Förordning (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter

SFS nr
2010:1855
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2010-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:767

1 § Den effektiva räntan enligt konsumentkreditlagen
(2010:1846) ska beräknas i enlighet med den matematiska formel
som anges i del I av bilaga I till Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om
konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv
87/102/EG.

2 § För beräkningen av den effektiva räntan ska
kreditkostnaden bestämmas. När kreditkostnaden bestäms enligt
denna paragraf ska inte sådana avgifter tas med som ska
betalas av konsumenten på grund av att en skyldighet enligt
kreditavtalet inte har fullgjorts. Vid kreditköp ska inte
heller sådana avgifter tas med som skulle ha tagits ut även
om varan eller tjänsten hade betalats kontant. Som en del av
kreditkostnaden ska anses kostnader för hantering av ett
konto för registrering av utnyttjade krediter och gjorda
betalningar, kostnader för användning av ett betalningsmedel
anknutet till kontot samt andra kostnader för betalningar
över kontot, om det inte är frivilligt att öppna kontot och
kostnaderna tydligt och separat anges i kreditavtalet eller i
något annat avtal som ingås med konsumenten.
Förordning (2013:767).

3 § Vid beräkningen av den effektiva räntan ska det antas att
kreditavtalet gäller under den tid som har avtalats och att
avtalsparterna fullgör sina skyldigheter enligt de villkor och
vid de tidpunkter som anges i kreditavtalet.

Om kreditavtalet innehåller villkor som tillåter ändringar av
krediträntan eller avgifter, som inte kan förutses när den
effektiva räntan beräknas, ska krediträntan och avgifterna
antas vara fasta och gälla tills kreditavtalet löper ut.

Härutöver ska de antaganden beaktas som anges i del II av
bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG
av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande
av rådets direktiv 87/102/EEG, ändrat genom kommissionens
direktiv 2011/90/EU. Vid beaktandet av antagandena avses med
kontokredit endast en kontokredit i form av ett uttryckligt
kreditavtal genom vilket en kreditgivare ger en konsument
tillgång till medel som överskrider det aktuella saldot på
konsumentens konto. Förordning (2012:615).