Förordning (2010:1856) om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter

SFS nr
2010:1856
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2010-12-09

1 § Det formulär som det hänvisas till i 8 § andra stycket
konsumentkreditlagen (2010:1846) har den utformning som
framgår av bilaga II till Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om
konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv
87/102/EG.