Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

SFS nr
2010:2012
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1586

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till
lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet. I förordningen regleras även den
kultursamverkansmodell som är en förutsättning för
bidragsgivningen.

2 § Statens kulturråd beslutar om det statsbidrag som får
fördelas till ett landsting.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

3 § Vad som sägs om ett landsting i denna förordning gäller, med
undantag för vad som sägs i 7 § om samverkan mellan länets
kommuner, också för Gotlands kommun.

Ändamålet med fördelning av statsbidraget

4 § Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de
nationella kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade
möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

Definition

5 § Med regional kulturplan avses en beskrivning av de
prioriteringar som landstinget vill göra i fråga om regional
kulturverksamhet som avses få statligt stöd, prioriteringarnas
förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt
uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering
av verksamheterna.

Villkor för landstingens fördelning av statsbidraget

6 § Ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet om en regional kulturplan har upprättats av
landstinget och kulturplanen överensstämmer med denna förordning
och de föreskrifter som meddelas med stöd av denna förordning.

Planen ska avse tre år, om det inte finns särskilda skäl för
annat.

7 § Landstinget ansvarar för att den regionala kulturplanen
utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med
länets professionella kulturliv och det civila samhället. Med
kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det
statsbidrag som landstinget ska fördela.

8 § Med utgångspunkt i det ändamål som anges i 4 § ska
landstinget ansvara för att bidragsgivningen enligt denna
förordning främjar en god tillgång för länets invånare till

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,

2. museiverksamhet,

3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande
verksamhet,

4. konst- och kulturfrämjande verksamhet,

5. regional enskild arkivverksamhet,

6. filmkulturell verksamhet, och

7. främjande av hemslöjd.

Landstinget får även lämna statsbidrag till sådana
verksamheter som avses i första stycket och som bedrivs i
form av länsöverskridande samarbeten om dessa uppfyller de
krav på anknytning till landstingets område eller dess
medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900).
Landstinget får även lämna statsbidrag till
konstområdesöverskridande samarbeten. Förordning (2014:1586).

9 § Landstinget får endast lämna statsbidrag till sådan
verksamhet som också får bidrag från landsting, kommun eller
annan huvudman.

Bidrag när det gäller regionala kulturplaner

9 a § Statens kulturråd får lämna bidrag till organisationer
som företräder det civila samhället och de professionella
kulturskaparna för deras medverkan i syfte att ta fram och
genomföra regionala kulturplaner. Förordning (2013:1134).

Tidsbegränsade utvecklingsbidrag

10 § Statens kulturråd får besluta om tidsbegränsade bidrag
till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse.

Tidsbegränsade utvecklingsbidrag får endast lämnas till sådan
verksamhet som också får bidrag från landsting, kommun eller
annan huvudman.

11 § Vid fördelning av tidsbegränsade utvecklingsbidrag ska
Statens kulturråd särskilt beakta de nationella kulturpolitiska
målen som rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet
till kulturutbudet.

Uppföljning och redovisning

12 § Landsting som fördelar statsbidrag enligt denna förordning
ska årligen följa upp och redovisa till Statens kulturråd hur de
statliga medlen har använts och vilka effekter som uppnåtts.

Återbetalning och återkrav

13 § Ett landsting som fördelar statsbidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldigt om

1. landstinget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har orsakat att statsbidraget lämnats felaktigt eller med
för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som avses i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och landstinget
borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har
beviljats för, eller

4. landstinget inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §.

14 § Om ett landsting är återbetalningsskyldigt enligt 13 §, får
Statens kulturråd besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
statsbidraget.

15 § Om en kulturverksamhet upphör med verksamhet som den fått
bidrag för enligt denna förordning, är den återbetalningsskyldig
för den del av bidraget som inte har använts.

16 § Om en kulturverksamhet är återbetalningsskyldig enligt
15 §, ska landstinget besluta att kräva tillbaka den del av
statsbidraget som återbetalningsskyldigheten avser. Om det finns
särskilda skäl för det, får landstinget efterge återkrav helt
eller delvis.

Bemyndigande

17 § Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.