Förordning (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

SFS nr
2010:2021
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:733

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om tillträde till
högskoleutbildning på grundnivå som leder fram till en sådan
yrkeslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100).

Tillämpliga bestämmelser

2 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen
(1993:100) ska tillämpas i fråga om tillträde till utbildningen,
om inte något annat följer av denna förordning.

Särskild behörighet

3 § För särskild behörighet till utbildningen gäller 4 § i denna
förordning i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i
7 kap. 8–11 och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100).

4 § Särskild behörighet till utbildning som leder till
yrkeslärarexamen har den som genom yrkeserfarenhet,
högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning har
tillägnat sig kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

Universitets- och högskolerådet får meddela närmare
föreskrifter om vad som är kvalificerade och relevanta
yrkeskunskaper.

Bestämmelserna om undantag från något eller några
behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen
(1993:100) gäller även behörighetsvillkor enligt denna
förordning. Förordning (2012:733).

Urval

5 § Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och
förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I stället för
bestämmelserna om urval i 7 kap. 12 § andra och tredje styckena,
13–19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100) får
universitetet eller högskolan föreskriva vilka urvalsgrunder som
ska användas.

Övergångsbestämmelser

2010:2021

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2011 och ska
tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar
efter den 31 maj 2011.