Häktesförordning (2010:2011)

SFS nr
2010:2011
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2010-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:116

Förordningens innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser
till häkteslagen (2010:611). Begrepp och uttryck som används i
denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som
i lagen.

Förordningen gäller den som omfattas av 1 kap. 2 och 3 §§
häkteslagen (2010:611) samt, i fråga om bidrag enligt 29 §,
intagna som förts över till en sjukvårdsinrättning eller en
undersökningsenhet som avses i 6 § lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård.

Information om verkställigheten

2 § Varje intagen ska i anslutning till att han eller hon tas
in i en förvaringslokal informeras om verkställighetens
innebörd på ett språk som han eller hon förstår. Sådan
information ska också lämnas vid andra tillfällen så snart det
finns anledning till det.

3 § En intagen som har berövats friheten på annan grund än
misstanke om brott ska i anslutning till att han eller hon tas
in i en förvaringslokal få tillfälle att underrätta närstående
om var han eller hon befinner sig, om inte särskilda skäl talar
mot det. Detsamma gäller när den intagne flyttats från en
förvaringslokal till en annan.

Särskilda skyldigheter under verkställigheten

4 § För att ordningen eller säkerheten i en förvaringslokal ska
kunna upprätthållas ska de intagna följa

1. de villkor som gäller för verkställigheten,

2. de rutiner som gäller i förvaringslokalen,

3. de anvisningar som personalen ger, och

4. de begränsningar som gäller om var rökning får ske.

En intagen ska också visa hänsyn mot personal och medintagna
samt bidra till att hålla god ordning.

Journal

5 § För varje intagen ska det föras en journal som dokumenterar
den intagnes verkställighet.

Av journalen ska det framgå vem som har dokumenterat en viss
uppgift och när det gjordes.

Tillstånd att ha spädbarn hos sig

6 § Ett tillstånd för en intagen att ha sitt spädbarn hos sig
får endast lämnas efter att yttrande har inhämtats från
socialnämnden.

Personliga tillhörigheter

7 § När tillhörigheter som den intagne inte får ta emot och
inneha omhändertas enligt 2 kap. 12 § häkteslagen (2010:611)
ska den intagne underrättas.

Omhändertagna tillhörigheter ska dokumenteras.

8 § Den myndighet som omhändertagit en intagens tillhörigheter
ska, om inte något annat är föreskrivet, se till att dessa
förvaras på ett betryggande sätt.

Besök

9 § Om ett besök övervakas utan att personal närvarar, ska den
intagne och besökaren informeras om att besöket övervakas.

Elektronisk kommunikation och försändelser

10 § Elektronisk kommunikation får endast äga rum med
utrustning som tillhandahålls eller godkänns av Kriminalvården
eller den myndighet som svarar för förvaringslokalen.

11 § Om en försändelse hålls kvar enligt 3 kap. 6 eller 7 §
häkteslagen (2010:611) ska den intagne underrättas, om inte
särskilda skäl talar mot det.

12 § Kopior och översättningar av försändelser som har
granskats enligt 3 kap. 8 § häkteslagen (2010:611) ska
förstöras så snart de inte längre behövs. Detsamma gäller
upptagningar och uppteckningar som har tillkommit vid kontroll
av elektronisk kommunikation.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

13 § Vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska den som
kontrolleras visas all den hänsyn som omständigheterna medger.
Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska, om möjligt,
utföras i närvaro av en annan person än den som genomför
kontrollen.

Kroppsbesiktning ska, förutom när saliv-, svett- och hårprov
lämnas, utföras med beaktande av så stor enskildhet som
omständigheterna medger och, om möjligt, i ett enskilt utrymme.

Fängsel

14 § Om en intagen beläggs med fängsel, ska åtgärden
dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå

1. vilka skälen för åtgärden är,

2. fängslets art,

3. när den intagne belades med fängsel,

4. när fängslet avlägsnades, och

5. om den intagne undersökts av läkare.

Hälso- och sjukvård

15 § Varje förvaringslokal ska ha tillgång till legitimerad
läkare och personal med lämplig sjukvårdsutbildning.

16 § Förs en intagen över till sjukhus, ska den som får
ansvaret för hälso- och sjukvården av patienten, underrättas om
ändamålet med frihetsberövandet och övriga förhållanden av
betydelse för den intagnes vistelse på sjukhuset.

Har den intagne berövats friheten på grund av misstanke om
brott, ska undersökningsledaren eller åklagaren underrättas om
överförandet.

17 § En anhörig till den intagne ska underrättas om den intagne
drabbas av allvarlig sjukdom eller svårare olycksfall eller om
den intagne avlider. Om den intagne begärt att en anhörig inte
ska underrättas, ska den intagnes vilja dock respekteras.

18 § Får hälso- och sjukvårdspersonal kännedom om att en
intagen lider av en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap.
3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig
sjukdom, ska chefen för förvaringslokalen underrättas, om det
inte står klart att det inte finns risk för smittspridning.

19 § Har hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att det finns risk
för att en intagen kan komma att allvarligt skada sig själv,
ska de uppgifter om den intagnes hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden som behövs för att förebygga att den
intagne utför en självskadande handling, lämnas till chefen för
förvaringslokalen.

Transport

20 § Om det behövs för att en transport av en intagen ska
kunna genomföras på ett betryggande sätt, får Kriminalvården
begära hjälp av Polismyndigheten. Transporten ska planeras i
samråd med Polismyndigheten. Förordning (2014:1184).

21 § En intagen som transporteras eller av annan anledning
vistas utanför förvaringslokalen under en myndighets
övervakning, ska inte utsättas för onödig uppmärksamhet.

Begäran om offentlig försvarare

22 § Begär en intagen, som har anhållits eller häktats för
brott, en offentlig försvarare, ska detta genast anmälas till
rätten, undersökningsledaren eller åklagaren. Om den intagne
begär det, ska inlaga i målet eller ärendet omedelbart sändas
till rätten.

Restriktioner

23 § Undersökningsledaren eller åklagaren ska omedelbart
skriftligen underrätta den intagne och den myndighet som svarar
för förvaringslokalen om beslut om restriktioner enligt 6 kap.
1 § häkteslagen (2010:611).

De omständigheter som föranleder ett beslut om restriktioner
ska dokumenteras. Den intagne ska få del av dokumentationen i
den utsträckning det kan ske utan men för utredning om brott.

Åklagarmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
dokumentation och underrättelse enligt andra stycket.

24 § Om en domstol ändrar ett beslut om restriktioner som har
meddelats enligt 6 kap. 1 § häkteslagen (2010:611), ska
domstolen omedelbart underrätta den myndighet som svarar för
förvaringslokalen om beslutet.

25 § Undersökningsledaren eller åklagaren får, för
tillämpning av 6 kap. 1 § häkteslagen (2010:611), uppdra åt
en anställd vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller
Ekobrottsmyndigheten som myndigheten har utsett att
verkställa sådan granskning som avses i 3 kap. 8 § samma
lag. Förordning (2015:39).

Brottsbekämpande myndigheters underrättelseskyldighet

26 § Undersökningsledaren eller åklagaren ska hålla den
myndighet som ansvarar för förvaringslokalen underrättad om
förhållanden som har betydelse från säkerhetssynpunkt för
behandlingen av den som är intagen på grund av misstanke om
brott. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har motsvarande
underrättelseskyldighet i fråga om den som har tagits i
förvar enligt utlänningslagen (2005:716) eller lagen
(1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Förordning (2014:1184).

Underrättelse till målsägande

27 § Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har
riktats mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, ska
målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad
om

1. den intagne vistas utanför förvaringslokalen utan
bevakning,

2. den intagne friges,

3. den intagne rymmer eller fritas,

4. den intagne uteblir efter en vistelse utanför
förvaringslokalen, eller

5. den intagne överförs till en annan stat för verkställighet
av straffet där.

En begärd underrättelse behöver inte lämnas om underrättelsen
kan befaras medföra fara för den intagnes liv eller hälsa. En
förfrågan behöver inte göras om målsäganden redan har blivit
tillfrågad enligt 35 § fängelseförordningen (2010:2010).
Förordning (2015:116).

28 § En underrättelse enligt 27 § ska lämnas i lämplig tid och
utformas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda
fallet.

En underrättelse ska innehålla information om de regler som
gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688)
om kontaktförbud, om inte sådan information har lämnats
tidigare. Förordning (2011:975).

Bemyndigande

29 § Kriminalvården får meddela föreskrifter om bidrag av
allmänna medel för utgifter i samband med frigivningen och för
andra ändamål före frigivningen.

30 § Kriminalvården får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställighet av häkteslagen (2010:611) och denna förordning
för verksamhet i häkte och häktesavdelning vid
kriminalvårdsanstalt.

31 § Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställighet av häkteslagen (2010:611) och denna förordning
för verksamhet i polisarrest. Förordning (2014:1184).

32 § Kriminalvården och Polismyndigheten ska höra Statens
institutionsstyrelse vid utformningen av särskilda
föreskrifter för intagna som dömts till sluten ungdomsvård.
Förordning (2014:1184).

33 § Kriminalvården får meddela föreskrifter om myndighetens
förvaring av personer som omhändertagits enligt lagen
(1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.