Förordning (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

SFS nr
2010:1879
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2010-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:172

Tillämpningsområde

1 § Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på
medel, lämnas för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder inom
skogsbruket och för att anlägga och vårda ädellövskog.

2 § Stöd enligt denna förordning får inte lämnas för åtgärder
som har påbörjats innan ansökan om stöd beviljats.

3 § En mottagare av stöd enligt 2 eller 5 kap.
förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder får inte beviljas stöd för
samma kostnader enligt denna förordning.

Stöd enligt denna förordning får kombineras med andra
former av statligt stöd eller annat unionsstöd än det som
avses i första stycket om de sammanlagda stöden inte
överskrider de högsta stödnivåer som anges i denna
förordning. Om stödet lämnas enligt 5 § andra stycket, får
de sammanlagda stöden dock inte medföra att det stödtak
som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av
den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och
88 i fördraget på stöd av mindre betydelse överskrids.
Förordning (2011:172).

Stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

4 § Stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder inom
skogsbruket får lämnas för

1. sådana åtgärder som går utöver de krav som föreskrivs i
skogsvårdslagen (1979:429), och

2. första beskogning med lövskog på mark som tidigare använts
för jordbruksändamål, om beskogningen är av värde för natur-
och kulturmiljövården.

Stöd enligt första stycket får lämnas med ett belopp som
motsvarar högst 70 procent av den godkända kostnaden för
åtgärden.

Stöd för ädellövskogsbruk

5 § Stöd för att anlägga och vårda ädellövskog får lämnas för

1. fullständiga åtgärder för att anlägga ädellövskog med högst
80 procent av den godkända kostnaden för åtgärden,

2. röjning av plantskog eller ungskog med högst 60 procent av
den godkända kostnaden för åtgärden, och

3. annan vård av ädellövskog än sådan röjning som avses i 2,
med högst 80 procent av den godkända kostnaden för åtgärden.

Om de föryngrade ädla lövträden är av samma art som de som
avverkats, får stöd enligt första stycket 1 lämnas endast om
förutsättningarna i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006
och 19 och 20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet är uppfyllda.

Handläggningen av stödet

6 § Skogsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna
förordning.

Skogsstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om
stöd.

Vid prövningen ska hänsyn tas till

1. naturvårdens och andra allmänna intressen, och

2. om den sökande tidigare på annat sätt har beviljats
statligt stöd.

7 § Ett beslut om stöd ska förenas med villkor om att
mottagaren av stödet inom viss tid ska utföra det arbete som
stödet avser samt de andra villkor som behövs för att
tillgodose syftet med stödet eller som behövs för tillsyn och
uppföljning av hur stödet används. Villkoren ska framgå av
beslutet.

8 § Skogsstyrelsen ska föra ett detaljerat register över
stöd som lämnats enligt 5 § andra stycket. Uppgifterna i
registret ska bevaras i tio år från den dag då stödet
betalades ut. Förordning (2011:172).

9 § Om stöd har lämnats enligt denna förordning och den skog
som stödet avser övergår till en ny ägare, får Skogsstyrelsen
besluta att den nye ägaren får överta den tidigare ägarens
rätt till stöd.

9 a § Skogsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd
helt eller delvis inte ska betalas ut om någon av de
grunder som anges i 13 § 1–3 föreligger.
Förordning (2011:172).

Tillsyn

10 § Skogsstyrelsen utövar tillsyn över att villkoren för
lämnade stöd enligt denna förordning följs.

11 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning ska ge
Skogsstyrelsen tillfälle att kontrollera utförandet av den
åtgärd som stödet avser.

12 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning ska efter
uppmaning lämna Skogsstyrelsen en skriftlig redovisning för
den verksamhet stödet gäller och för stödets utnyttjande samt
en plan för stödets fortsatta utnyttjande.

Återbetalning och återkrav

13 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

14 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 §,
ska Skogsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får
Skogsstyrelsen efterge kravet på återbetalning helt eller
delvis.

15 § Ett beslut om återkrav enligt 13 § ska fattas inom tio år
från det att stödet betalades ut.

På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt räntelagen
(1975:635).

Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen besluta att
sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Överklagande

16 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det
bestämmelser om överklagande hos allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut än Skogsstyrelsens
beslut enligt 9 a § får dock inte överklagas.
Förordning (2011:172).

Bemyndiganden

17 § Skogsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
villkor för stöd.

Skogsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2011:172

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.
Bestämmelserna i 3 och 8 §§ i sin nya lydelse tillämpas
dock för tid från och med den 15 januari 2011.