Delgivningslag (2010:1932)

SFS nr
2010:1932
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2010-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:647

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller när delgivning ska ske i mål eller ärende
hos domstol eller annan myndighet eller när delgivning i annat
fall ska ske enligt lag eller annan författning.

Om det i lag eller annan författning finns en bestämmelse som
avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

2 § Delgivning innebär att en handling skickas eller lämnas
till den eller de personer som har behörighet att ta emot
delgivningen eller att något av de andra förfaranden som anges
i denna lag används.

Den som ensam eller tillsammans med någon är behörig att ta
emot delgivning betecknas i denna lag som delgivningsmottagare.
Bestämmelser om vilka som är delgivningsmottagare finns i
11-15 §§.

Delgivning enligt denna lag sker genom delgivningssätten

– vanlig delgivning (16-18 §§),

– muntlig delgivning (19-21 §§),

– förenklad delgivning (22-26 §§),

– särskild delgivning med juridisk person (27-30 §§),

– stämningsmannadelgivning (31-46 §§), och

– kungörelsedelgivning (47-51 §§).

3 § Delgivning med en person som vistas utomlands får ske om
den stat där delgivning ska ske tillåter det.

Vid delgivning enligt första stycket får lagen på den
utländska orten tillämpas, om det inte skulle strida mot
svenska allmänna rättsprinciper.

En kallelse av en målsägande, ett vittne, en sakkunnig eller
någon som avses i 36 kap. 1 § andra och tredje styckena
rättegångsbalken, som ska delges utomlands, får inte ske vid
vite, om inte annat följer av lagen (1974:752) om nordisk
vittnesplikt. Lag (2013:877).

4 § Delgivningssätt ska väljas med utgångspunkt från att det
ska vara ändamålsenligt med hänsyn till handlingens innehåll
och omfattning och medföra så lite kostnader och besvär som
möjligt.

Delgivning får inte ske på ett sätt som är olämpligt med hänsyn
till omständigheterna i delgivningsärendet.

4 a § Innehåller en ansökan om bistånd med delgivning i
Sverige en begäran om att ett visst förfarande som avviker
från denna lag ska användas, får det tillämpas, om det inte
skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper.

Vid bistånd med delgivning i Sverige får delgivning av en
handling som är skriven på eller översatt till ett annat
språk än svenska eller ett språk som följer av en
internationell överenskommelse som är bindande för Sverige,
endast ske med delgivningsmottagarens samtycke om det inte
står klart att han eller hon förstår det andra språket.
Lag (2013:877).

5 § Om en handling som en myndighet ska delge en person är
omfattande eller det av annan anledning är olämpligt att skicka
eller lämna handlingen, får myndigheten besluta att handlingen
i stället under viss tid ska hållas tillgänglig hos myndigheten
eller på annan plats som myndigheten beslutar. Ett meddelande
om beslutets innehåll ska delges.

Första stycket gäller inte delgivning av en handling som
inleder ett förfarande vid en domstol eller annan myndighet.
Första stycket gäller dock bilagor till en sådan handling.

6 § Bestämmelserna i denna lag om delgivning av en handling
tillämpas även vid delgivning av annat än handling.

Vem som ska se till att delgivning sker m.m.

7 § En myndighet som handlägger ett mål eller ärende ska se
till att delgivning sker.

8 § Begär en part eller någon som har liknande ställning att
själv få se till att delgivning sker och det inte är olämpligt,
får myndigheten besluta om detta. Myndigheten ska i beslutet
ange en viss tid inom vilken ett bevis om delgivning ska ges in
till myndigheten. Har ett bevis om delgivning inte getts in
inom föreskriven tid, ska myndigheten se till att delgivning
sker.

9 § En person som ska se till att delgivning sker utan
samband med ett mål eller ärende får vända sig till en
länsstyrelse eller, om delgivningen ska utföras utomlands,
till Länsstyrelsen i Stockholms län för bistånd med
delgivningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om förutsättningar för
bistånd med delgivning utomlands enligt första stycket.

Länsstyrelsen ska avvisa en framställan om delgivning om
föreskriven ansökningsavgift inte har betalats.
Lag (2013:877).

10 § När en person ska se till att delgivning sker enligt 8
eller 9 § får endast vanlig delgivning och
stämningsmannadelgivning användas. När länsstyrelsen bistår
enskild med delgivning enligt 9 § får dock delgivning även ske
genom särskild delgivning med juridisk person och kungörelse-
delgivning.

Delgivningsmottagare

Delgivning med en fysisk person

11 § Vid delgivning med en fysisk person är han eller hon
delgivningsmottagare.

Har en fysisk person ställföreträdare som är behörig att
företräda honom eller henne i saken, är i stället
ställföreträdaren delgivningsmottagare. Om det finns skäl till
det, är den fysiska personen och ställföreträdaren tillsammans
delgivningsmottagare.

Delgivning med staten

12 § Vid delgivning med staten är en person som är behörig att
ta emot delgivning vid den myndighet som ska bevaka statens
rätt i saken delgivningsmottagare.

Om det inte av lag eller annan författning framgår att en viss
myndighet ska bevaka statens rätt i saken är justitiekanslern,
eller någon annan person som är behörig att ta emot delgivning
för Justitiekanslerns räkning, delgivningsmottagare.

Delgivning med annan juridisk person än staten

13 § Vid delgivning med annan juridisk person än staten är en
person som har rätt att företräda den juridiska personen
delgivningsmottagare. Om flera är behöriga tillsammans, är var
och en av dem delgivningsmottagare. En verkställande direktör i
ett aktiebolag är alltid delgivningsmottagare.

Har ett försök till delgivning med delgivningsmottagare enligt
första stycket misslyckats eller bedöms ett sådant
delgivningsförsök som utsiktslöst, är en suppleant för en
behörig ställföreträdare, eller en vice verkställande
direktör i ett aktiebolag, delgivningsmottagare. Suppleanten
eller vice verkställande direktören ska se till att handlingen
så snart det kan ske lämnas till någon som har rätt att
företräda den juridiska personen.

Delgivning med delägare i samfällighet m.m.

14 § Vid delgivning med delägare i en samfällighet eller med
medlemmar i en sammanslutning är, om inte 13 § är tillämplig,
även ledamot av styrelsen eller annan som utsetts att förvalta
samfällighetens eller sammanslutningens angelägenheter
delgivningsmottagare. Finns varken styrelse eller förvaltare,
är någon som har rätt att sammankalla dem som ska besluta i
samfällighetens eller sammanslutningens angelägenheter
delgivningsmottagare.

Har ett försök till delgivning enligt första stycket
misslyckats eller bedöms ett sådant delgivningsförsök som
utsiktslöst, är en suppleant för en ledamot av styrelsen
delgivningsmottagare. Suppleanten ska se till att handlingen
så snart det kan ske lämnas till någon som har rätt att
företräda delägarna eller medlemmarna eller underrätta dem som
avses med delgivningen.

Delgivning med den som har ett ombud

15 § Har den med vilken delgivning ska ske ett ombud som är
behörigt att ta emot handlingen är även ombudet
delgivningsmottagare. Finns ett sådant ombud och handlingen
lämnas till en delgivningsmottagare enligt 11-14 §§, bör
ombudet underrättas om detta.

Första stycket gäller inte om handlingen innehåller ett
föreläggande för den som ska delges att fullgöra något
personligen.

Vanlig delgivning

Hur vanlig delgivning går till

16 § Vanlig delgivning sker genom att handlingen som ska delges
skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren.

När vanlig delgivning får användas

17 § Vanlig delgivning får användas vid all delgivning.

Endast myndighet får vid vanlig delgivning skicka handlingen på
elektronisk väg.

Delgivningstidpunkten

18 § Vanlig delgivning har skett när den eller de som är
delgivningsmottagare har tagit emot handlingen.

Om en postförsändelse har hämtats av bud, ska handlingen anses
ha kommit delgivningsmottagaren till handa när försändelsen
hämtats av budet.

Muntlig delgivning

Hur muntlig delgivning går till

19 § Muntlig delgivning sker genom att innehållet i den
handling som ska delges läses upp för delgivningsmottagaren.
Sådan delgivning får även avse en kallelse, ett föreläggande
eller ett annat beslut som ännu inte har fått skriftlig form.

Handlingen eller beslutet, sedan det har fått skriftlig form,
ska skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren om det kan
ske och inte bedöms obehövligt.

När muntlig delgivning får användas

20 § Muntlig delgivning får användas av en myndighet när
delgivning ska ske i ett mål eller ärende.

Muntlig delgivning får inte användas vid delgivning av en
handling som inleder ett förfarande.

Delgivningstidpunkten

21 § Muntlig delgivning har skett när innehållet som avses i
19 § har lästs upp.

Förenklad delgivning

Hur förenklad delgivning går till

22 § Förenklad delgivning sker genom att handlingen som ska
delges skickas till delgivningsmottagaren och att det närmast
följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att
handlingen har skickats.

23 § Vid förenklad delgivning ska handlingen och
kontrollmeddelandet skickas till delgivningsmottagarens senast
kända adress.

Om delgivningsmottagarens senast kända adress inte kan användas
får handlingen och kontrollmeddelandet skickas till
delgivningsmottagarens folkbokföringsadress om en sådan adress
finns och skiljer sig från den som använts när handlingen
skickades enligt första stycket.

När förenklad delgivning får användas

24 § Förenklad delgivning får användas av en myndighet vid
delgivning med den som är part eller har liknande ställning i
ett mål eller ärende, om denne har fått information av
myndigheten om att delgivningssättet kan komma att användas i
målet eller ärendet.

Förenklad delgivning får inte användas vid delgivning av en
handling som inleder ett förfarande.

25 § Information enligt 24 § första stycket ska delges genom
vanlig delgivning, muntlig delgivning, särskild delgivning med
juridisk person eller stämningsmannadelgivning enligt 32 eller
38 §.

Delgivning enligt första stycket behöver inte ske när någon har
gett in en handling i målet eller ärendet och informationen
till denne lämnas i nära anslutning till att handlingen har
kommit in till myndigheten.

Delgivningstidpunkten

26 § Förenklad delgivning har skett när två veckor har
förflutit från det att handlingen skickades, om
kontrollmeddelandet har skickats på föreskrivet sätt och det
inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt
att handlingen kommit fram inom denna tid.

Särskild delgivning med juridisk person

Hur särskild delgivning med juridisk person går till

27 § Särskild delgivning med juridisk person sker genom att
handlingen som ska delges skickas till den juridiska personen
och att det närmast följande arbetsdag skickas ett
kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.

28 § Vid särskild delgivning med juridisk person ska handlingen
och kontrollmeddelandet skickas till den postadress som är
registrerad för den juridiska personen i ett sådant register
som anges i 29 §.

När särskild delgivning med juridisk person får användas

29 § Särskild delgivning med juridisk person får användas av en
myndighet om ett försök till vanlig delgivning eller förenklad
delgivning har misslyckats i samma delgivningsärende eller ett
sådant delgivningsförsök bedöms som utsiktslöst vid delgivning
med

1. aktiebolag som är registrerade i aktiebolagsregistret,

2. ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa
hyresrättsföreningar och sambruksföreningar som är registrerade
i föreningsregistret,

3. handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar och
registrerade trossamfund som är registrerade i
handelsregistret,

4. bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker som är
registrerade i bankregistret,

5. försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som är
registrerade i försäkringsregistret,

6. europabolag som är registrerade i europabolagsregistret, och

7. europakooperativ som är registrerade i
europakooperativsregistret.

Delgivningstidpunkten

30 § Särskild delgivning med juridisk person har skett när två
veckor har förflutit från det att handlingen skickades, om
kontrollmeddelandet har skickats på föreskrivet sätt och det
inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt
att handlingen kommit fram inom denna tid.

Stämningsmannadelgivning

Hur stämningsmannadelgivning går till

31 § Stämningsmannadelgivning sker genom att en person som
enligt 40 § har behörighet att utföra sådan delgivning lämnar
handlingen som ska delges på något av de sätt som anges i 32-38
§§ och dokumenterar åtgärden.

Stämningsmannadelgivning när delgivningsmottagaren påträffas

32 § Vid stämningsmannadelgivning ska handlingen lämnas till
delgivningsmottagaren om han eller hon påträffas.

Vägrar delgivningsmottagaren att ta emot handlingen ska den
lämnas kvar på platsen, om det inte är olämpligt med hänsyn
till omständigheterna.

33 § Om den handling som ska delges inte finns tillgänglig när
en delgivningsmottagare påträffas, får vid
stämningsmannadelgivning i stället ett skriftligt meddelande
med uppgifterna i handlingen delges.

Handlingen ska skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren
om det kan ske och inte bedöms obehövligt.

Stämningsmannadelgivning genom att handlingen lämnas till en
annan person än delgivningsmottagaren

34 § Vid stämningsmannadelgivning får handlingen i fall som
anges i 35 och 36 §§ lämnas till en annan person än den som är
delgivningsmottagare. Handlingen får lämnas endast till en
person som samtycker till det och som inte är motpart i samma
mål eller ärende till den som ska delges.

En underrättelse om att delgivning enligt första stycket har
skett och vem handlingen har lämnats till ska skickas till
delgivningsmottagaren.

35 § Om delgivningsmottagaren har känt hemvist i Sverige men
inte påträffas där, får handlingen lämnas till en vuxen medlem
av det hushåll som delgivningsmottagaren tillhör och som
påträffas i eller i omedelbar anslutning till hemvistet.

36 § Om delgivningsmottagaren inte påträffas på sin arbetsplats
under sin vanliga arbetstid, får handlingen lämnas till hans
eller hennes arbetsgivare. Med arbetsgivare avses en person i
företagsledande eller därmed jämförlig ställning eller chefen
för den personaladministrativa verksamheten på
delgivningsmottagarens arbetsplats.

37 § Den som har mottagit handlingen enligt 35 eller 36 § ska
se till att handlingen lämnas till delgivningsmottagaren så
snart det kan ske. Den som utför delgivningen ska informera om
denna skyldighet när handlingen lämnas.

Stämningsmannadelgivning genom att handlingen lämnas i eller i
anslutning till delgivningsmottagarens hemvist

38 § Vid stämningsmannadelgivning får handlingen lämnas i
delgivningsmottagarens hemvist eller på lämplig plats i
anslutning till hans eller hennes hemvist, om

1. delgivningsmottagaren inte påträffas där,

2. handlingen inte kan lämnas enligt 34-36 §§,

3. det inte kan klarläggas var delgivningsmottagaren uppehåller
sig, och

4. det med beaktande av vad som har framkommit i det aktuella
delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med
delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller
hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Delgivningstidpunkten

39 § Stämningsmannadelgivning enligt 32, 33 eller 38 § har
skett när handlingen eller det skriftliga meddelandet har
lämnats på föreskrivet sätt eller när delgivningsmottagaren har
vägrat ta emot handlingen eller meddelandet.

Stämningsmannadelgivning enligt 34-37 §§ har skett när
handlingen har lämnats och underrättelsen har skickats.

Vem som får utföra stämningsmannadelgivning

40 § Stämningsmannadelgivning får utföras av stämningsman
eller av den som är anställd vid

– Polismyndigheten,

– Säkerhetspolisen,

– åklagarmyndighet,

– allmän domstol,

– allmän förvaltningsdomstol,

– Kronofogdemyndigheten,

– Skatteverket,

– svensk utlandsmyndighet, och

– auktoriserat delgivningsföretag.

Stämningsmannadelgivning får utföras av personal vid
respektive inrättning om delgivningsmottagaren är intagen i

– kriminalvårdsanstalt,

– häkte,

– sådan undersökningsenhet som avses i 5 § lagen (1991:1137)
om rättspsykiatrisk undersökning,

– sådan vårdinrättning som avses i 6 § första stycket lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,

– sådan sjukvårdsinrättning som avses i 15 § första stycket
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

– sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, eller

– sådant hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall. Lag (2014:647).

Förordnande av stämningsmän

41 § Polismyndigheten förordnar stämningsmän.
Lag (2014:647).

Polismyndighetens rätt att öppna postförsändelse

42 § Polismyndigheten får öppna en försändelse som har
lämnats till myndigheten för stämningsmannadelgivning, om det
behövs för att innehållet ska kunna vidarebefordras inom
myndigheten för delgivning. Detta gäller dock inte om
uppdragsgivaren har angett att försändelsen inte får
öppnas. Lag (2014:647).

Upplysningsskyldighet

43 § En fastighetsägare, tomträttshavare, arrendator eller
innehavare av bostadslägenhet ska på begäran av den som utför
stämningsmannadelgivning uppge om delgivningsmottagaren är
bosatt på fastigheten eller i lägenheten eller annars
disponerar utrymme där.

44 § En arbetsgivare är skyldig att på begäran av den som utför
stämningsmannadelgivning uppge om delgivningsmottagaren är
anställd hos honom eller henne och, om så är fallet, upplysa om
delgivningsmottagarens arbetstider, arbetsplats och om andra
förhållanden som rör anställningen och som kan underlätta
delgivningen.

45 § Upplysningsskyldighet enligt 43 och 44 §§ gäller inte den
som står i sådant förhållande till delgivningsmottagaren som
anges i 36 kap. 3 § rättegångsbalken.

Tillträde till enskilt område som inte utgör bostad

46 § Stämningsman och den som är anställd vid
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, åklagarmyndighet, allmän
domstol, allmän förvaltningsdomstol, Kronofogdemyndigheten,
Skatteverket och auktoriserat delgivningsföretag har rätt att
få tillträde till enskilt område som inte utgör bostad för
att verkställa stämningsmannadelgivning.

En polisman som vägras sådant tillträde får, efter beslut av
Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen, själv bereda
sig tillträde. Om någon annan person som anges i första
stycket vägras tillträde, ska Polismyndigheten lämna biträde
om personen begär det. Lag (2014:647).

Kungörelsedelgivning

Hur kungörelsedelgivning går till

47 § Kungörelsedelgivning sker genom att myndigheten beslutar
att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid hos
myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta
och om handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från
beslutet kungörs och i vissa fall ges till känna på annat sätt
i enlighet med vad som närmare anges i 48-50 §§.

Kungörelsedelgivning när delgivningsmottagaren saknar känt
hemvist eller undandrar sig delgivning

48 § Kungörelsedelgivning får ske

1. om delgivningsmottagaren saknar känt hemvist och det inte
kan klarläggas var han eller hon uppehåller sig,

2. om förutsättningarna för stämningsmannadelgivning enligt
38 § är uppfyllda, eller

3. om förutsättningarna för förenklad delgivning är uppfyllda
men sådan adress som anges i 23 § saknas.

Ett meddelande som avses i 47 § ska föras in i Post- och
Inrikes Tidningar och, om det finns skäl till det, i
ortstidning. Om kungörelsedelgivning enligt första stycket har
skett och därefter ny delgivning ska ske i samma mål eller
ärende, får meddelandet i stället anslås i myndighetens lokal.

Kungörelsedelgivning när en obestämd krets eller ett stort
antal personer ska delges

49 § Kungörelsedelgivning får ske

1. om en obestämd krets ska delges,

2. om ett stort antal personer ska delges och det med hänsyn
till ändamålet med delgivningen inte är rimligt att delgivning
sker med var och en av dem, eller

3. om delägare i samfällighet eller medlemmar i sammanslutning
ska delges, det inte finns någon som är delgivningsmottagare
för dem enligt 14 § första stycket och delägarna eller
medlemmarna är fler än tio.

Ett meddelande som avses i 47 § ska föras in i Post- och
Inrikes Tidningar och, om det finns skäl till det, i
ortstidning. Om delgivningen i ett sådant fall som avses i
första stycket 2 avser personer som hyr eller annars innehar
lägenheter i samma fastighet ska meddelandet dessutom anslås
inom fastigheten på lämpligt sätt.

Ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller
några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt
för alla dem som avses med delgivningen. Ingår en statlig
myndighet eller en kommun bland dem som avses med delgivningen,
ska meddelandet alltid skickas till myndigheten eller kommunen.

Kungörelsedelgivning när en juridisk person inte har fullgjort
sin registreringsplikt

50 § Kungörelsedelgivning får ske

1. om en juridisk person som anges i 29 § saknar en registrerad
post-adress som kan användas för särskild delgivning med
juridisk person, eller

2. om en juridisk person i strid mot gällande bestämmelser
saknar registrerad behörig företrädare och någon i Sverige
bosatt person inte har utsetts att på den juridiska personens
vägnar ta emot delgivning samt försök till delgivning med andra
tillämpliga delgivningssätt har misslyckats eller sådana försök
bedöms som utsiktslösa.

Ett meddelande som avses i 47 § ska föras in i Post- och
Inrikes Tidningar.

Om den juridiska personen har en registrerad postadress ska i
ett sådant fall som avses i första stycket 2 ett meddelande om
delgivningen skickas till denna adress.

Delgivningstidpunkten

51 § Kungörelsedelgivning har skett när två veckor har
förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning, om kungörande
och övriga föreskrivna åtgärder har skett i rätt tid.

Överklagande

52 § Länsstyrelsens beslut i delgivningsfrågor enligt 9 och
10 §§ och om avvisning enligt 9 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätt.

Övergångsbestämmelser

2010:1932

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011, då
delgivningslagen (1970:428) upphör att gälla.

2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt
15-17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1
april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före
denna tidpunkt.