Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

SFS nr
2010:1882
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1132

Tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om hur åldersgränser ska
fastställas när det gäller framställning i film som är avsedd
att visas vid en allmän sammankomst eller en offentlig
tillställning som den som är under femton år har tillträde
till.

2 § Med framställning i film avses i denna lag rörliga bilder i
filmer och videogram samt i en uppspelning ur en databas.

3 § Framställningen i en film som ska visas för barn under
femton år vid en allmän sammankomst eller en offentlig
tillställning ska vara godkänd av Statens medieråd.

4 § Utan hinder av 3 § får en framställning i en film visas för
barn under femton år om den

1. tillhandahålls i ett tv-program som omfattas av
yttrandefrihetsgrundlagen,

2. utgör reklam för en vara eller en tjänst,

3. visas vid en varumässa, en utställning eller ett
sportevenemang, om inte visningen utgör en allmän sammankomst,

4. visas inom ett museum som ett led i museets normala
utställningsverksamhet och är en dokumentär framställning,

5. är en enkel framställning som är skapad av barn eller unga
amatörer när den visas vid en filmfestival eller ett annat
konstnärligt eller ideellt evenemang som huvudsakligen riktar
sig till barn och unga, eller

6. endast utgör ett återgivande av en offentlig opera-, teater-
eller musikföreställning eller ett sportevenemang.

Bedömningsgrunder och åldersgränser

5 § Framställningen i en film får inte godkännas för visning
för barn under sju år, under elva år eller under femton år om
den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den
aktuella åldersgruppen.

Statens medieråd beslutar om åldersgränser.

6 § Vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning
där visning av en framställning i en film förekommer får
tillträde inte medges någon som inte har uppnått den lägsta
ålder som myndigheten bestämt enligt 5 §, om inte något annat
följer av andra stycket.

Barn som inte fyllt sju år och som är i sällskap med en person
som fyllt arton år får medges tillträde till visning av en
framställning som är tillåten för barn från sju år. Barn som
fyllt sju men inte elva år och som är i sällskap med en person
som fyllt arton år får medges tillträde till visning av en
framställning som är tillåten för barn från elva år.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om anslag om åldersgränser.

7 § Utan hinder av 3 och 6 §§ får den som fyllt femton år ta
med sig barn som inte har fyllt ett år till en visning som
särskilt anpassats för föräldrar som har med sig spädbarn.

Återlämnande

8 § En framställning i en film som har lämnats in till Statens
medieråd för beslut om åldersgräns ska återlämnas till den
sökande i anslutning till att beslutet meddelas. Om
framställningen har lämnats in elektroniskt, ska myndigheten i
stället radera framställningen.

Tillståndskort

9 § När en framställning som har granskats av Statens medieråd
visas vid en allmän sammankomst eller en offentlig
tillställning, ska ett tillståndskort som utfärdats av
myndigheten vara tillgängligt. Kravet på tillståndskort gäller
endast en framställning som godkänts för visning för barn under
femton år.

Avgifter

10 § Avgift för fastställande av åldersgräns enligt denna lag
ska tas ut med

1. grundavgift 200 kronor,

2. tidsavgift 17 kronor per spelminut vid normal
visningshastighet, dock minst 200 kronor, och

3. avgift för varje tillståndskort utöver det första med 550
kronor.

Tidsavgift tas inte ut om en framställning i en film till
väsentlig del är dokumentär.

Om en framställning i en film har en speltid under trettio
minuter vid normal visningshastighet, tas en avgift ut för
varje tillståndskort utöver det första med 250 kronor eller,
om speltiden understiger fem minuter, med 40 kronor.

Om en framställning i en film endast ska visas vid en
filmfestival eller ett annat konstnärligt eller ideellt
evenemang, får Statens medieråd medge befrielse från
avgift. Lag (2013:1132).

Ansvars- och överklagandebestämmelser

11 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning
visar en framställning i en film som inte har prövats enligt
denna lag för ett barn som inte fyllt femton år, eller

2. bryter mot 6 § om åldersgränser för tillträde till visning.

12 § Statens medieråds beslut om åldersgränser och avgifter
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I övrigt får
beslut enligt denna lag inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten. Lag (2013:114).

12 a § Vid prövning av mål enligt denna lag ska
förvaltningsrätten bestå av en lagfaren ledamot och två
särskilda ledamöter. Av de särskilda ledamöterna ska en ha
särskilda kunskaper om film och en ha särskilda kunskaper i
beteendevetenskap.

Första stycket gäller inte om något annat följer av 18 §
lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
Lag (2013:114).

13 § Vid prövning av mål enligt denna lag ska kammarrätten
bestå av tre lagfarna ledamöter och två särskilda ledamöter.
Av de särskilda ledamöterna ska en ha särskilda kunskaper om
film och en ha särskilda kunskaper i beteendevetenskap. Även
om en av de särskilda ledamöterna är frånvarande, får målet
avgöras om tre av kammarrättens övriga ledamöter är ense om
slutet.

Kammarrätten är domför utan de särskilda ledamöterna i sådana
fall som anges i 12 § fjärde stycket lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar. Lag (2013:114).

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
förordnar för viss tid dem som ska tjänstgöra som särskilda
ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten vid
handläggning av mål enligt denna lag. Av dessa personer ska i
vardera domstolen hälften ha särskilda kunskaper om film och
hälften ha särskilda kunskaper i beteendevetenskapliga
ämnen.

Om det medan en särskild ledamot deltar i behandlingen av ett
mål inträffar en omständighet som medför att förordnandet
upphör att gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående
målet.

Den som ska tjänstgöra som särskild ledamot ska vara svensk
medborgare och får inte vara underårig, i konkurstillstånd
eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Lag (2013:114).

Övergångsbestämmelser

2013:114

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.