Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

SFS nr
2010:1919
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-16

1 § Ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet om

1. en regional kulturplan har upprättats av landstinget, och

2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som
regeringen meddelar.

Vad som sägs om landsting i denna lag gäller även för Gotlands
kommun.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om regionala kulturplaner samt om
uppföljning och redovisning av statsbidragen.