Lag (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag

SFS nr
2010:1933
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2010-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:648

Inledande bestämmelse

1 § Med ett delgivningsföretag avses i denna lag ett företag
som yrkesmässigt utför delgivning enligt delgivningslagen
(2010:1932).

Auktorisation

2 § Auktorisation får beviljas endast om det med hänsyn till
organisation, ledning och ägande kan antas att företagets
verksamhet kommer att bedrivas i överensstämmelse med lag och
på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Polismyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig innan
auktorisation beviljas. Lag (2014:648).

Godkännande av personal

3 § All personal hos ett auktoriserat delgivningsföretag ska
vara godkänd med avseende på laglydnad och lämplighet i övrigt
för en anställning i ett sådant företag. Detsamma gäller den
som leder verksamheten samt ledamöter och suppleanter i
delgivningsföretagets styrelse.

Utbildning av personal

4 § Ett auktoriserat delgivningsföretag ska se till att
personalen får nödvändig utbildning.

Tillsynsmyndighet

5 § Ett auktoriserat delgivningsföretag står under tillsyn av
en länsstyrelse. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka
länsstyrelser som är tillsynsmyndigheter och om deras
tillsynsområden.

6 § Tillsynsmyndigheten prövar frågor om auktorisation och
godkännande samt återkallelse av auktorisation och godkännande
enligt denna lag.

Tillsyn

7 § Ett auktoriserat delgivningsföretag ska lämna
tillsynsmyndigheten de upplysningar om verksamheten som den
begär för sin tillsyn. Ett sådant företag ska årligen före mars
månads utgång till tillsynsmyndigheten ge in en redogörelse för
verksamheten under föregående år.

8 § Tillsynsmyndigheten har rätt att inspektera ett
auktoriserat delgivningsföretag och att ta del av samtliga
handlingar som rör företagets verksamhet avseende
stämningsmannadelgivning.

9 § Tillsynsmyndigheten får meddela ett auktoriserat
delgivningsföretag de förelägganden som behövs för att denna
lag ska efterlevas. Ett sådant föreläggande får förenas med
vite.

Återkallelse av auktorisation och godkännande

10 § Auktorisation och godkännande enligt denna lag kan
återkallas när det inte längre finns förutsättningar för
auktorisation respektive godkännande eller när det i övrigt
finns särskild anledning till återkallelse.

Ett godkännande ska återkallas när den som godkännandet avser
har lämnat sin anställning eller sitt uppdrag hos ett
auktoriserat delgivningsföretag och inte inom tre månader
därefter har visat att han eller hon har fått en ny anställning
eller ett nytt uppdrag hos ett sådant företag.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat
anges i beslutet.

Tystnadsplikt

11 § Den som är eller har varit verksam i ett auktoriserat
delgivningsföretag eller som har eller haft uppdrag för ett
sådant företag får inte obehörigen avslöja eller utnyttja vad
han eller hon i samband med anställningen eller uppdraget har
fått veta om enskildas personliga eller ekonomiska
förhållanden.

Avgifter

12 § Avgift får tas ut för tillsyn och för prövning av
ansökningar om auktorisation och godkännande av personal.

Överklagande

13 § Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Polismyndigheten får överklaga beslut att bevilja
auktorisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Lag (2014:648).

Bemyndiganden

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om auktorisation och
godkännande samt om utbildning av personal. Regeringen får
meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som får tas ut
enligt 12 §.