Förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

SFS nr
2010:2016
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1115

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för
lärlingsutbildning för vuxna. Med lärlingsutbildning för vuxna
avses i denna förordning en yrkesutbildning inom sådan kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen
(2010:800) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och
som

1. omfattar minst 400 och som mest 1 600 gymnasiepoäng, och

2. till minst 70 procent genomförs på en arbetsplats.

Med lärlingsutbildning för vuxna avses i denna förordning även
en yrkesutbildning inom sådan särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen och förordningen om
vuxenutbildning och som

1. omfattar minst 20 veckor och som mest 2 år, och

2. till övervägande del genomförs på en arbetsplats.
Förordning (2012:106).

2 § Statsbidrag lämnas, i mån av tillgång på medel, till en
kommun för lärlingsutbildning för vuxna. Om statsbidrag lämnas
för lärlingsutbildning för vuxna, får statsbidrag även lämnas
för ersättning till arbetsplatsen och för utbildning av
handledare på arbetsplatsen.

Statsbidrag för ersättning till arbetsplatsen får även lämnas
för den tid handledare deltar i sådan utbildning som avses i
12 §.

Villkor för statsbidrag

Lärlingsutbildningen

3 § Lärlingsutbildning för vuxna ska syfta till att ge eleverna

1. en grundläggande yrkesutbildning,

2. ökad arbetslivserfarenhet, och

3. en möjlighet att under en handledares ledning, på en
arbetsplats, få kunskaper inom yrkesområdet.

4 § Lärlingsutbildning för vuxna ska

1. planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företag,
organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma
inom de branscher som utbildningen är avsedd för,

2. anordnas på deltid om eleven behöver det, och

3. kunna kombineras med övrig utbildning inom
vuxenutbildningens skolformer.

Gymnasiearbete eller gymnasiesärskolearbete får inte ingå i
utbildningen.

Kommunen ska kunna visa på ett behov av utbildningen.
Kommunen ska även erbjuda studie- och yrkesvägledning samt
vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till
vara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens.
Förordning (2013:1115).

5 § För varje lärlingsutbildning för vuxna ska det finnas ett
lärlingsråd eller en liknande annan funktion för samråd mellan
utbildningens företrädare och arbetsmarknadens organisationer.

Om funktionen har formen av ett lärlingsråd ska det i rådet
ingå företrädare för berörda arbetstagare och arbetsgivare samt
för utbildningens lärare och elever. Även annan skolpersonal
och andra berörda intressenter från arbetslivet får ingå.
Lärlingsrådet utser inom sig en ordförande och bestämmer sina
arbetsformer.

Det får inrättas ett lärlingsråd eller en liknande funktion som
är gemensam för flera utbildningar. Ett lärlingsråd eller en
liknande funktion enligt denna förordning får även vara
gemensam med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.

Lärlingsrådets eller den liknande funktionens uppgifter framgår
av 6 § första stycket och 8 §.

6 § Kommunen ska efter förslag från den funktion som avses i 5
§ besluta vilken eller vilka arbetsplatser den
arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbildningen för vuxna ska
förläggas till.

Bara den som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för
uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig får anlitas
som sådan handledare som avses i 3 § 3.

7 § Kommunen ska se till att genom avtal mellan sig och berörda
arbetsplatser reglera sina och arbetsplatsernas åtaganden i
samband med det arbetsplatsförlagda lärandet.

Rektorn ska se till att det för varje elev som genomgår en
lärlingsutbildning för vuxna upprättas ett skriftligt avtal som
undertecknas av kommunen, eleven och företrädare för den eller
de arbetsplatser dit någon del av utbildningen förläggs
(utbildningskontrakt). I avtalet ska det anges vilka delar av
utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och
omfattningen av dessa. Vidare ska det framgå vilken lärare i
utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som
ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

8 § Utöver vad som följer av 6 § första stycket ska den
funktion som avses i 5 § medverka till att utveckla samverkan
mellan utbildning och arbetsliv samt bidra till ett lärande i
arbetslivet med hög kvalitet. Funktionen ska i det arbetet
bistå kommunen och rektorn när det gäller att

– ordna lärlingsplatser för den arbetsplatsförlagda delen av
lärlingsutbildningen för vuxna,

– utforma förslag till avtal med berörda arbetsplatser enligt
7 § första stycket och till utbildningskontrakt enligt 7 §
andra stycket,

– säkerställa att de arbetsplatser som tar emot elever har
kompetenta handledare, och

– bedöma om den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen
motsvarar de nationella målen för utbildningen och även i
övrigt svarar mot de krav som ställs i läroplan, ämnesplan
och andra författningar.

Funktionen ska vidare medverka vid uppföljning och
utvärdering av den arbetsplatsförlagda delen av
utbildningen. Förordning (2013:1115).

9 § För den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbildningen
för vuxna ska det finnas en eller flera ämnesplaner.

Kommunen beslutar efter samråd med den funktion som avses i
5 § vilken eller vilka ämnesplaner som ska tillämpas.
Förordning (2013:1115).

10 § Uppgift om att en elev genomgår lärlingsutbildning för
vuxna ska antecknas i elevens individuella studieplan.
Förordning (2013:1115).

11 § Betyg på en kurs som genomförs på en arbetsplats ska
sättas av läraren i det yrkesinriktade ämnet efter samråd med
handledaren. I en elevs examensbevis från kommunal
vuxenutbildning eller gymnasiesärskolebevis från särskild
utbildning för vuxna ska det anges om eleven har genomgått en
lärlingsutbildning för vuxna. Till examensbeviset ska en
beskrivning av de utbildningsavsnitt som genomförts på en
arbetsplats bifogas.

Om en elev avbryter den arbetsplatsförlagda delen av
utbildningen, ska rektorn utfärda ett intyg om eleven begär
det. Intyget ska innehålla uppgifter om

1. hur stor del av utbildningen som eleven har genomgått,
och

2. innehållet i den genomgångna delen av utbildningen.
Förordning (2013:1115).

Handledarutbildningen

12 § Utbildning av en sådan handledare som avses i 3 § 3 ska
omfatta

– handledarrollen,

– handledarmetodik,

– bedömning och betygssättning,

– styrdokumenten för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och annan
relevant författningsreglering, och

– sådan funktion som avses i 5 § och dess uppgifter.
Förordning (2012:106).

Ansökan och beslut om statsbidrag

13 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk, som
prövar frågor om och betalar ut bidraget.

Skolverket ska särskilt informera om möjligheten att ansöka
om statsbidrag för ersättning till arbetsplatsen och för
utbildning av handledare på arbetsplatsen.

Statsbidrag får inte lämnas för utbildningar eller
utbildningsplatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt.
Bidrag får inte heller lämnas för utbildning som bedrivs
enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom
skolväsendet. Förordning (2013:1115).

Beräkning av statsbidrag

Statsbidrag för lärlingsutbildning

14 § Statsbidraget för lärlingsutbildning för vuxna ska
fördelas på grundval av det antal elever som tagits in till
utbildningen under en tolvmånadersperiod. Varje sådan elev
berättigar kommunen till statsbidrag med högst 50 000 kronor
per tolvmånadersperiod, fördelat efter omfattningen av elevens
utbildning.

Statsbidrag för ersättning till arbetsplats

15 § Statsbidraget för ersättning till arbetsplats ska
fördelas på grundval av det antal elever som tagits emot på
arbetsplatser för arbetsplatsförlagt lärande under en
tolvmånadersperiod. Varje sådan elev berättigar kommunen till
statsbidrag med högst 40 000 kronor per tolvmånadersperiod,
fördelat efter omfattningen av elevens utbildning.
Förordning (2012:918).

Statsbidrag för handledarutbildning

16 § Statsbidraget för handledarutbildning ska fördelas på
grundval av antalet anlitade handledare under en
tolvmånadersperiod. Varje handledare berättigar kommunen till
statsbidrag med högst 3 500 kronor per tolvmånadersperiod.

Uppföljning och redovisning

17 § Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur
statsbidraget har använts.

18 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
ska medverka i den uppföljning och utvärdering av
utbildningsverksamheten som bestäms av Statens skolverk samt
till Skolverket lämna de uppgifter som verket begär.

Återbetalning och återkrav

19 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som avses i 18 §,
eller

4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats
för.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt
första stycket.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge
återkrav helt eller delvis.

20 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav
har fattats efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

21 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. närmare villkor för att en arbetsplats ska få anlitas för
den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbildningen,

2. beräkning och fördelning av statsbidrag, och

3. verkställighet av denna förordning.

Överklagande

22 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:501

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. För bidrag
som har beviljats före ikraftträdandet gäller 4 § i sin äldre
lydelse.

2012:106

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre
föreskrifter gäller dock fortfarande för statsbidrag för
utbildning som med stöd av ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning bedrivs enligt förordningen (2002:1012) om
kommunal vuxenutbildning eller förordningen (1992:736) om
vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

2012:918

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2013. Äldre
föreskrifter gäller dock fortfarande för statsbidrag som har
beviljats före ikraftträdandet.

2013:1115

1. Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2014 i
fråga om 8–11 och 13 §§ och i övrigt den 1 juli 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som
har beviljats före ikraftträdandet.