Förordning (2010:186) med instruktion för Trafikanalys

SFS nr
2010:186
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-03-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:794

Uppgifter

1 § Trafikanalys har till huvuduppgift att, med utgångspunkt
i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt
redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom
transportområdet. Vidare ska myndigheten ansvara för att
samla in, sammanställa och sprida statistik på
transportområdet.

Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå regeringen med
underlag och rekommendationer.

2 § Trafikanalys ska

1. svara för resvane- och varuflödesundersökningar,

2. göra regelbundna beskrivningar av utvecklingen inom
transportområdet,

3. bedriva omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom
transportområdet, särskilt med tonvikt på transportsystemets
utveckling i Europeiska unionen och dess effekter för
Sverige,

4. kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla
modeller för samhällsekonomiska analyser och följa den
internationella modellutvecklingen på området, samt

5. följa den svenska sjöfartens internationella
konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av
effekterna av stödet till svensk sjöfart.
Förordning (2012:794).

3 § Trafikanalys ska senast den 15 april varje år till
regeringen redovisa en uppföljning av de transportpolitiska
målen.

4 § Trafikanalys ska utveckla trafikslagsövergripande
utvärderingsmetoder.

5 § Trafikanalys ska ansvara för att resultaten av insamlad
statistik översänds till Europeiska kommissionen om
insamlandet skett på grundval av föreskrifter som har
meddelats av kommissionen.

6 § Trafikanalys ska ansvara för analyser av transportsektorns
samhällsekonomiska kostnader i relation till skatte- och
avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och europeiska
transportsektorn.

Trafikanalys ska senast den 31 mars varje år till regeringen
lämna en rapport över de analyser som avses i första stycket.
Förordning (2011:495).

7 § Trafikanalys får inom sitt verksamhetsområde bedriva egen
forskning utifrån statistiskt material.

8 § Trafikanalys ska se till att de regelverk och rutiner som
myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla
för medborgare och företag.

9 § Trafikanalys ska sprida kunskap, erfarenheter och
resultat från sina verksamheter till andra myndigheter och
intressenter, däribland regionala aktörer med ansvar för
regionalt tillväxtarbete. Myndigheten ska samverka med andra
myndigheter med ansvar för utvärderingar och analyser.

10 § Trafikanalys får inom sitt ansvarsområde mot avgift
utföra uppdrag åt planeringsansvariga myndigheter och organ
under förutsättning att det inte påverkar förtroendet för
myndighetens självständiga ställning. Myndigheten får besluta
om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.
Förordning (2012:14).

Ledning

11 § Trafikanalys leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

12 § Vid Trafikanalys finns ett vetenskapligt råd med uppgift
att kvalitetssäkra de metoder myndigheten tar fram och
tillämpar samt bidra till deras utveckling. Det vetenskapliga
rådet består av myndighetens chef, som är ordförande, och
högst fem andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

13 § Generaldirektören är myndighetschef.

14 § Ledamöterna i det vetenskapliga rådet utses av
myndigheten.

Personalansvarsnämnd

15 § Vid Trafikanalys ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

16 § Trafikanalys ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Undantag från vissa förordningar

17 § Trafikanalys ska inte tillämpa 29 §
myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.

18 § Begränsningar i 4 § andra stycket avgiftsförordningen
(1992:191) ska inte tillämpas på myndigheten när det gäller
offentlig inköps- och resurssamordning.