Fängelseförordning (2010:2010)

SFS nr
2010:2010
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2010-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:115

Förordningens innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser
till fängelselagen (2010:610). Begrepp och uttryck som används
i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde
som i lagen.

Information om verkställigheten

2 § Varje intagen ska i anslutning till att han eller hon tas
in i anstalt informeras om verkställighetens innebörd på ett
språk som han eller hon förstår. Sådan information ska också
lämnas vid andra tillfällen så snart det finns anledning till
det.

3 § En intagen ska i anslutning till att han eller hon tas in i
anstalt få tillfälle att underrätta närstående om var han eller
hon befinner sig, om inte särskilda skäl talar mot det.
Detsamma gäller när den intagne har flyttats från en anstalt
till en annan.

Särskilda skyldigheter under verkställigheten

4 § För att ordningen eller säkerheten i anstalt ska kunna
upprätthållas ska de intagna följa

1. de villkor som gäller för verkställigheten,

2. de rutiner som gäller i anstalten,

3. de anvisningar som personalen ger, och

4. de begränsningar som gäller om var rökning får ske.

En intagen ska också visa hänsyn mot personal och medintagna
samt bidra till att hålla god ordning.

Journal

5 § För varje intagen ska det föras en journal som dokumenterar
den intagnes verkställighet.

Av journalen ska det framgå vem som har dokumenterat en viss
uppgift och när det gjordes.

Verkställighetsplanering

6 § En verkställighetsplan ska grundas på en utredning om den
intagnes behov av stöd och kontroll och om vilka åtgärder som
bör vidtas under verkställigheten för att minska risken för
återfall i brott. Förutsättningarna för att bevilja den intagne
ett tillstånd till en sådan utslussningsåtgärd som avses i 11
kap. 1 § fängelselagen (2010:610) ska särskilt övervägas.
Vid utformningen av verkställighetsplanen ska hänsyn tas till
anstaltstidens längd och den intagnes motivation till
förändring. Hänsyn ska också tas till brottsoffer och andra som
berörs av verkställigheten.

Verkställighetsplanen ska följas upp fortlöpande och ändras när
det finns anledning till det.

7 § Inför frigivningen ska verkställighetsplanen vara särskilt
inriktad på konkreta åtgärder som kan underlätta övergången
till ett liv i frihet. Utifrån den intagnes behov ska, i
lämplig tid, samverkan ske med

1. socialnämnden,

2. hälso- och sjukvården,

3. Arbetsförmedlingen, och

4. Försäkringskassan.

Vid behov ska samverkan också ske med andra myndigheter,
organisationer och enskilda.

8 § Kriminalvården får förordna en förtroendeman för en
intagen som är långtidsdömd och som behöver personligt stöd
eller annan hjälp, om den intagne samtycker till det.
Förtroendemannen ska entledigas om en övervakare förordnas
eller om den intagne begär det.

Förtroendemannen har rätt till ersättning för sitt uppdrag.
Kriminalvården prövar frågor om och betalar ut sådan
ersättning. Om förtroendemannen är en tjänsteman vid
Kriminalvården som fullgör uppdraget i tjänsten, lämnas dock
inte någon ersättning.

Kriminalvården får meddela föreskrifter om ersättningens
storlek. Förordning (2012:35).

9 § Kriminalvården ska före villkorlig frigivning pröva om den
intagne ska stå under övervakning enligt 26 kap. 11 §
brottsbalken. Om Kriminalvården beslutar om övervakning, ska en
övervakare förordnas i så god tid att han eller hon kan
förbereda uppdraget.

Till övervakare ska en tjänsteman vid Kriminalvården eller
annan lämplig person förordnas.

Placering i anstalt

10 § Vid bedömning enligt 2 kap. 1 § första stycket
fängelselagen (2010:610) ska följande särskilt beaktas:

1. risken för rymning, fritagning, fortsatt brottslighet,
missbruk och annan misskötsamhet, och

2. behovet av att undvika en olämplig sammansättning av intagna
och att i övrigt kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet i
anstalt.

Tillstånd att ha spädbarn hos sig

11 § Ett tillstånd för en intagen att ha sitt spädbarn hos sig
får endast lämnas efter att yttrande har inhämtats från
socialnämnden.

Sysselsättning

12 § En intagen ska, så långt det är möjligt, anvisas
sysselsättning som är ägnad att motverka återfall i brott eller
som på annat sätt underlättar den intagnes anpassning i
samhället. Särskild hänsyn ska tas till den intagnes motivation
till förändring.

Ersättning om sysselsättning inte kan anvisas eller vid sjukdom

13 § En intagen har, utöver vad som följer av 3 kap. 3 §
fängelselagen (2010:610), rätt till ersättning om

1. någon sysselsättning inte kan anvisas den intagne under
normal arbetstid och det inte beror på honom eller henne, eller

2. den intagnes arbetsförmåga är helt eller delvis nedsatt på
grund av sjukdom.

Ersättning enligt första stycket lämnas inte om den intagne
uppbär allmän ålderspension, sjukersättning eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Ersättning enligt första stycket får lämnas med lägre belopp än
vad den intagne skulle ha fått om han eller hon utfört eller
deltagit i anvisad sysselsättning.

Ersättning enligt första stycket 2 ska inte lämnas för den
första dagen i en sjukperiod (karensdag). Om en sjukperiod
börjar inom fem dagar från det att en tidigare sjukperiod har
avslutats, ska den senare sjukperioden anses vara en
fortsättning på den tidigare sjukperioden. Antalet karensdagar
får begränsas till tio dagar under de senaste tolv månaderna.

Personliga tillhörigheter

14 § När tillhörigheter som den intagne inte får ta emot och
inneha omhändertas enligt 5 kap. 2 § fängelselagen (2010:610)
ska den intagne underrättas.

Kriminalvården ska dokumentera vad som har omhändertagits.

15 § Kostnad som uppstår i samband med att Kriminalvården
skickar en intagens tillhörigheter från anstalt enligt 5 kap. 3
§ fängelselagen (2010:610) får avräknas från den ersättning som
han eller hon har rätt till enligt 3 kap. 3 § samma lag eller
13 § denna förordning.

16 § Kriminalvården ska, om inte något annat är föreskrivet, se
till att tillhörigheter som omhändertagits förvaras på ett
betryggande sätt.

Utländsk valuta får växlas till svenska kronor. Den växelkurs
som gäller vid tidpunkten för växlingen ska tillämpas.

En åtgärd enligt andra stycket ska dokumenteras.

17 § Den intagne ska innan han eller hon friges underrättas om
Kriminalvårdens rätt att sälja eller förstöra tillhörigheter
som den intagne lämnar kvar i anstalten.

En intagens rätt till ersättning enligt 5 kap. 4 § andra
stycket fängelselagen (2010:610) prövas efter ansökan av den
intagne.

Vistelse i avskildhet

18 § Om en intagen hålls avskild enligt 6 kap. 4–9 §§
fängelselagen (2010:610) ska åtgärden dokumenteras. Av
dokumentationen ska det framgå

1. vilka skälen för åtgärden är,

2. när den intagne avskiljdes,

3. när avskildheten upphörde,

4. var den intagne placerats, och

5. om den intagne undersökts av läkare.

Besök

19 § Om ett besök övervakas utan att personal närvarar, ska den
intagne och besökaren informeras om att besöket övervakas.

Elektronisk kommunikation och försändelser

20 § Elektronisk kommunikation får endast äga rum med
utrustning som tillhandahålls eller godkänns av Kriminalvården.

21 § Om en försändelse som har granskats inte kan lämnas ut i
nära anslutning till att granskningen slutförts, ska den
intagne underrättas, om inte särskilda skäl talar mot det.

22 § Kopior och översättningar av försändelser som har
granskats ska förstöras så snart de inte längre behövs.
Detsamma gäller upptagningar och uppteckningar som har
tillkommit vid kontroll av elektronisk kommunikation.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

23 § Vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska den som
kontrolleras visas all den hänsyn som omständigheterna medger.
Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska, om möjligt,
utföras i närvaro av en annan person än den som genomför
kontrollen.

Kroppsbesiktning ska, förutom när saliv-, svett- och hårprov
lämnas, utföras med beaktande av så stor enskildhet som
omständigheterna medger och, om möjligt, i ett enskilt utrymme.

Fängsel

24 § Om en intagen beläggs med fängsel, ska åtgärden
dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå

1. vilka skälen för åtgärden är,

2. fängslets art,

3. när den intagne belades med fängsel,

4. när fängslet avlägsnades, och

5. om den intagne undersökts av läkare.

Hälso- och sjukvård

25 § Varje anstalt ska ha tillgång till legitimerad läkare och
personal med lämplig sjukvårdsutbildning.

26 § Förs en intagen över till sjukhus, ska den som får
ansvaret för hälso- och sjukvården av patienten, underrättas om
förhållanden av betydelse för hans eller hennes vistelse på
sjukhuset.

27 § En anhörig till den intagne ska underrättas om den intagne
drabbas av allvarlig sjukdom eller svårare olycksfall eller om
den intagne avlider. Om den intagne begärt att en anhörig inte
ska underrättas, ska den intagnes vilja dock respekteras.

28 § Får hälso- och sjukvårdspersonal kännedom om att en
intagen lider av en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap.
3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig
sjukdom, ska chefen för kriminalvårdsanstalten underrättas, om
det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning.

29 § Har hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att det finns risk
för att en intagen kan komma att allvarligt skada sig själv,
ska de uppgifter om den intagnes hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden som behövs för att förebygga att den
intagne utför en självskadande handling, lämnas till chefen för
kriminalvårdsanstalten.

Transport

30 § Om det behövs för att en transport av en intagen ska
kunna genomföras på ett betryggande sätt, får Kriminalvården
begära hjälp av Polismyndigheten. Transporten ska planeras i
samråd med Polismyndigheten. Förordning (2014:1183).

31 § En intagen som transporteras eller av annan anledning
vistas utanför anstalten under Kriminalvårdens övervakning ska
inte utsättas för onödig uppmärksamhet.

Särskilda utslussningsåtgärder

32 § Bestämmelserna i förordningen (1989:929) om ersättning av
allmänna medel för skada orsakad av den som utför
samhällstjänst ska också tillämpas på skada som orsakats av den
som utför oavlönat arbete inom ramen för en sådan
utslussningsåtgärd som avses i 11 kap. 1 § fängelselagen
(2010:610).

33 § Vid utökad frigång får Kriminalvården förordna att andra
lämpliga personer än anställda vid myndigheten ska biträda vid
kontrollen av att den intagne rättar sig efter de villkor som
har meddelats och i övrigt fullgör de skyldigheter som gäller
för utslussningsåtgärden.

34 § Om ett tillstånd till en utslussningsåtgärd upphävs, ska
myndigheten som har fattat beslutet underrätta
Polismyndigheten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den
ort där den intagne vistas, senast har vistats eller har sin
hemort.

Polismyndigheten ska förpassa den intagne för fortsatt
verkställighet till den anstalt som Kriminalvården anger.

Polismyndigheten ska omedelbart underrätta Kriminalvården när
den intagne har omhändertagits för förpassning enligt första
stycket. Förordning (2014:1183).

Underrättelse till målsägande

35 § Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har
riktats mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, ska
målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad
om

1. i vilken anstalt den intagne är placerad,

2. den intagne förflyttas till en annan anstalt eller
överförs till en annan stat för verkställighet av straffet
där,

3. den intagne vistas utanför anstalt enligt 9 kap. 1 §, 10
kap. 1–4 §§ eller 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610),

4. den intagne, eller Kriminalvården, ansöker om omvandling
enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på
livstid,

5. den intagne friges,

6. den intagne rymmer eller fritas, eller

7. den intagne uteblir efter permission eller någon annan
vistelse utanför anstalten.

En begärd underrättelse om en planerad vistelse utanför
anstalten behöver inte lämnas i de fall en underrättelse på
grund av beslutad bevakning eller andra förhållanden framstår
som uppenbart obehövlig. Detsamma gäller när en underrättelse
kan befaras medföra fara för den intagnes liv eller hälsa.
Förordning (2015:115).

36 § En underrättelse enligt 35 § ska lämnas i lämplig tid och
utformas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda
fallet.

En underrättelse ska innehålla information om de regler som
gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688)
om kontaktförbud, om inte sådan information har lämnats
tidigare. Förordning (2011:974).

Utlämnande av uppgifter till och samråd med Säkerhetspolisen i
vissa fall

37 § Efter begäran av Säkerhetspolisen i särskilda fall ska
Kriminalvården lämna ut uppgifter som behövs i verksamhet för
personskydd för

1. riksdagens ledamöter,

2. statschefen och övriga medlemmar av kungahuset,

3. statsråd, och

4. statssekreterare och kabinettssekreterare.

38 § Om regeringen i fråga om en viss intagen har fattat beslut
om undantag enligt 7 kap. 11 § fängelselagen (2010:610), ska
beslut i fråga om den intagnes placering i anstalt och vistelse
utanför anstalt, i annat fall än som avses i 13 kap. 6 § samma
lag, fattas efter samråd med Säkerhetspolisen. Detsamma gäller
i fråga om sådant beslut om vistelse utanför anstalt för en
intagen som har dömts för terroristbrott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller motsvarande
brottslighet enligt tidigare lagstiftning.

Utlämnande av uppgifter till Centrala studiestödsnämnden

39 § Kriminalvården ska lämna uppgift om att en intagen
bedriver eftergymnasiala studier till Centrala
studiestödsnämnden.

Bemyndigande för Kriminalvården

40 § Kriminalvården får meddela föreskrifter om bidrag av
allmänna medel för utgifter i samband med frigivning och för
andra ändamål före frigivningen.

41 § Kriminalvården får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställighet av fängelselagen (2010:610) och denna
förordning.