Förordning (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd

SFS nr
2010:1923
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:299

Uppgifter

1 § Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som
medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig
mediepåverkan.

Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn-
och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och
ungas mediesituation.

Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd
att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om
åldersgränser för film som ska visas offentligt.

2 § Statens medieråd ska inom sitt verksamhetsområde särskilt

1. beakta och utveckla myndighetens expertroll,

2. tillvarata forskning och annan kunskap,

3. tillvarata barns och ungas egna erfarenheter,

4. verka för mediebranschernas självreglering, och

5. följa och delta i internationellt arbete.

3 § Myndigheten ska ha ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv i verksamheten.

Samverkan

3 a § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och
aktörer, däribland det civila samhällets organisationer, i
syfte att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare
och skydda dem mot skadlig mediepåverkan.

Myndigheten ska särskilt samverka med Myndigheten för radio
och tv, Presstödsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier
och Nordiskt informationscenter för medie- och
kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet
i uppgiften att följa medieutvecklingen när det gäller barn
och unga. Förordning (2014:183).

3 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och
aktörer, däribland det civila samhällets organisationer, i
syfte att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare
och skydda dem mot skadlig mediepåverkan.

Myndigheten ska särskilt samverka med Myndigheten för radio
och tv, Myndigheten för tillgängliga medier och Nordiskt
informationscenter för medie- och kommunikationsforskning
(Nordicom) vid Göteborgs universitet

i uppgiften att följa medieutvecklingen när det gäller barn
och unga. Förordning (2015:299).

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst fem ledamöter.

Organisation

6 § Vid myndigheten ska det finnas filmgranskare.

Handläggningen av ärenden om fastställande av åldersgränser

7 § Frågan om godkännande av en framställning i en film som
avses att visas offentligt för barn under 15 år ska prövas av
filmgranskare.

Framställningen ska alltid prövas av två filmgranskare. Minst
en av dem ska ha kvalificerad utbildning och erfarenhet i
barnpsykologi, sociologi, pedagogik, barnpsykiatri eller något
annat ämne som är av värde vid prövningen. Kan filmgranskarna
inte enas om beslutet ska även en tredje filmgranskare pröva
framställningen.

När ett ärende prövas av tre filmgranskare gäller den mening
som majoriteten är enig om som myndighetens beslut eller, vid
tre olika meningar, den mening som den i tjänsten äldste
filmgranskaren har.

8 § Myndigheten får hämta in yttranden från någon som har
särskild sakkunskap.

9 § Utan myndighetschefens medverkan får det i ett ärende om
fastställande av åldersgränser inte fattas ett beslut som
innebär att myndighetens praxis ändras.

Anställningar och uppdrag

10 § Direktören är myndighetschef. Myndighetschefen ska även
vara filmgranskare.

Avgifter

11 § Myndigheten ska enligt 10 § lagen (2010:1882) om
åldersgränser för film som ska visas offentligt ta ut avgifter
för fastställande av åldersgränser enligt lagen.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen
(2007:515).