Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk

SFS nr
2010:1922
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:182

Uppgifter

1 § Statens musikverk har till uppgift att främja ett varierat
musikaliskt utbud i hela landet som är präglat av konstnärlig
förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också främja
utvecklingen av ett professionellt musikliv.

Statens musikverk ska vidare dokumentera, bevara, främja, bygga
upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och
musikens kulturarv.

Vid myndigheten bedrivs arkiv-, biblioteks- och
museiverksamhet.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vara en resurs för musiklivet genom att som konstnärlig
samarbetspart tillvarata initiativ från musiklivet och
koordinera och stödja samverkansprojekt av nationellt intresse
inom musiklivet,

2. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv
berika samlingar och dokumentation av teaterns, dansens och
musikens kulturarv,

3. verka för ökad kunskap grundad på samverkan med universitet,
högskolor och andra samt förmedla denna kunskap inom sina olika
verksamhetsområden,

4. vara en plattform för kontaktförmedling och bildande av
nätverk i musiklivet samt en nationell part vid internationellt
samarbete,

5. pröva frågor om statsbidrag enligt förordningen (2010:1921)
om statsbidrag till musiklivet,

6. genom återutgivning av musikinspelningar som myndigheten
förfogar över främja tillgången till konstnärligt intressant
musik, och

7. upplåta studior åt professionella tonsättare och
ljudkonstnärer inom den elektroakustiska musiken och
ljudkonsten för produktion, utvecklingsarbete och
utbildningsverksamhet.

3 § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

3 a § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin
besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:182).

3 b § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin
verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:182).

4 § Utöver de uppgifter som framgår av 1 och 2 §§ får
myndigheten tillhandahålla varor och utföra uppdrag och andra
tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

5 § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer
ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:182).

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst fem
ledamöter.

Organisation

8 § Vid myndigheten finns en avdelning benämnd Plattform för
musik och i övrigt de avdelningar som myndighetens ledning
bestämmer.

Särskilda organ

9 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Konstnärligt råd och som prövar frågor om statsbidrag
enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet.
Rådet är rådgivande i strategiska frågor som rör
bidragsgivningen.

10 § Rådet består av myndighetens chef, som är ordförande, och
högst åtta andra ledamöter.

Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

11 § Rådet ansvarar för sina beslut.

Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

12 § Myndigheten ansvarar inför regeringen för att rådet
tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet, att
verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och att
den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

13 § Generaldirektören är myndighetschef.

14 § Regeringen utser för en bestämd tid ledamöter i det råd
som avses i 9 §.

Personalansvarsnämnd

15 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

17 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 6 och 7
får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full
kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten,
utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré
till alla utställningar.

18 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

19 § Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen
(2007:515).