Förordning (2010:1857) om ersättning för kostnader i vissa mål om handräckning

SFS nr
2010:1857
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2010-12-09

1 § Ersättning enligt 40 § femte stycket konsumentkreditlagen
(2010:1846) och 9 § femte stycket lagen (1978:599) om
avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. lämnas med högst
trehundratio kronor, om det inte finns särskilda skäl till
annat.

Övergångsbestämmelser

2010:1857

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011, då
förordningen (1992:1013) om ersättning för kostnader i mål om
handräckning enligt konsumentkreditlagen (1992:830) m.m. ska
upphöra att gälla.

2. Den nya förordningen ska tillämpas även i fråga om
ersättning enligt 27 § femte stycket konsumentkreditlagen
(1992:830) när handräckning sker med tillämpning av den lagen.