adress.

Uppgifterna ska lämnas på ett klart och kortfattat sätt.
Konsumenten ska utan kostnad få en kopia av dokumentet.

15 § I fråga om en kontokredit som ska betalas tillbaka på
uppmaning eller inom tre månader ska det i 14 § avsedda
dokumentet, förutom avtalsvillkoren, innehålla de uppgifter som
anges i 8 § första stycket 1–4 och 6. Dokumentet ska därutöver
innehålla uppgifter om konsumentens namn, personnummer och
adress, den effektiva räntan med de antaganden som ligger till
grund för beräkningen av räntan och det sammanlagda belopp som
ska betalas av konsumenten, förfarandet för att säga upp
kreditavtalet samt avgifter och villkoren för ändring av
avgifterna. Om avtalet innebär att konsumenten kan uppmanas att
betala tillbaka hela den utestående krediten, ska också det
anges.

Betalningsplan

16 § Konsumenten har rätt att utan kostnad få en
sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska
betalas. Om räntan inte är bunden eller om avgifter kan ändras,
ska sammanställningen innehålla en upplysning om att den gäller
till dess att räntan eller avgifterna ändras.

Ränta och avgifter

17 § Räntesatsen får ändras endast om det har avtalats.

Räntesatsen får ändras till konsumentens nackdel endast i den
utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade
upplåningskostnader för kreditgivaren eller andra
kostnadsökningar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse
när avtalet ingicks. Vid kredit som är förenad med panträtt i
fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt
eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte
hör till fastighet med en sammanlagd löptid om minst 30 år och
med en ränta som är bunden under viss del av avtalstiden, minst
tre månader, har dock kreditgivaren, om det finns förbehåll om
det i avtalet, rätt att vid utgången av en sådan del av
avtalstiden ändra räntan så att den motsvarar den ränta som
kreditgivaren vid den tidpunkten allmänt tillämpar för nya
krediter av motsvarande slag.

Utan hinder av andra stycket får räntesatsen ändras på visst
sätt i anslutning till ändringar i en referensränta som
kreditgivaren inte har något betydande inflytande över. Ett
avtalsvillkor om detta får förenas med ett undantag om att
räntesatsen under särskilda förutsättningar ska ändras mer
eller mindre än som följer av anknytningen till referensräntan.
Undantaget ska bestämmas så att det inte blir mindre förmånligt
för konsumenten än för kreditgivaren. Det ska uppfylla kraven i
andra stycket.

Kreditgivaren är skyldig att tillämpa ett avtalsvillkor om
ränteändringar på samma sätt till konsumentens förmån som till
hans eller hennes nackdel.

18 § Kredittagaren är skyldig att, utöver eller i stället för
ränta, betala särskild ersättning för krediten (avgift) endast
om det har avtalats och om sådan ersättning avser kostnader som
kreditgivaren har för krediten. Om kostnader kan särskiljas,
får avgift tas ut särskilt för varje sådan kostnad.

Avgifter för krediten får ändras till konsumentens nackdel
endast om det har avtalats och i den utsträckning som det
motiveras av ökningar av de kostnader som ska täckas av
avgifterna.

19 § Kreditgivaren ska underrätta konsumenten om en
ränteändring innan den börjar gälla. Underrättelsen ska lämnas
i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som
är tillgänglig för konsumenten. I fråga om kredit som är
förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i
byggnad som inte hör till fastighet, får kreditgivaren i
stället underrätta konsumenten om en ränteändring genom
annonsering i dagspress. Sker underrättelsen genom annonsering,
ska konsumenten underrättas personligen senast i samband med
nästa avisering eller kontoutdrag.

Beror en ränteändring enbart på en ändring i en referensränta
som kreditgivaren inte har något bestämmande inflytande över,
får konsumenten i stället underrättas periodvis, under
förutsättning att parterna har avtalat om det och den nya
referensräntan har offentliggjorts och är tillgänglig hos
kreditgivaren.

Kontoutdrag och underrättelser vid kontokrediter

20 § Vid kontokrediter ska kreditgivaren regelbundet
tillhandahålla konsumenten kontoutdrag. Ett kontoutdrag ska
innehålla uppgift om

1. vilken period det avser,

2. föregående kontoutdrags utgående datum och saldo,

3. uttag och datum för uttagen,

4. betalningar och datum för betalningarna,

5. det nya saldot,

6. den kreditränta och de avgifter som tillämpats för perioden,
och

7. det belopp som konsumenten är skyldig att betala.

Kreditgivaren ska underrätta konsumenten om en avgiftshöjning
innan den börjar gälla.

Om det enligt avtalet är möjligt för konsumenten att överskrida
en kreditgräns, ska kreditgivaren regelbundet underrätta
konsumenten om krediträntan och villkoren för krediträntan med
angivande av referensindex eller referensräntor samt avgifter
och villkoren för ändring av avgifterna. Har överskridandet
varat i en månad, ska kreditgivaren snarast underrätta
konsumenten om den överskjutande skulden och krediträntan på
den skulden samt om avgift eller dröjsmålsränta på grund av
överskridandet.

Kontoutdrag enligt första stycket och underrättelser enligt
andra och tredje styckena ska lämnas i en handling eller i
någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för
konsumenten.

Konsumentens ångerrätt

21 § Konsumenten har rätt att frånträda kreditavtalet
(ångerrätt) genom att till kreditgivaren lämna eller sända ett
meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 22 §
(ångerfrist).

22 § Ångerfristen börjar löpa den dag då kreditavtalet ingås,
dock tidigast den dag då dokumentationen enligt 14 § kommer
konsumenten till handa.

23 § Har konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt
lämnat eller sänt ett meddelande om att han eller hon
frånträder kreditavtalet, får meddelandet åberopas även om det
försenas, förvanskas eller inte kommer fram.

24 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska han eller hon
snarast och senast inom 30 dagar från den dag då konsumenten
lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka det belopp
som erhållits från kreditgivaren, med tillägg för upplupen
ränta på beloppet. Räntan ska utgå från och med den dag då
konsumenten fick tillgång till krediten till och med den dag då
den återbetalas. Om kreditgivaren med anledning av
kreditavtalet har betalat en avgift till det allmänna som inte
återbetalas, är konsumenten skyldig att ersätta kreditgivaren
för denna.

Kreditgivaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag
då kreditgivaren tog emot konsumentens meddelande om att
kreditavtalet frånträds betala tillbaka de avgifter som
konsumenten har betalat med anledning av krediten.

25 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt och det med anledning
av kreditavtalet har ingåtts ett anknytande avtal om tjänster
som tillhandahålls av kreditgivaren eller av någon annan på
grund av en överenskommelse mellan denne och kreditgivaren, ska
det anknytande avtalet upphöra att gälla utan att konsumenten
får åläggas någon påföljd för detta.

Kontantinsats vid kreditköp

26 § Vid kreditköp av en vara ska säljaren ta ut en
kontantinsats av köparen i enlighet med god kreditgivningssed.
Kontantinsatsen ska motsvara minst 20 procent av varans
kontantpris, om inte särskilda förhållanden föranleder annat.

Som kontantinsats anses inte betalning med medel som köparen
får låna av säljaren eller av någon annan kreditgivare på grund
av en överenskommelse mellan denne och säljaren.

27 § Om en näringsidkare för sin egen eller någon annans
räkning säljer en vara utan att iaktta 26 §, ska det anses
utgöra en åtgärd i strid mot 5 § marknadsföringslagen
(2008:486).

Konsumentens rättigheter vid överlåtelse av fordran

28 § Om kreditgivaren har överlåtit sina rättigheter enligt
kreditavtalet, får konsumenten mot den nye kreditgivaren göra
samma invändningar som han eller hon vid överlåtelsen kunde
göra mot överlåtaren. Detsamma gäller när kreditgivaren har
pantsatt sina rättigheter enligt kreditavtalet.

Överlåtaren ska underrätta konsumenten om överlåtelsen, om inte
överlåtaren har åtagit sig att även fortsättningsvis fullgöra
de skyldigheter som följer av kreditavtalet.

Köparens rätt att framställa invändningar vid kreditköp

29 § Vid kreditköp får köparen mot kreditgivarens krav på
betalning framställa samma invändningar på grund av köpet som
han eller hon kan göra mot säljaren. Köparen får också invända
att han eller hon har betalat till säljaren eller har en
överenskommelse med denne. Detta gäller dock inte om köparen
visste att säljaren saknade rätt att ta emot betalningen eller
ingå överenskommelsen och inte heller om köparen uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet underlät att skaffa sig kunskap om
detta.

Om köparen på grund av köpet har anspråk på återbetalning,
skadestånd eller annan penningprestation, svarar kreditgivaren
lika med säljaren för att anspråket fullgörs. Kreditgivaren är
dock inte skyldig att betala mer än vad som har mottagits av
köparen med anledning av krediten.

Förbud mot löpande fordringshandlingar vid kreditköp

30 § Vid kreditköp får kreditgivaren inte ta emot en av köparen
ingången växelförbindelse som avser en fordran på grund av
kreditköpet. Kreditgivaren får inte heller till bevis för sin
fordran ta emot ett av köparen utfärdat löpande skuldebrev
eller någon annan av denne ingången skuldförbindelse som är av
ett sådant slag att köparens rätt att framställa invändningar
på grund av köpet inskränks om skuldförbindelsen överlåts eller
pantsätts till en borgenär som är i god tro.

Första stycket första meningen gäller inte egna växlar som är
utställda av banker.

Den som uppsåtligen bryter mot förbud enligt denna paragraf
döms till böter.

Förbud mot viss avräkning

31 § Belopp som konsumenten erlägger för avräkning på viss
fordran på grund av krediten får kreditgivaren inte först
avräkna på annan fordran.

Betalning av skulden i förtid

32 § Konsumenten har rätt att betala sin skuld till
kreditgivaren före den avtalade förfallotiden. Om skulden
betalas i förtid, har kreditgivaren rätt till ersättning i den
omfattning som anges i 36 §.

33 § Kreditgivaren har rätt att få betalning i förtid endast
om det har gjorts förbehåll om detta i avtalet och

1. konsumenten sedan mer än en månad är i dröjsmål med
betalning av ett belopp som överstiger tio procent av
kreditfordran,

2. konsumenten sedan mer än en månad är i dröjsmål med
betalning av ett belopp som överstiger fem procent av
kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som
förfallit vid olika tidpunkter,

3. konsumenten på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål
med betalning,

4. säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats,
eller

5. det står klart att konsumenten genom att avvika, skaffa
undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig
att betala sin skuld.

Om säkerhet som ställts för krediten utgörs av förbehåll om
återtaganderätt, har kreditgivaren rätt till betalning i
förtid på grund av försämrad säkerhet endast om konsumenten
uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har orsakat att
säkerheten avsevärt försämrats.

Om en kredit är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt
eller bostadsrätt eller liknande rätt eller är förenad med
motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet, har
kreditgivaren rätt till betalning i förtid på grund av
försämrad säkerhet endast om säkerheten har avsevärt
försämrats till följd av någon annan orsak än en allmän
prisnedgång på den relevanta marknaden.

I fråga om kredit som är förenad med panträtt i fast egendom,
tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är
förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till
fastighet och räntan för krediten är bunden för hela eller en
del av avtalstiden, dock minst tre månader, har kreditgivaren
trots första–tredje styckena rätt att få betalning i förtid
på den dag då den tid för vilken räntan är bunden löper ut.
Detta gäller dock endast om det har gjorts förbehåll om det i
avtalet och det finns synnerliga skäl. Lag (2014:201).

34 § Om kreditgivaren vill få betalt i förtid enligt 33 §
första stycket 1–3 eller fjärde stycket, gäller en
uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt
då kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägningen i
rekommenderat brev till konsumenten under dennes vanliga
adress eller uppsägningen utan en sådan åtgärd kommer
konsumenten till handa.

Om kreditgivaren har krävt betalning i förtid enligt 33 §
första stycket 1–3, är konsumenten ändå inte skyldig att
betala i förtid, om han eller hon före utgången av
uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit jämte
dröjsmålsränta. Detsamma gäller om konsumenten vid uppsägning
enligt 33 § första stycket 4 eller 5 eller enligt andra eller
tredje stycket i samma paragraf genast efter uppsägningen
eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet
för fordran.

Om konsumenten tidigare med stöd av andra stycket har
befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid,
gäller inte det stycket. Lag (2014:201).

35 § Utan hinder av 33 § första stycket 4 får kreditgivaren
åberopa föreskrifter i annan lag om rätt till betalning i
förtid på grund av att en säkerhet som ställts för krediten har
försämrats.

36 § Vid förtidsbetalning enligt 32–35 §§ ska konsumenten
betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram
till förtidsbetalningen men inte för tiden därefter. När
kreditgivarens fordran beräknas ska de grunder som står i
överensstämmelse med god kreditgivningssed tillämpas.

Kreditgivaren får inte tillgodoräkna sig någon ersättning för
att skulden betalas i förtid. Om krediträntan är bunden när
förtidsbetalningen sker, har kreditgivaren dock rätt att ta
ut ränteskillnadsersättning av kredittagaren för den tid som
återstår, om förbehåll har gjorts om detta och i den
utsträckning som det överensstämmer med god
kreditgivningssed.

Ränteskillnadsersättningen får

1. för kredit som är förenad med panträtt i fast egendom,
tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är
förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till
fastighet högst motsvara skillnaden mellan räntan på krediten
och den ränta som vid betalningstillfället i allmänhet gäller
för bostadsobligationer med en löptid som motsvarar
återstående räntebindningstid ökad med en procentenhet, och

2. för annan kredit högst motsvara en procent av det
förtidsbetalade beloppet eller, om det vid tidpunkten för
förtidsbetalningen är kortare tid än ett år kvar av
kreditavtalets löptid, en halv procent av det förtidsbetalade
beloppet. Ersättningen får dock inte vara större än det
belopp som konsumenten skulle ha betalat i ränta under den
återstående löptiden enligt kreditavtalet.

Ränteskillnadsersättning får inte tas ut för den del av
räntan som motsvaras av en kreditgarantiavgift, när statlig
kreditgaranti har lämnats och avgift tas ut för garantin.
Ersättning får inte heller tas ut vid en betalning av en
kontokredit eller vid en betalning från en försäkring som
garanterar återbetalning av krediten.

Om kreditgivaren utnyttjar en rätt att återta varan enligt
38 §, tillämpas 40 och 41 §§ vid den uppgörelse som då ska
ske mellan parterna. Lag (2014:201).

Uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid

37 § Konsumenten får när som helst säga upp ett kreditavtal med
obestämd löptid. Om någon uppsägningstid inte har avtalats,
upphör avtalet att gälla omedelbart. Om en uppsägningstid har
avtalats, upphör avtalet att gälla den dag då uppsägningstiden
löper ut. Uppsägningstiden får inte vara längre än en månad.

Kreditgivaren får säga upp ett kreditavtal med obestämd löptid
endast om det har avtalats. Uppsägningstiden ska vara minst två
månader. Har konsumenten inte utnyttjat krediten, får
kreditgivaren säga upp kreditavtalet att upphöra omedelbart, om
det har avtalats och är skäligt. Konsumenten ska innan han
eller hon förlorar rätten till krediten underrättas om
uppsägningen och om skälen för den. Om det finns särskilda
skäl, får underrättelse i stället lämnas omedelbart därefter.

En uppsägning eller en underrättelse enligt andra stycket ska
lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig
form som är tillgänglig för konsumenten.

Återtaganderätt vid kreditköp av vara

38 § Med förbehåll om återtaganderätt avses ett avtalsvillkor
som ger kreditgivaren möjlighet att återta en vara, om köparen
inte fullgör sin del av kreditköpsavtalet.

Ett förbehåll om återtaganderätt får göras gällande endast
under förutsättning

1. att säljaren har gjort förbehållet i samband med köpet för
att trygga sin rätt till betalning, samt

2. att den tidpunkt har inträtt då konsumenten enligt 33 och
34 §§ ska fullgöra sin skyldighet att betala i förtid.

Om köparen, innan varan återtas, betalar vad som förfallit till
betalning jämte dröjsmålsränta och kostnader enligt de grunder
som anges i 40 § tredje–femte styckena, får kreditgivaren inte
återta varan på grund av dröjsmål med betalningen. Grundas
återtaganderätten på att säkerhet för krediten har försämrats
eller att köparen undandrar sig att betala sin skuld, får
kreditgivaren inte återta varan om köparen innan varan återtas
ställer godtagbar säkerhet för fordran.

39 § Använder näringsidkare förbehåll om återtagande vid
försäljning av en vara som med hänsyn till sin beskaffenhet
eller sitt värde eller på grund av förhållandena på marknaden
inte är lämpad som kreditsäkerhet, kan näringsidkaren förbjudas
att i framtiden i liknande fall använda sådana förbehåll. I
fråga om förbud gäller i övrigt lagen (1994:1512) om
avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Uppgörelse när en vara återtas

40 § Om kreditgivaren vill utnyttja en rätt att återta varan,
ska avräkning göras mellan kreditgivaren och köparen.

Vid avräkningen ska köparen tillgodoräknas varans värde vid
återtagandet. Värdet beräknas efter vad kreditgivaren kan antas
få ut genom att på lämpligt sätt sälja varan.

Kreditgivaren får tillgodoräkna sig den obetalda delen av
kreditfordran efter avräkning enligt 36 § samt i förekommande
fall dröjsmålsränta, dock inte enligt högre räntesats än som
anges i 6 § räntelagen (1975:635).

Kreditgivaren får dessutom tillgodoräkna sig ersättning för
utsökningsavgift, skälig kostnad för transport av varan samt
utgift för inställelse vid förrättning för återtagande, om
kreditgivaren har behövt inställa sig för att tillvarata sin
rätt. När ersättning bestäms för utgift för inställelse
tillämpas bestämmelserna om beräknande av ersättning av
allmänna medel till vittne.

I mål om handräckning för återtagande får kreditgivaren
tillgodoräkna sig även skälig ersättning för eget arbete med
anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde.

41 § Om köparen vid avräkningen tillgodoräknas ett större
belopp än kreditgivaren, får varan återtas endast om
kreditgivaren betalar mellanskillnaden till köparen eller, när
varan värderats av Kronofogdemyndigheten, nedsätter
mellanskillnaden hos myndigheten.

Har kreditgivaren för att kunna återta varan varit tvungen att
betala en skuld som köparen har, får kreditgivaren när första
stycket tillämpas avräkna sådan betalning mot mellanskillnad
till köparens förmån. Detsamma gäller om kreditgivaren för att
varan efter återtagande ska kunna användas på avsett sätt har
varit tvungen att betala en sådan skuld.

Tillgodoräknas kreditgivaren ett större belopp än köparen, får
kreditgivaren inte kräva ut mellanskillnaden (restskulden) i
annat fall än då varan har minskat väsentligt i värde genom att
köparen vanvårdat varan.

Återlösande av en vara som återtagits

42 § Köparen får inom fjorton dagar återlösa en vara som har
återtagits. Vill köparen återlösa varan, ska han eller hon
betala kreditgivaren varans värde vid återtagandet samt den
restskuld som kan finnas enligt avräkningen.

Handräckning för återtagande av vara, m.m.

43 § Kreditgivaren får hos Kronofogdemyndigheten söka
handräckning för att återta varan under förutsättning att det
rörande kreditköpet i en handling eller i någon annan läsbar
och varaktig form som är tillgänglig för köparen har
dokumenterats uppgifter om förbehållet om återtaganderätt,
kontantpriset, kreditbeloppet, kreditavtalets löptid,
kreditfordran och tidpunkterna för betalning. Dokumentet ska
ha undertecknats av köparen eller signerats av denne med en
sådan avancerad elektronisk signatur som avses i 2 § lagen
(2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

En ansökan om handräckning ska göras skriftligen. Det ska
anges i ansökan hur stor del av kreditfordran som är obetald.
Om kreditgivaren gör anspråk på dröjsmålsränta, ska det också
uppges i ansökan vad kreditgivaren fordrar i den delen. En
styrkt kopia av det dokument som anges i första stycket ska
fogas till ansökan. Lag (2012:69).

44 § Handräckning får beviljas endast om det är uppenbart att
de förutsättningar för återtagande som anges i 38 § andra och
tredje styckena föreligger.

Om ett förbehåll om återtaganderätt har använts i strid mot
förbud enligt 39 §, får handräckning inte beviljas.

Handräckning eller verkställighet av dom, varigenom köparen har
förpliktats att lämna tillbaka en vara som har sålts med
förbehåll om återtaganderätt, får inte beviljas i fråga om
sådana varor som enligt 5 kap. 1–3 §§ utsökningsbalken ska
undantas från utmätning.

45 § I fråga om handräckning och verkställighet av dom, som
anges i 44 § tredje stycket, tillämpas i övrigt 12 § andra och
tredje styckena samt 15–18 §§ lagen (1978:599) om
avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., varvid hänvisningen
i 16 § tredje stycket till 10 § första stycket ska avse 41 §
första stycket denna lag.

Förbud mot utmätning

46 § En vara som har sålts med förbehåll om återtaganderätt får
inte utmätas för en fordran som grundar sig på kreditköpet.

Lagval

47 § Ett avtalsvillkor som anger att lagen i ett land utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska tillämpas på
kreditavtalet gäller inte i fråga om regler om kreditavtal, om
den lag som gäller med bortseende från villkoret är lagen i ett
land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och den lagen
ger konsumenten ett bättre skydd.

Vissa skyldigheter för kreditförmedlare

48 § En näringsidkare som, utan att vara kreditgivare och mot
ersättning, erbjuder ett kreditavtal, bistår en konsument innan
ett kreditavtal ingås eller ingår ett kreditavtal som ombud för
kreditgivaren (kreditförmedlare) ska vid marknadsföring som
riktas mot konsumenter lämna information om huruvida
förmedlingen sker i samarbete med viss kreditgivare eller är
oberoende.

Kreditförmedlaren ska informera konsumenten om avgifter som
konsumenten ska betala till kreditförmedlaren för dennes
tjänster. Sådana avgifter får tas ut endast om informationen
har getts samt kreditförmedlaren och konsumenten innan
kreditavtalet ingås har avtalat om det i en handling eller i
någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för
konsumenten. Kreditförmedlaren ska också informera
kreditgivaren om avgifterna.

Om informationen inte lämnas, ska marknadsföringslagen
(2008:486) tillämpas med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§
om marknadsstörningsavgift. Den information som ska lämnas till
konsumenten ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket
marknadsföringslagen.

Tillsyn

49 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs.
Verkets tillsyn omfattar dock inte Sveriges riksbank,
verksamhet som står under tillsyn av Finansinspektionen eller
verksamhet hos Kronofogdemyndigheten. Med verksamhet som står
under tillsyn av Finansinspektionen avses inte verksamhet som
står under Finansinspektionens tillsyn enligt lagen
(2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Tillsynen ska utövas så att den inte vållar större kostnad
eller olägenhet än som är nödvändigt. Lag (2014:276).

50 § För tillsynen har Konsumentverket eller den som verket
förordnar rätt att företa inspektion hos näringsidkare som
bedriver varuförsäljning eller som i sin yrkesmässiga
verksamhet lämnar, förmedlar eller övertar kredit som avses i
denna lag och att ta del av samtliga handlingar som behövs för
tillsynen. Näringsidkaren ska lämna de upplysningar om
verksamheten som begärs för tillsynen.

Om en näringsidkare inte tillhandahåller handlingar eller
lämnar upplysningar i ett sådant fall som avses i första
stycket, får Konsumentverket förelägga näringsidkaren att
fullgöra sin skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas
med vite.

51 § Om näringsidkaren inte följer 12 §, får Konsumentverket
meddela näringsidkaren en varning. En varning ska förenas med
en sanktionsavgift, om överträdelsen inte är ringa. Avgiften
tillfaller staten.

Om näringsidkaren tidigare har meddelats en varning eller om
överträdelsen är särskilt allvarlig, får Konsumentverket
förelägga näringsidkaren att upphöra med att lämna krediter.
Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Vid bedömningen av om en överträdelse är särskilt allvarlig
ska särskild hänsyn tas till om näringsidkaren vid upprepade
tillfällen har brustit i sin skyldighet enligt 12 § och om
bristerna är systematiska. Lag (2014:83).

52 § Sanktionsavgiften ska bestämmas till lägst femtusen
kronor och högst tio miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens
omsättning närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen
har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om
uppgifter om omsättningen annars saknas eller är
bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

När avgiftens storlek bestäms ska särskild hänsyn tas till
hur allvarlig den överträdelse är som föranlett varningen.

Avgiften får efterges helt eller delvis, om det finns
särskilda skäl. Lag (2014:83).

53 § Sanktionsavgiften ska betalas till Konsumentverket inom
trettio dagar från det att beslutet vann laga kraft eller
inom den längre tid som anges i beslutet.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i första
stycket, ska Konsumentverket lämna den obetalda avgiften för
indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid
indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

Avgiften faller bort i den utsträckning verkställighet inte
har skett inom fem år från det att beslutet vann laga
kraft. Lag (2014:83).

Överklagande

54 § Konsumentverkets beslut enligt 50 § andra stycket, 51
och 52 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut av Konsumentverket enligt 50 § får inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten. Lag (2014:83).

Övergångsbestämmelser

2010:1846

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011, då
konsumentkreditlagen (1992:830) ska upphöra att gälla.

2. I fråga om kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet
gäller den upphävda lagen. För kreditavtal med obestämd löptid
gäller dock 19, 20, 28 och 37 §§ från ikraftträdandet.

2014:83

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

2. De nya bestämmelserna tillämpas endast vid brister i
kreditprövningen för krediter som har beviljats efter
ikraftträdandet.

2014:201

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. De nya bestämmelserna gäller även för kreditavtal som har
ingåtts före ikraftträdandet. För kreditavtal med en
kreditränta som är bunden vid ikraftträdandet gäller dock
äldre bestämmelser om ränteskillnadsersättning till dess
räntebindningstiden löper ut.