Förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

SFS nr
2010:1925
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-09

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till
lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas
offentligt.

Med framställning i film avses detsamma som i 2 § lagen om
åldersgränser för film som ska visas offentligt.

2 § Ansökan om godkännande av en framställning i en film som
ska visas offentligt för barn under 15 år ska ges in
skriftligen till Statens medieråd. Ansökan ska innehålla
uppgift om

1. framställningens titel och längd,

2. distributörens namn,

3. den åldersgräns som godkännandet ska avse,

4. framställningens innehåll, och

5. antalet tillståndskort.

Till ansökan ska den framställning som ansökan avser bifogas.
För framställningar på andra språk än svenska får Statens
medieråd kräva att den svenska översättningen ska finnas inlagd
på framställningen eller att det till ansökan bifogas en
fullständig förteckning över de texter som framställningen är
avsedd att visas med.

Tillståndskort

3 § När Statens medieråd har beslutat att godkänna en
framställning för visning för barn under 15 år ska myndigheten
utfärda det antal tillståndskort som den sökande har begärt. Av
tillståndskortet ska följande framgå:

1. distributörens namn,

2. det registreringsnummer som framställningen har fått hos
Statens medieråd,

3. en kortfattad beskrivning av framställningen,

4. uppgift om framställningens längd, och

5. den åldersgräns som framställningen har godkänts för.

Tillståndskortet ska innehålla en anvisning om att kortet ska
finnas tillgängligt när framställningen visas vid en allmän
sammankomst eller en offentlig tillställning som den som är
under femton år har tillträde till.

Anslag om åldersgräns

4 § Genom tydliga anslag ska det anges vilken åldersgräns som
gäller för tillträde till en visning av en framställning i en
film vid en allmän sammankomst eller en offentlig
tillställning.