Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket

SFS nr
2010:185
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-03-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:363

Uppgifter

1 § Trafikverket ska med utgångspunkt i ett
trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga
infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart
och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och
järnvägar.

Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i
den interregionala kollektivtrafiken.

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett
samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett
samhällsekonomiskt effektivt, internationellt
konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.

Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen
uppnås. Förordning (2011:1131).

2 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Trafikverket ska

1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande,

2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga
infrastrukturförvaltare för att beskriva det samlade svenska
järnvägsnätet,

3. inhämta och sprida kunskap och information om
tillgänglighet, framkomlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom
sitt ansvarsområde,

4. utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för
samhällsekonomiska analyser inom transportområdet, inklusive
efterkalkylering och successiv kalkylering,

5. ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser,

6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har
medfört att någon har avlidit,

7. svara för forskning och innovation som motiveras av
myndighetens uppgifter,

8. följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera
forskning och innovation inom transportområdet,

9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som
tillhör staten, om inte något annat beslutats,

10. i sin roll som beställare särskilt verka för att
produktivitet, innovation och effektivitet på marknaderna för
investeringar, drift och underhåll ökar,

11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och
samverkansformer som tillvaratar och möjliggör nationellt,
regionalt och lokalt inflytande,

12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel
genom att ge de regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd
och stöd i fråga om utformningen av de
trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik,

13. medverka i genomförandet av det regionala
tillväxtarbetet,

14. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva
frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart, och

15. genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa
att det finns ett nationellt nät av flygplatser som
upprätthåller en grundläggande beredskap för att
samhällsviktiga transporter ska kunna utföras.
Förordning (2013:171).

2 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Trafikverket ska

1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande,

2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga
infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantörer för att
beskriva det samlade svenska järnvägsnätet,

3. inhämta och sprida kunskap och information om
tillgänglighet, framkomlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom
sitt ansvarsområde,

4. utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för
samhällsekonomiska analyser inom transportområdet, inklusive
efterkalkylering och successiv kalkylering,

5. ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser,

6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har
medfört att någon har avlidit,

7. svara för forskning och innovation som motiveras av
myndighetens uppgifter,

8. följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera
forskning och innovation inom transportområdet,

9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som
tillhör staten, om inte något annat beslutats,

10. i sin roll som beställare särskilt verka för att
produktivitet, innovation och effektivitet på marknaderna för
investeringar, drift och underhåll ökar,

11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och
samverkansformer som tillvaratar och möjliggör nationellt,
regionalt och lokalt inflytande,

12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel
genom att ge de regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd
och stöd i fråga om utformningen av de
trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik,

13. medverka i genomförandet av det regionala
tillväxtarbetet,

14. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva
frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart, och

15. genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa
att det finns ett nationellt nät av flygplatser som
upprätthåller en grundläggande beredskap för att
samhällsviktiga transporter ska kunna utföras.
Förordning (2015:363).

3 § Trafikverket ska samverka med andra aktörer och därvid
vidta åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen. De
åtgärder som vidtas ska på ett effektivt sätt bidra till
måluppfyllelsen.

Trafikverket ska årligen till regeringen redovisa de åtgärder
som vidtagits enligt första stycket, samt deras kostnader och
effekter.

4 § Trafikverket ska

1. årligen till regeringen redovisa produktiviteten för
drift-, underhålls- och byggåtgärder inom det egna
ansvarsområdet,

2. årligen följa upp och till regeringen redovisa genomförda
åtgärder i den nationella planen för transportinfrastruktur
samt i länsplaner för regional transportinfrastruktur i de
delar verket ansvarar för genomförandet,

3. årligen bistå Trafikanalys i dess uppgift att till
regeringen redovisa en uppföljning av de transportpolitiska
målen,

4. årligen till regeringen rapportera kostnad per
identifierad avgiftsbelagd passage som nyckeltal för
vägavgiftssystem,

5. bistå Trafikanalys när det gäller användningen av
databaser och analysverktyg,

6. när det gäller det transeuropeiska transportnätet TEN-T
och Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)

a) ansvara för Sveriges del i förvaltningen av det tekniska
informationssystemet för det transeuropeiska transportnätet
(TENtec),

b) bistå regeringen i beredning, kvalitetssäkring och
samordning av bidragsansökningar samt i uppföljning av
projekt som beviljats bidrag,

c) bistå regeringen i arbetet gällande de europeiska
korridorer som anges i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om
unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet,

7. årligen rapportera hur kraven på försäkringar för ett
fartyg och dess drift och utbildningsplatser ombord enligt
förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd uppfyllts, och

8. vartannat år genomföra och till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap redovisa ett identifieringsarbete
av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom
transportsektorn enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8
december 2008 om identifiering av, och klassificering som,
europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att
stärka skyddet av denna. Förordning (2014:113).

5 § Trafikverket ska se till att de regelverk och rutiner
verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för
medborgare och företag.

6 § Trafikverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och
försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i
övrigt. I detta ingår att

1. utföra uppdrag inom ban-, el- och signalområdet,
tillhandahålla drift av it-system samt bedriva andra
elektroniska kommunikationstjänster,

2. upphandla och tillhandahålla materiel för
järnvägsinfrastruktur,

3. tillhandahålla färjeverksamhet,

4. tillhandahålla utbildningsverksamhet, och

5. förvalta och hyra ut järnvägsfordon till i första hand
järnvägsföretag som staten ingår trafikeringsavtal med, i
andra hand andra järnvägsföretag. Förordning (2012:793).

7 § Trafikverket ska svara för avhjälpande enligt 10 kap.
miljöbalken i de fall staten har ett ansvar för avhjälpande
till följd av den flygplatsverksamhet som bedrivits av
Luftfartsverket och den verksamhet som bedrivits av Vägverket,
Banverket och Statens järnvägar.

Trafikverket ska också, utöver vad som anges i första stycket,
svara för

1. den historiska miljöskuld som staten ska bära enligt
ramavtal av den 25 mars 2010 mellan svenska staten, LFV
Holding AB och Swedavia AB om bolagisering av
flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket, och

2. det miljöansvar som staten ska bära enligt ramavtal av den
22 december 2000 mellan svenska staten, AB Swedcarrier, SJ AB,
SJ Green Cargo AB, Jernhusen AB, Unigrid AB, TraffiCare AB och
EuroMaint AB om bolagisering av Statens järnvägar, och tillägg
till avtalet. Förordning (2012:793).

Samverkan m.m.

8 § Trafikverket ska

1. bidra med underlag till planeringsansvariga myndigheter
och organ i arbetet med länsplaner för regional
transportinfrastruktur,

2. särskilt samverka med Sjöfartsverket vid framtagande och
genomförande av den nationella planen för
transportinfrastruktur och i arbetet med ansökningar om
TEN-T-bidrag, och

3. vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 8
samverka med Luftfartsverket och Sjöfartsverket i frågor som
rör respektive myndighets område. Förordning (2013:171).

9 § För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i
den fredstida verksamheten ska Trafikverket samråda med
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

10 § Trafikverket ska inom sitt verksamhetsområde
tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3–5 kap.
miljöbalken och av plan- och bygglagen (2010:900).
Förordning (2011:384).

11 § Trafikverket ska verka för att det generationsmål för
miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling.

Trafikverket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till
Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs. Förordning (2011:1227).

12 § Trafikverket får handlägga ärenden om anspråk på
ersättning för personskada i järnvägstrafik utom ärenden som
enligt 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av
skadeståndsanspråk mot staten ska handläggas av
Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11–13 §§ i den
förordningen gäller för Trafikverket i ärenden om reglering
av personskada i järnvägstrafik.

Statens avtal om interregional kollektivtrafik m.m.

12 a § Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om

1. transportpolitiskt motiverad interregional
kollektivtrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls
i annan regi och där det saknas förutsättningar för
kommersiell drift, samt

2. linjesjöfart till Gotland.

Trafikverket ska vidare se till att det finns regelbunden
flygtrafik på linjen Östersund–Umeå.

Trafikverket ska också ansvara för statens avtal med AB
Storstockholms Lokaltrafik, om regeringen inte beslutat något
annat. Förordning (2013:1095).

12 b § Trafikverket får ingå avtal om transportpolitiskt
motiverad internationell kollektivtrafik som inte upprätthålls
i de regionala kollektivtrafikmyndigheternas regi och där det
saknas förutsättningar för kommersiell drift.
Förordning (2011:1131).

12 c § Trafikverket får

1. fatta beslut om att teckna avtal om ny trafik och om
villkoren för denna trafik, om att förändra utbudet av trafik,
samt besluta om att lägga ned trafik som bedrivs under avtal,
under förutsättning att regeringen inte beslutat något annat,

2. göra insatser för att komplettera trafik som i huvudsak
faller under de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansvar
om det bedöms viktigt för den interregionala kollektivtrafiken,
och under förutsättning att sådana insatser inte ersätter det
ansvar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har enligt
lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Förordning (2011:1131).

12 d § I de avtal Trafikverket svarar för ska Trafikverket
väga in behovet av funktionella arbetsmarknadsregioner.
Förordning (2010:1836).

Organisation

13 § Trafikverket ska ha en regional organisation och får ha
det antal regioner som verket bestämmer. En region ska
omfatta ett eller flera län.

13 a § Inom Trafikverket ska det finnas ett särskilt
beslutsorgan som benämns Delegationen för sjöfartsstöd.
Delegationen för sjöfartsstöd har till uppgift att
självständigt pröva frågor om statligt bidrag till svensk
sjöfart.

Delegationen för sjöfartsstöd ska bestå av högst sju
ledamöter, som förordnas av regeringen.
Förordning (2010:1836).

13 b § Trafikverkets ledning ansvarar inför regeringen för att
Delegationen för sjöfartsstöd tilldelas medel och resurser i
övrigt för sin verksamhet. Förordning (2010:1836).

13 c § Delegationen för sjöfartsstöd är beslutför när
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är
närvarande. Förordning (2014:362).

Ledning

14 § Trafikverket leds av en styrelse.

15 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio
ledamöter.

Delegering

16 § Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta
Trafikverkets föreskrifter. Detta gäller inte föreskrifter
som har principiell betydelse eller annars är av större vikt.

Anställningar

17 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

18 § Vid Trafikverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 § Trafikverket ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

20 § Trafikverket får ta ut avgifter för verksamhet enligt
6 §.

Verket får besluta om grunderna för avgifterna och
avgifternas storlek.

Övergångsbestämmelser

2010:1836

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Beslut som har meddelats av Rederinämnden med stöd av
förordningen (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden ska
fortsätta att gälla enligt sitt innehåll, och ska efter
ikraftträdandet anses ha meddelats av Trafikverket.

3. Beslut som har meddelats av Rikstrafiken med stöd av
förordningen (2008:1338) med instruktion för Rikstrafiken ska
fortsätta att gälla enligt sitt innehåll, och ska efter
ikraftträdandet anses ha meddelats av Trafikverket.

2012:298

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

2. Redovisning enligt 4 § 7 ska ske första gången före utgången
av 2012.