Förordning (2010:2015) om statsbidrag för sommarskolor

SFS nr
2010:2015
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:47
Upphävd
2014-02-25

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för
frivillig stödundervisning som bedrivs mellan vår- och
höstterminen (sommarskola).

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång
på medel, lämnas till den som är huvudman för en grundskola,
sameskola eller gymnasieskola.

3 § Statsbidrag lämnas för kostnader för sommarskola för en
elev som behöver den för att nå målen i ett eller flera ämnen
eller kurser och som under vårterminen har gått

1. årskurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 i grundskolan,

2. årskurs 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 i sameskolan, eller

3. läsår 1 eller 2 i gymnasieskolan.

4 § Statsbidrag lämnas även för kostnader för sommarskola för
en elev som under vårterminen har gått läsår 3 i
gymnasieskolan, om eleven vid vårterminens slut inte har en
gymnasieexamen.

5 § Huvudmannen ska använda lärare som får anställas som lärare
i skolväsendet utan tidsbegränsning för den sommarskola som
ansökan om statsbidrag avser.

6 § Med kostnader för sommarskola avses kostnader för

1. undervisning,

2. lärverktyg,

3. måltider,

4. elevresor till och från sommarskolan,

5. administration,

6. mervärdesskatt, och

7. lokaler.

Beräkning av statsbidrag

7 § Statsbidrag lämnas med högst 5 000 kronor per elev.

Ansökan och beslut om statsbidrag

8 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som
beslutar om bidraget.

Skolverket betalar ut statsbidraget efter det att huvudmannen
har lämnat uppgift till verket om att de elever som har
deltagit i sommarskolan har avslutat den.

Uppföljning och redovisning

9 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts.

10 § Den som får statsbidrag enligt denna förordning är skyldig
att till Statens skolverk lämna sådana uppgifter om
verksamheten som behövs för uppföljningen.

Återkrav

11 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som avses i 10 §,
eller

4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats
för.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt
första stycket.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge
återkrav helt eller delvis.

Bemyndiganden

12 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. beräkning och fördelning av statsbidrag, och

2. verkställighet av denna förordning.

Överklagande

13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2010:2015

1. Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2011.

2. Vid tillämpningen av förordningen ska en fristående skola
som motsvarar grundskolan respektive gymnasieskolan jämställas
med grundskola respektive gymnasieskola.

3. Vid tillämpningen av 4 § ska ett slutbetyg jämställas med
gymnasieexamen.