Förordning (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet

SFS nr
2010:1921
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-16

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till musiklivet.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Statsbidragets syfte

2 § Syftet med statsbidraget är att främja ett varierat
musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig
förnyelse och hög kvalitet.

Villkor för statsbidrag

3 § Bidrag får lämnas i form av projektbidrag till juridiska
och fysiska personer som är verksamma inom musikområdet.

4 § Bidrag får lämnas till samarbetsprojekt av professionell
art och av nationellt intresse.

Samarbetsprojekten kan innefatta aktörer inom det fria
musiklivet, myndigheter och institutioner. En förutsättning för
bidrag är att Statens musikverk medverkar i projektet genom
stödjande insatser i form av information, rådgivning och
samordning eller andra.

5 § Vid fördelning av bidrag ska det fria musiklivet,
musikalisk mångfald och barn- och ungdomsperspektivet
prioriteras.

6 § Bidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska
skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i
likvidation eller försatt i konkurs.

Ärendenas handläggning

7 § Det konstnärliga rådet vid Statens musikverk prövar frågor
om bidrag enligt denna förordning.

8 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen och ges in till
Statens musikverk.

9 § Beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå
av beslutet.

Redovisning

10 § Den som har fått bidrag ska redovisa till Statens
musikverk hur medlen har använts.

Återbetalning och återkrav

11 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som avses i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,

3. bidraget inte använts för det ändamål som det har beviljats
för,

4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 10 §,
eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

12 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
11 §, ska Statens musikverk besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka bidraget, inklusive ränta enligt räntelagen
(1975:635). Om det finns särskilda skäl för det, får Statens
musikverk besluta att efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

13 § Statens musikverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.