Förordning (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

SFS nr
2010:2040
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:749

Inledning

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en
försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
(utbildningen), som ska vara en del av gymnasieskolan.
Deltagande i försöksverksamheten är frivilligt för
skolhuvudmän.

Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden
1 juli 2011–30 juni 2015. Förordning (2013:142).

Övriga regler om gymnasieskolan

2 § I skollagen (2010:800) och i gymnasieförordningen
(2010:2039) finns ytterligare bestämmelser om gymnasieskolan
som gäller för utbildningen i tillämpliga delar.

Villkor för huvudmannens deltagande

3 § Statens skolverk får bevilja huvudmän deltagande i
försöksverksamheten för högst 20 utbildningar, varav högst tio
vid det första ansökningstillfället. Skolverkets beviljande
förutsätter att tillgång på medel finns enligt 7 §.

Hos varje utbildning som beviljas deltagande får högst 30
elever årligen påbörja utbildningen. Kommunala huvudmän, sådana
enskilda huvudmän som avses i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800)
för fristående gymnasieskolor och sådana utbildningsanordnare
som bedriver utbildning enligt förordningen (2009:1251) om
betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin får
beviljas att delta i försöksverksamheten. Deltagande får
beviljas om huvudmannen eller utbildningsanordnaren

1. har etablerat ett samarbete med det lokala eller regionala
arbetslivet

och har ett lokalt programråd för denna försöksverksamhet, och

2. kan erbjuda ett fjärde tekniskt år av god kvalitet som
uppfyller kraven i denna förordning.

Skolverket ska sträva efter att utbildningarna är utformade så
att de riktar sig mot olika branscher.

Utbildningens syfte

4 § Utbildningen ska syfta till att, utöver målen för
teknikprogrammet eller motsvarande utbildning, ge eleverna en
breddad eller fördjupad teknisk kompetens. Utbildningen ska
också syfta till att eleverna direkt efter avslutad utbildning
kan få inträde på arbetsmarknaden.

Nationellt råd

5 § För utbildningen ska det finnas ett nationellt råd som
Statens skolverk ska ansvara för.
Det nationella rådet ska bistå Skolverket med utformning och
uppföljning av utbildningen.

Ansökan

6 § Ansökan om att få delta i försöksverksamheten ska ges in
till Statens skolverk. Ansökan ska första gången göras senast
den 15 februari 2011.

Det nationella rådet ska yttra sig över ansökan till
Skolverket.

Skolverket får meddela föreskrifter om ansökan.

Statsbidrag

7 § Till varje skolhuvudman som deltar i försöksverksamheten
lämnas ett statsbidrag med 50 000 kronor för varje elev som
den 15 oktober varje år deltar i utbildningen.

Statsbidraget lämnas i mån av tillgång på medel.

Statens skolverk beslutar om och betalar ut bidraget.
Förordning (2012:119).

Behörighet för sökande

8 § För behörighet till utbildningen krävs att den sökande
har gymnasieexamen från teknikprogrammet eller från
motsvarande utbildning. I de godkända betygen ska följande
kurser ingå: matematik 3 c, fysik 1 a, kemi 1, engelska 6 och
svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, teknik 1 eller
motsvarande kurser.

Utbildningen är öppen endast för sökande som, oberoende av
ålder, påbörjar utbildningen omedelbart efter den termin
programmet eller motsvarande utbildning avslutades.
Förordning (2013:749).

Mottagande

9 § En kommun är skyldig att ta emot en behörig sökande till
utbildningen om den sökande är bosatt i kommunen eller
samverkansområdet för utbildningen eller om elevens hemkommun
har åtagit sig att stå för kostnaderna för utbildningen.

En huvudman för en fristående gymnasieskola är skyldig att ta
emot en behörig sökande till utbildningen om elevens hemkommun
har åtagit sig att stå för kostnaderna för utbildningen.

Ersättning mellan huvudmän

10 § Om en kommun har antagit en elev på utbildningen, efter
att hemkommunen har åtagit sig att stå för kostnaderna, har den
anordnande kommunen rätt till ersättning från elevens hemkommun
för sina kostnader för elevens utbildning.

Om en huvudman för en fristående gymnasieskola har antagit en
elev på utbildningen, efter att hemkommunen har åtagit sig att
stå för kostnaderna, har skolan rätt till bidrag från elevens
hemkommun med ett belopp som motsvarar skolans kostnader för
elevens utbildning.

Vid beräkningen av kostnaden för utbildningen ska avdrag göras
för statsbidraget.

Urval

11 § Urval bland mottagna sökande ska göras med betygen från
gymnasieskolan som grund.

Utbildningens innehåll och utformning

12 § Utbildningen ska bygga på teknikprogrammet eller
motsvarande utbildningar. Utbildningen ska omfatta
900 gymnasiepoäng varav 100 gymnasiepoäng ska avse ett
examensarbete. Vissa delar av utbildningen får vara
gemensamma och andra delar får vara anpassade för vissa
branscher. Delar av utbildningen ska vara
arbetsplatsförlagda.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om mål, vilka
kurser som ska ingå i utbildningen och ämnesplaner för
utbildningen. Det nationella rådet ska ges tillfälle att
yttra sig över föreskrifterna. Förordning (2013:749).

Hur skolarbetet ska förläggas

13 § Skolhuvudmannen får besluta att utbildningen ska bedrivas
under andra tider än de som gäller enligt 3 kap. 1 och 2 §§
gymnasieförordningen (2010:2039).

Gymnasieingenjörsexamen

14 § Utbildningen syftar till en gymnasieingenjörsexamen.

Examen ska utfärdas för en elev som har fått lägst betyget E på
alla kurser och det examensarbete som ingår i utbildningen. Det
ska framgå av examensbeviset vilka kurser utbildningen omfattar
och de olika kursernas gymnasiepoäng samt betyget på varje
kurs.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om utformning av
examensbeviset.

Uppföljning och utvärdering

15 § De huvudmän som deltar i försöket är skyldiga att medverka
i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Statens skolverk ska senast den 1 december varje år som
försöksverksamheten pågår, med början 2012, redovisa
omfattningen och vunna erfarenheter av försöksverksamheten till
Regeringskansliet.

Återbetalning

16 § En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt
denna förordning är skyldig att återbetala det om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,
2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt
eller med för
högt belopp,

3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller

4. mottagaren inte har medverkat i uppföljning och utvärdering
enligt 15 §.

Statens skolverk ska besluta att kräva tillbaka ett bidrag om
en skolhuvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket.
Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller
delvis efterge ett krav på återbetalning.

Överklagande

17 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2013:749

1. Denna förordning träder i kraft den 5 november 2013.
Bestämmelserna i 12 § i sin nya lydelse tillämpas första
gången på utbildning som påbörjas efter ikraftträdandet.

2. För elever som har påbörjat utbildning i gymnasieskolan
före den 1 juli 2011, och fullföljt utbildningen enligt de
bestämmelser som gällde när utbildningen påbörjades, gäller
8 § i sin äldre lydelse.

3. För utbildning som har påbörjats före ikraftträdandet
gäller 12 § i sin äldre lydelse.