Förordning (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer

SFS nr
2010:2008
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2010-12-22

1 § Denna förordning är meddelad i anslutning till lagen
(2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till
den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv.

Syfte

2 § Syftet med statsbidrag enligt denna förordning är att stödja
att människor organiserar sig för vistelse i naturen och
utövande av friluftsliv med allemansrätten som grund samt att ge
alla människor möjlighet att genom friluftsliv få
naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad
kunskap om naturen och miljön.

Definitioner

3 § I denna förordning avses med

bidrag: statsbidrag som ges enligt denna förordning,

bidragsår: tiden från och med den 1 januari till och med den 31
december,

friluftsliv: vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet
för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling,

friluftsorganisation: en ideell organisation där huvudändamålet
för organisationens verksamhet eller ändamålet för en väsentlig
del av verksamheten är att bedriva eller främja ett långsiktigt
hållbart friluftsliv,

organisationsbidrag: bidrag som ges i förhållande till
organisationens medlemsantal och aktivitetsnivå, och

verksamhetsbidrag: bidrag som ges till stöd för en specifik
verksamhet efter särskild prövning och är förenat med
resultatkrav.

Krav på en organisation som söker bidrag

4 § Bidrag får ges endast till en organisation som

1. är en friluftsorganisation,

2. är riksomfattande med

a) ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio
län, eller

b) bedriver en verksamhet som är av allmänt intresse för hela
samhället och inte endast lokalt,

3. har bedrivit verksamhet under minst tre år före ansökan om
bidrag,

4. är självständig och demokratiskt uppbyggd,

5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering, och

6. i fråga om medlemskap är öppen för alla människor.

5 § För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen

1. värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara
friluftslivet,

2. främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv,

3. främjar ett tryggt och säkert friluftsliv,

4. bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för
motion och friluftsliv, eller

5. verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och
kulturmiljön samt allemansrätten.

6 § Bidrag får också ges till en sådan friluftsorganisation som
uppfyller kraven i 4 § 4 och 5 och där medlemmarna i
organisationen till övervägande delen utgörs av sådana
friluftsorganisationer som uppfyller kraven i 4 § och något av
kraven i 5 §.

Ansökan om bidrag

7 § En ansökan om bidrag ska göras skriftligen och ska ha kommit
in till Svenskt Friluftsliv senast den 30 september året före
det bidragsår som bidrag söks för eller vid den senare tidpunkt
som Svenskt Friluftsliv bestämmer.

Den som söker bidrag ska lämna de uppgifter och handlingar som
Svenskt Friluftsliv anser krävs för prövning av ansökan.

Beslut om bidrag

8 § Svenskt Friluftsliv prövar frågor om bidrag enligt denna
förordning.

9 § Bidrag ges som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag.
Organisationsbidrag får dock inte ges till den som har fått ett
annat statligt organisationsbidrag för samma bidragsår.

10 § Bidrag får inte ges till den som

1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten, eller

2. är i likvidation eller försatt i konkurs.

11 § Ett beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsår. Bidrag
ges i mån av tillgång på medel och betalas ut i förskott med
högst en fjärdedel per kvartal.

12 § Av ett beslut om verksamhetsbidrag ska det framgå vilket
resultat som bidraget är avsett för.

Redovisning
13 § Den som har fått ett bidrag ska göra en ekonomisk
redovisning av bidragsmedlen och redovisa vad bidraget har
använts till. Om bidraget är ett verksamhetsbidrag, ska
redovisningen också innehålla en redogörelse för hur det
resultat som bidraget var avsett för har nåtts. Redovisningen
ska i övrigt innehålla uppgifter som Svenskt Friluftsliv behöver
för uppföljning.

Till redovisningen ska det bifogas ett intyg från
organisationens revisor. Av intyget ska det framgå att revisorn
har granskat redovisningen. Intyget ska också innehålla
revisorns redogörelse för de iakttagelser som revisorn har
gjort. Om bidraget uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara en
auktoriserad eller godkänd revisor.

Redovisningen och revisorns intyg ska lämnas till Svenskt
Friluftsliv senast den 1 april året efter det år då bidraget
betalades ut.

14 § Svenskt Friluftsliv ska i sin årsredovisning göra en samlad
redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och
för vilka ändamål.

15 § Naturvårdsverket ska senast den 31 maj varje år lämna en
sammanfattande redogörelse till regeringen för vad bidragen har
använts till och en bedömning av i vilken utsträckning som
ändamålen med bidragen har nåtts samt, om det är möjligt, en
bedömning av de samlade bidragens effekter i förhållande till
syftet med bidragen.

16 § Svenskt Friluftsliv ska ge Naturvårdsverket det underlag
som verket behöver för redogörelsen enligt 15 §.

Återbetalning och återkrav

17 § Den som har fått ett bidrag är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har förorsakat att bidraget har getts felaktigt eller med
för högt belopp,

2. bidraget inte används för det ändamål som det har getts för,

3. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 13 §,
eller

4. bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

18 § Om den som fått ett bidrag är återbetalningsskyldig enligt
17 §, ska Svenskt Friluftsliv besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka bidraget.

Förvaltningslagens tillämpning

19 § I ärenden enligt denna förordning tillämpas
förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser i

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut, och

– 21 § om underrättelse av beslut.

Överklagande

20 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2010:2008

1. Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2011, då
förordningen (2003:133) om statsbidrag till
friluftsorganisationer ska upphöra att gälla.

2. Ärenden som har inletts hos Naturvårdsverket enligt den
upphävda förordningen ska slutföras av Svenskt Friluftsliv
enligt den nya förordningen.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
bidrag som har getts före ikraftträdandet.

4. Redovisningen enligt 15 § ska göras första gången år 2012.